Orange kuvert – årsbesked för allmän pension | Pensionsmyndigheten | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Orange kuvert årsbesked för allmänna pensionen

Så snart du börjat tjäna in till din allmänna pension kommer du varje år att få ett orange kuvert som innehåller ett årsbesked från Pensionsmyndigheten per post eller digital brevlåda. Där kan du bland annat se hur mycket du hittills har tjänat ihop till din allmänna pension och som pensionär se sitt utbetalningsbesked.

Orange kuvert skickas varje år till pensionärer och pensionssparare. Du kan också se ditt orange kuvert genom att logga in på Mina sidor. 

Logga in på Mina sidor och se ditt orange kuvert

  • Du som har börjat ta ut din pension får i det orange kuvertet reda på hur mycket du får i pension varje månad under året, vilka utbetalningsdagar som gäller och information om dina eventuella premiepensionsfonder.
  • Du som är född 1938 eller senare och fortfarande tjänar in till pensionen får i det orange kuvertet reda på hur mycket du hittills har tjänat in till din allmänna pension, det vill säga inkomstpension och premiepension. Du kan också se vilka fonder dina premiepensionspengar är placerade i och hur fonderna har utvecklats under året. 

Vi börjar skicka ut orange kuvert i mitten på januari varje år. Då får pensionärerna sina kuvert först. Under perioden februari - mars får pensionsspararna sina kuvert. Tidpunkterna är inte exakta, förskjutning på en eller ett par dagar kan ske med anledning av posthanteringen.

Tider då orange kuvert skickas ut under 2020

Utskick till pensionärer
När
Område/ Målgrupp Antal
9-14 januari Pensionärer boende i Sverige och utlandet 1 810 000
Utskick till pensionssparare
När
Område/ Målgrupp Antal
10-13 februari
Västmanland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten 880 000
Från 18 februari Alla pensionssparare med utlandsadress 250 000
17-21 februari Stockholm 1 290 000
22 - 28 februari  Uppsala, Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar 1 090 000
2-6 mars Västra Götaland, Värmland, Örebro 1 230 000
9-13 mars Skåne, Blekinge, Halland, Gotland 1 000 000
Från  februari enligt bostadsort Nya premiepensionssparare i Sverige 200 000

Orange kuvert digitalt istället för papper

Vill du ha ditt orange kuvert digitalt istället för på papper så ansluter du dig till en säker digital brevlåda. Om du ansluter dig två veckor före årets utskick av orange kuvert, så får du ditt orange kuvert digitalt först året efter. 

Skaffa dig en digital brevlåda

Ångrar du dig och vill få din post på papper igen gör du din ändring i den digitala brevlåda du valt att använda. 

Du som har tjänstepension kan få flera årsbesked

De flesta som arbetar har förutom allmän pension även en tjänstepension. Har du arbetat hos olika arbetsgivare har du troligen flera olika tjänstepensioner. Du kommer då få flera olika besked om din tjänstepension från de olika arbetsgivarna.

Mer om tjänstepension

Vad behöver du veta om din pension?

Hur viktigt är det med tjänstepension? Behöver jag spara själv till pensionen? Har jag tjänat in mer eller mindre i allmän pension jämfört med andra i min ålder? 

Tycker du att det är svårt med pension eller att det är för mycket information att ta till sig? När du loggar in på Mina sidor kan du få tips och information kring din pension.

Logga in och ta del av tips

Så läser du ditt orange kuvert

Tycker du att det är svårt att förstå och tolka innehållet i ditt orange kuvert? Vi har sammanställt en guide så att du enklare ska kunna ta del av informationen och förstå vad uppgifterna betyder för dig. 

Innehållet i orange kuvert som du har fått är specifikt för dig. Innehållet i guiden illustrerar den mest förekommande varianten av årsbesked i orange kuvert och kan därför variera både i innehåll och beståndsdelar.

Innehållet i ditt orange kuvert kan se ut så här

  • På första sidan kan du se förändringarna i din allmänna pension för det senaste året. Du kan också se hur dina fonder i premiepensionen har utvecklats.
  • På andra sidan kan du se hur mycket det har satts av till din allmänna pension det senast deklarerade inkomståret och var dessa siffror kommer ifrån. 

Innehåll orange kuvert sida ett

På sidan ett ser du hur mycket du totalt har tjänat in till din allmänna pension, som består av inkomstpension och premiepension. Premiepensionen är den del av din allmänna pension där du själv har möjlighet att välja fonder och här kan du också se ditt fondinnehav.

Dina pensionskonton

Det finns ett konto för inkomstpension och ett konto för premiepension. De används för att registrera alla dina pensionsrätter som du kommer att samla under ditt arbetsliv. Den dag du väljer att gå i pension delas det totala beloppet på kontot med ett så kallat delningstal. Delningstalen motsvarar huvudsakligen den genomsnittliga återstående livslängden efter pensionering för varje årskull. Pengarna på kontot är avsatta pengar till din framtida allmänna pension. 

Din premiepension

Tabellen visar i vilka fonder din premiepension är placerad och värdet för varje fond. Den visar även värdeförändring och fondavgift för ditt fondinnehav. Den visar i vilka fonder din premiepension är placerad och värdet för varje fond. Tabellen visar även värdeförändring och fondavgift för ditt fondinnehav. Om du bytt fonder under året gäller värdeförändringen för den tid under året som du haft fonden. 

