Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Statistik om premiepensionens fonder

Sammanställd statistik över fondsparandet i premiepensionssystemet som omfattar antal pensionssparare och genomsnittligt värde för sparandet, antal valda fonder, fondernas värdeutveckling med fondkurser med mera.

Månadsstatistik om premiepensionens fonder

Pensionsmyndighetens premiepensions fonder och fondsparande för varje månad.
Det är en excelfil som uppdateras en gång i månaden. För att kunna använda filens makro behöver du först spara ned filen på din dator. Så gör du för att ladda ned dokumentet och om du inte har ett excelprogram

Vi har gjort en sammanställning med ofta återkommande frågor om värdeutveckling i det allmänna pensionssystemet.

Dokumentet beskriver detaljerat de värdeutvecklingsmått som används inom inkomstpensionen och premiepensionen. I dokumentet finns beskrivet när måtten bör användas och vad som har en inverkan. Det finns även exempel som visar själva beräkningen samt bilder tagna från Orange rapport, Orange kuvert och Dina sidor där det visas var måtten används.

Årlig rapport kring premiepensionen

Premiesparrapporterna är en årlig rapport som sammanfattar läget för pensionsspararna och pensionärerna föregående år. Syftet är att följa utvecklingen av premiepensionen samt pensionsspararnas och pensionärernas investeringsbeteende över tid.

Fonddata

Här finner du fondfakta för längre perioder, planerade utdelningar och handelsfria dagar under året.

Lista med alla fonder som finns i Pensionsmyndighetens fondutbud och även alla som funnits i Premiepensionsmyndighetens utbud.

Här får du information om det aktuella utbudet och se de fonder som avslutats: Sök och jämför fonder

En lista med värdeutvecklingen per fond för de senaste två åren och innevarande år samt genomsnittlig värdeutveckling för de senaste fem åren.

Fonddatalista i text-format

Fonddatalista i csv-format

Du finner även information om fondernas risk, fondkurser och avgift. Listan uppdateras en gång i veckan. För informationens beräkningsdatum, se listan.

Olika format med csv och textformat

Fondkurslistan visas i två olika format i csv- och textformat.

Med csv-format kan du läsa in listan i till exempel Excel eller Access för egen bearbetning av data. Filen innehåller inga kolumnrubriker, men de motsvarar ordningen på de rubriker som finns i filen i textformat: fondnummer, fondnamn, fondkategori, årtal för de tre senaste åren, snitt 5 år, fondavgift (%), risk senaste 36 mån, beräknad. 

Förutom att hitta fondernas köp- och säljkurser på respektive fondfaktasida (du hittar fondfaktasidorna under Sök fonder) kan du även se dem här sammanfattade i listformat.

Fondernas köp- och säljkurser (SEK) finns dels på respektive fonds fondfaktablad och dels i listform.

Fondkurslista i csv-format

Fondkurslista i textformat

Listorna uppdateras dagligen. För kursdatum, se listan. Kurserna är verifierade och säkerställda. Det innebär att de släpar efter med en till två dagar. Observera att kurserna inte är utdelningsjusterade.

Olika format med csv och textformat

Fondkurslistan visas i två olika format i csv- och textformat.

Med csv-format kan du läsa in listan i till exempel Excel eller Access för egen bearbetning av data. Filen innehåller inga kolumnrubriker, men de motsvarar ordningen på de rubriker som finns i filen i textformat: fondnummer, fondnamn, köpkurs, säljkurs, kursdatum.

En utdelning innebär att en del av en fonds värde delas ut till andelsägarna i fonden. Fonder ger normalt utdelning en gång per år,  antingen som nya andelar eller som kontant utbetalning.

Fonder som ger utdelning 

Utdelningar förekommer i alla fyra fondtyperna i Pensionsmyndighetens utbud - alltså i aktiefonder, räntefonder, blandfonder och generationsfonder. 

Utdelningar kommer från aktieutdelningar i de aktier som aktiefonden äger eller av vinst för sålda räntebärande värdepapper.

Förändrade skatteregler gör att allt färre svenska fondbolag lämnar utdelning då det inte längre uppstår dubbelbeskattning vilket var fallet tidigare.

Du betalar inte skatt på utdelningen

Det dras ingen skatt på utdelningar i fonder hos Pensionsmyndigheten, utan hela utdelningsbeloppet återinvesteras i nya fondandelar. Om du däremot har ett privat sparande i fonder, utanför premiepensionssystemet, betalar du skatt på utdelningen om fonden är registrerad i Sverige.

Vem får utdelning?

Alla pensionssparare som hade innehav i den aktuella fonden på avstämningsdagen får utdelning. 

Har du bytt bort fonden efter avstämningsdagen får du din utdelning placerad enligt din valda fördelning.