Orange kuvert – årsbesked för allmän pension | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Orange kuvert – årsbesked för allmän pension

Så snart du börjat tjäna in till din allmänna pension kommer du varje år att få ett orange kuvert som innehåller ett årsbesked från Pensionsmyndigheten. Där kan du bland annat se hur mycket du hittills har tjänat ihop till din allmänna pension.

Du som har börjat ta ut din pension får i det orange kuvertet reda på hur mycket du får i pension varje månad under året, vilka utbetalningsdagar som gäller och information om dina eventuella premiepensionsfonder.

Du som är född 1938 eller senare och fortfarande tjänar in till pensionen får i det orange kuvertet reda på hur mycket du hittills har tjänat in till din allmänna pension, det vill säga inkomstpension och premiepension. Du kan också se vilka fonder dina premiepensionspengar är placerade i och hur fonderna har utvecklats under året. 

Mer om allmän pension

Vi börjar skicka ut orange kuvert i mitten på januari varje år. Då få pensionärerna sina kuvert först. Under perioden februari - mars får pensionsspararna sina kuvert.

Då skickas orange kuvert ut 2017
När
Område/ Målgrupp Antal
Utskick till pensionärer
13-17 januari Pensionärer boende i Sverige och utlandet 1 600 000
Utskick till pensionssparare
13-17 februari
Västmanland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten 870 000
Från 20 februari Alla pensionssparare med utlandsadress 260 000
20-24 februari Stockholm 1 210 000
27 februari - 3 mars Uppsala, Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar 1 035 000
6-10 mars Västra Götaland, Värmland, Örebro 1 180 000
13-17 mars Skåne, Blekinge, Halland, Gotland 950 000
20 mars Nya premiepensionssparare i Sverige 165 000

Tidpunkterna är inte exakta, förskjutning på en eller ett par dagar kan ske med anledning av posthanteringen.

Orange kuvert digitalt istället

Vill du ha ditt orange kuvert digitalt istället för på papper så ansluter du dig till en säker digital brevlåda. Om du ansluter dig endast två veckor före utskicket av orange kuvert, så får du ditt orange kuvert digitalt först året efter. 

Läs mer och skaffa dig en digital brevlåda 

Du som har tjänstepension kan få flera årsbesked

De flesta som arbetar har förutom allmän pension även en tjänstepension. Har du arbetat hos olika arbetsgivare har du troligen flera olika tjänstepensioner. Du kommer då få flera olika besked om din tjänstepension från de olika arbetsgivarna.

Mer om tjänstepension

Vad behöver du veta om din pension?

Hur viktigt är det med tjänstepension? Behöver jag spara själv till pensionen? Har jag tjänat in mer eller mindre i allmän pension jämfört med andra i min ålder? 

Tycker du att det är svårt med pension eller att det är för mycket information att ta till sig? Genom att svara på några snabba frågor i testet får du korta pensionstips anpassade för din ålder.

Ta del av pensionstipsen

Gör en pensionsprognos - se hela din pension

Vill du se en prognos för hela din framtida pension, som även innehåller din tjänstepension och ditt eventuellt egna pensionssparande kan du göra en pensionsprognos.

Det är bra att göra en prognos då och då för att se hur olika händelser under livet kan påverka storleken på pensionen.

Gör en pensionsprognos

Så läser du ditt orange kuvert

Tycker du att det är svårt att förstå och tolka innehållet i ditt orange kuvert? Vi har sammanställt en guide så att du enklare ska kunna ta del av informationen och förstå vad uppgifterna betyder för dig. 

Innehållet i orange kuvert som du har fått är specifikt för dig. Innehållet i guiden här på webben illustrerar den mest förekommande varianten av årsbesked i orange kuvert och kan därför variera både i innehåll och beståndsdelar.

Innehållet i ditt orange kuvert kan se ut så här

  • På första sidan får du en snabb översikt över vad du kan komma att få i allmän pension. Du får också en påminnelse om att du behöver göra en pensionsprognos för att se hela din framtida pension. Då innehåller prognosen förutom den allmänna pensionen också din eventuella tjänstepension och eget sparande till pension.
  • På andra sidan kan du se förändringarna i din allmänna pension för det senaste året. Du kan också se hur dina fonder i premiepensionen har utvecklats.
  • På tredje sidan får du några exempel på hur mycket du kan få i allmän pension om du väljer att ta ut den vid olika åldrar.
  • På fjärde sidan kan du se hur mycket det har satts av till din allmänna pension det senast deklarerade inkomståret och var dessa siffror kommer ifrån. 