Den totala värdeförändringen visar hela årets innehav utan att ta hänsyn till hur stort kontovärdet har varit vid olika tidpunkter. Det kan inte jämföras med värdeförändringen i kronor på ditt pensionskonto. 

Den totala fondavgiften gäller innehavet vid årsskiftet och kan inte jämföras med avgiften i kronor för ditt pensionskonto. 

Du kan jämföra avgiften och din totala värdeförändring med värden för den genomsnittlige personen som du ser längst ner i tabellen. 

Vill du ha mer detaljerad information om fonder eller vill du ha hjälp att byta fonder kan du logga in på Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

Vald och aktuell fördelning

Dina nya pensionsrätter för premiepensionen placeras alltid i fonderna enligt din senast valda fördelning. Har du vid något tillfälle själv valt fonder är det ditt senaste val som anges under "Vald fördelning", medan "Aktuell fördelning" visar hur fördelningen ser ut efter de värdeförändringar som skett sedan ditt senaste val. Observera att aktuell fördelning i orange kuvert visar hur ditt val såg ut vid utgången av förra året. 

Se över fondfördelning och risknivå

Om den aktuella fördelningen skiljer sig mycket från den valda betyder det att risknivån har påverkats. Kontrollera att ditt fondval håller en risknivå du är bekväm med. Om dina högriskfonder har vuxit mycket i förhållande till dina andra fonder, eller tvärtom, kan du behöva korrigera fördelningen för att bibehålla den risknivå du från början valt. Du kan när du vill ändra fördelningen mellan fonderna eller byta fonder.

Så här läser du tabellen

Värde 2018-12-31

Hur mycket du hade på dina konton vid förra årsskiftet. 

Beslutad pensionsrätt

De pengar du har tjänat in till din allmänna pension det senast deklarerade inkomståret.

Arvsvinster

Arvsvinst innebär att pensionskapitalet efter dem som dör fördelas ut mellan dem som fortfarande lever. 

Administrations- och fondavgift för inkomstpension och premiepension

Den avgift du betalar för administration av din allmänna pension och den avgift fondbolagen tar ut för administration av dina fonder i premiepensionen. För premiepensionen är avgiften beroende av hur stort kontovärdet har varit vid olika tidpunkter och till alla fonder du haft under året. Den kan inte jämföras med fondavgiften i procent. 

Värdeförändring

För inkomstpensionen visas hur mycket värdet på dina sammanlagda pensionsrätter har förändrats beroende av inkomstutvecklingen i Sverige. 

För 2020 är värdeförändringen 3,8 procent.

För premiepensionen visas hur mycket värdet på ditt konto har förändrats beroende av värdeförändringar på fonderna och hur mycket pengar som funnits på ditt konto vid olika tidpunkter under året. Dessutom ingår räntan från pensionsrätten innan den placerats i fonder. 

Värde 2019-12-31

Visar hur mycket du hade på dina konton vid årsskiftet. 

Summa intjänad allmän pension

Det totala belopp som du hittills har sparat ihop till din allmänna pension för både inkomstpension och premiepension. Beloppet ligger till grund för beräkningen av prognosen.

Innehåll orange kuvert sida två

På sidan två kan du se hur mycket du har tjänat in i allmän pension under det senast deklarerade inkomståret. 

Eftersom du ännu inte hunnit deklarera 2019 års inkomster grundas dessa siffror på din deklarerade inkomst för två år sedan, det vill säga 2018. 

Totalt har 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst under 2018 satts av till din allmänna pension. Din pensionsgrundande inkomst, som fastställs av Skatteverket, är din inkomst minskad med den allmänna pensionsavgiften på 7 procent. Pengarna som sätts av till din allmänna pension kallas pensionsrätt.

Sida två från Orange kuvert - typexempel

Så tjänar du in till allmän pension

Den allmänna pensionens inkomstgrundade del består av två delar; inkomst- och premiepension.

16 procent av din pensionsgrundande inkomst går till inkomstpensionen och 2,5 procent till premiepensionen. Är du född mellan 1938 och 1953 får du en del av din inkomstpension som tilläggspension. Då redovisas också din eventuella pensionspoäng för 2017 på sidan. 

Inkomster av arbete, ersättningar från A-kassan och ersättningar från socialförsäkringen (till exempel sjuk- och aktivitetsersättning) kallas för pensionsgrundande inkomst. 

Har du haft sjuk- eller aktivitetsersättning, haft småbarn, gjort plikttjänst eller studerat under 2018 har du också fått ett pensionsgrundande belopp för detta.

Ett pensionsgrundande belopp är en fiktiv inkomst som du också får pensionsrätter för.

Mer om hur olika händelser i livet påverkar pensionen

Pensionsgrundande inkomst är ditt pensionsunderlag

Pensionsgrundande inkomst tillsammans med pensionsgrundande belopp utgör ditt pensionsunderlag. Det ligger till grund för beräkning av dina pensionsrätter. Om du inte har något pensionsgrundande belopp utgörs det totala pensionsunderlaget av din pensionsgrundande inkomst.

Mer om pensionsgrundande inkomst

Mer om pensionsgrundande belopp

Oavsett hur stora inkomster du har haft kan pensionsunderlaget inte bli högre än 7,5 inkomstbasbelopp. För att ha ett pensionsunderlag på 7,5 inkomstbasbelopp efter pensionsavgiften på 7 procent behöver du ha en inkomst på 8,07 inkomstbasbelopp. Inkomster över 8,07 inkomstbasbelopp ger inte allmän pension.

Mer om inkomstbasbelopp