Du får pension från flera håll

Tänk på att den allmänna pensionen bara är en del av din totala pension. De flesta som arbetar har även en tjänstepension. Har du arbetat hos olika arbetsgivare har du troligen flera olika tjänstepensioner.

Mer om tjänstepension

Registrerar du dig på minpension.se kan du i de allra flesta fall se vilka tjänstepensioner du har. I annat fall kan du kontakta ditt tjänstepensionsbolag direkt eller få uppgiften av din arbetsgivare. 

Innehåll orange kuvert sida ett

På den första sidan i ditt orange kuvert får du en snabb överblick över vad du kan komma att få i allmän pension per månad före skatt, beroende på vid vilken ålder du väljer att gå i pension.

Information sida ett orange kuvert
  • Prognosen för din pension bygger på antagandet att du har samma inkomst som du haft vid din senaste inkomstdeklaration. Prognossiffrorna blir därför mer rättvisande ju närmare pension du kommer.
  • De allra flesta har också en tjänstepension. För att få en överblick över hela din pension, det vill säga även tjänstepensionen och eventuellt eget pensionssparande, kan du göra en pensionsprognos.

Innehåll orange kuvert sida två

På sidan två ser du hur mycket du totalt har tjänat in till din allmänna pension, som består av inkomstpension och premiepension. Premiepensionen är den del av din allmänna pension där du själv har möjlighet att välja fonder och här kan du också se ditt fondinnehav.

Information sida två orange kuvert

Dina pensionskonton

Det finns ett konto för inkomstpension och ett konto för premiepension. De används för att registrera alla dina pensionsrätter som du kommer att samla under ditt arbetsliv. Den dag du väljer att gå i pension delas det totala beloppet på kontot med ett så kallat delningstal. Delningstalen motsvarar huvudsakligen den genomsnittliga återstående livslängden efter pensionering för varje årskull. Pengarna på kontot är avsatta pengar till din framtida allmänna pension. 

Din premiepension

Tabellen visar i vilka fonder din premiepension är placerad och värdet för varje fond. Den visar även värdeförändring och fondavgift för ditt fondinnehav. Den visar i vilka fonder din premiepension är placerad och värdet för varje fond. Tabellen visar även värdeförändring och fondavgift för ditt fondinnehav. Om du bytt fonder under året gäller värdeförändringen för den tid under året som du haft fonden. 

Den totala värdeförändringen visar hela årets innehav utan att ta hänsyn till hur stort kontovärdet har varit vid olika tidpunkter. Det kan inte jämföras med värdeförändringen i kronor på ditt pensionskonto. 

Den totala fondavgiften gäller innehavet vid årsskiftet och kan inte jämföras med avgiften i kronor för ditt pensionskonto. 

Du kan jämföra avgiften och din totala värdeförändring med värden för den genomsnittlige personen som du ser längst ner i tabellen. 

Vill du ha mer detaljerad information om fonder eller vill du ha hjälp att byta fonder kan du logga in på Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

Vald och aktuell fördelning

Dina nya pensionsrätter för premiepensionen placeras alltid i fonderna enligt din senast valda fördelning. Har du vid något tillfälle själv valt fonder är det ditt senaste val som anges under Vald fördelning, medan Aktuell fördelning visar hur fördelningen ser ut efter de värdeförändringar som skett sedan ditt senaste val. Observera att aktuell fördelning i orange kuvert visar hur ditt val såg ut vid utgången av förra året. 

Se över fondfördelning och risknivå

Om den aktuella fördelningen skiljer sig mycket från den valda betyder det att risknivån har påverkats. Kontrollera att ditt fondval håller en risknivå du är bekväm med. Om dina högriskfonder har vuxit mycket i förhållande till dina andra fonder, eller tvärtom, kan du behöva korrigera fördelningen för att bibehålla den risknivå du från början valt. Du kan när du vill ändra fördelningen mellan fonderna eller byta fonder.

Så här läser du tabellen

Värde 2015-12-31

Hur mycket du hade på dina konton vid förra årsskiftet. 

Beslutad pensionsrätt

De pengar du har tjänat in till din allmänna pension det senast deklarerade inkomståret. 

Minskning av beslutad pensionsrätt på grund av balansering

Den beslutade pensionsrätten kan minska på grund av balanseringen.

Se filmen för att få förståelse för minusposten

Arvsvinster

Arvsvinst innebär att pensionskapitalet efter dem som dör fördelas ut mellan dem som fortfarande lever. 

Administrations- och fondavgift för inkomstpension och premiepension

Den avgift du betalar för administration av din allmänna pension och den avgift fondbolagen tar ut för administration av dina fonder i premiepensionen. För premiepensionen är avgiften beroende av hur stort kontovärdet har varit vid olika tidpunkter och till alla fonder du haft under året. Den kan inte jämföras med fondavgiften i procent. 

Värdeförändring

För inkomstpensionen visas hur mycket värdet på dina sammanlagda pensionsrätter har förändrats beroende av inkomstutvecklingen i Sverige. 

För 2017 är värdeförändringen 4,4 procent.

För premiepensionen visas hur mycket värdet på ditt konto har förändrats beroende av värdeförändringar på fonderna och hur mycket pengar som funnits på ditt konto vid olika tidpunkter under året. Dessutom ingår räntan från pensionsrätten innan den placerats i fonder. 

Värde 2016-12-31

Visar hur mycket du hade på dina konton vid årsskiftet. 

Summa intjänad allmän pension

Det totala belopp som du hittills har sparat ihop till din allmänna pension för både inkomstpension och premiepension. Beloppet ligger till grund för beräkningen av prognosen.

Innehåll orange kuvert sida tre

På sidan tre ser du några prognoser för din allmänna pension. Prognosen är en uppskattning av hur mycket du kommer att få i pension. 

Prognosen bygger på vad du hittills tjänat in till din allmänna pension (se sidan tre). I prognosen antas att du kommer att ha samma inkomst som du haft vid din senaste inkomstdeklaration fram till pensionsuttaget.

Information sida tre orange kuvert

Jämför med din lön idag

Eftersom den allmänna pensionen är beroende av inkomstutvecklingen i Sverige är prognosen beräknad i dagens pris- och löneläge. Du kan jämföra prognosbeloppet med den lön du har idag. 

Längre tid som pensionär

Pensionens storlek bestäms av din intjänade pensionsbehållning under arbetslivet dividerat med ett så kallat delningstal. Delningstalet är huvudsakligen den förväntade återstående livslängden vid den tidpunkt du väljer att pensionera dig. Eftersom vi lever allt längre än vad tidigare generationer gjort behöver vi arbeta längre och senarelägga vår pensionering om vi inte vill att pensionen ska blir lägre. 

Du som har långt kvar till pension

Om du har många yrkesverksamma år kvar, eller om du har varit arbetslös, tjänstledig, långtidssjukskriven, jobbat deltid eller studerat, kan den inkomst som din pension beräknats på förändras många gånger.

Innehåll orange kuvert sida fyra

På sidan fyra kan du se hur mycket du har tjänat in i allmän pension under det senast deklarerade inkomståret. 

Eftersom du ännu inte hunnit deklarera 2016 års inkomster grundas dessa siffror på din deklarerade inkomst för två år sedan, det vill säga 2015. 

Totalt har 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst under 2015 satts av till din allmänna pension. Din pensionsgrundande inkomst, som fastställs av Skatteverket, är din inkomst minskad med den allmänna pensionsavgiften på 7 procent. Pengarna som sätts av till din allmänna pension kallas pensionsrätt.

Information sida fyra orange kuvert

Så tjänar du in till allmän pension

Den allmänna pensionens inkomstgrundade del består av två delar; inkomst- och premiepension.

16 procent av din pensionsgrundande inkomst går till inkomstpensionen och 2,5 procent till premiepensionen. Är du född mellan 1938 och 1953 får du en del av din inkomstpension som tilläggspension. Då redovisas också din eventuella pensionspoäng för 2014 på sidan. 

Inkomster av arbete, ersättningar från A-kassan och ersättningar från socialförsäkringen (till exempel sjuk- och aktivitetsersättning) kallas för pensionsgrundande inkomst. 

Har du haft sjuk- eller aktivitetsersättning, haft småbarn eller studerat under 2014 har du också fått ett pensionsgrundande belopp för detta.

Ett pensionsgrundande belopp är en fiktiv inkomst som du också får pensionsrätter för.

Mer om hur olika händelser i livet påverkar pensionen

Pensionsgrundande inkomst är ditt pensionsunderlag

Pensionsgrundande inkomst tillsammans med pensionsgrundande belopp utgör ditt pensionsunderlag. Det ligger till grund för beräkning av dina pensionsrätter. Om du inte har något pensionsgrundande belopp utgörs det totala pensionsunderlaget av din pensionsgrundande inkomst.

Mer om pensionsgrundande inkomst

Mer om pensionsgrundande belopp

Oavsett hur stora inkomster du har haft kan pensionsunderlaget inte bli högre än 7,5 inkomstbasbelopp.

Mer om inkomstbasbelopp

Har du frågor om orange kuvert?

Vanliga frågor om orange kuvert