Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Garantipension

Garantipensionen är en del av den allmänna pensionen och är ett grundskydd för dig som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet. Den baseras på ditt civilstånd, hur stor din inkomstpension är och hur länge du bott i Sverige. 

Om du har haft en låg eller ingen arbetsinkomst i Sverige kommer du att få låg eller ingen inkomstgrundad pension. Din allmänna pension kommer då att bestå av garantipension som är ett grundskydd.

Garantipensionen ingår i den allmänna pensionen

Den ansökan du lämnar in för att få din allmänna pension gäller också för garantipensionen, oberoende av hur gammal du är när du lämnar in din ansökan. Garantipensionen kan du få först från 65 år men den beviljas automatiskt när du lämnar in din ansökan om allmän pension. 

Garantipensionen påverkas inte av om du har kapital eller om du har tjänstepension eller privata pensionsförsäkringar.

Vad påverkar garantipensionen?

Du kan ha rätt till garantipension om du varit bosatt i Sverige i minst tre år. Har du inkomstgrundande pensioner som till exempel inkomstpension, änkepension eller utländsk pension, minskas garantipensionen stegvis för att sedan upphöra helt när du nått en viss nivå. Om dina inkomstgrundande pensioner är över 11 471 kronor i månaden om du är ensamstående är garantipensionen helt bortreducerad. Är du gift ligger beloppet på 10 167 kronor per månad.

Dessa belopp gäller om du tagit ut din pension vid 65 år. Om du tar ut din pension innan 65 år kan du ha lägre pension och ändå inte få någon garantipension. Om du tar ut din pension efter 65 år påverkas inte nivåerna. Då kan du ha högre pension än 11 471 kronor respektive 10 167 kronor och ändå få garantipension. Tänk dock på att det inte är säkert att den totala pensionen blir högre trots att du väntar med att ta ut den. Det beror på storleken på din inkomstgrundande pension.

Som mest kan garantipensionen bli 7 952 kronor för ensamstående och 7 093 kronor i månaden för gifta.

För att du ska få full garantipension krävs att du har bott 40 år i Sverige från och med det år du fyllde 16 till och med det år du fyller 64 år. Har du bott i Sverige kortare tid minskar garantipensionen med 1/40-del för varje år. Har du till exempel bott 27 år i Sverige får du alltså garantipension med 27/40-delar.

För dig som är född 1976 eller senare gäller andra regler för åren du är 16 år till och med ditt 25:e levnadsår. För att vart och ett av dessa år ska ge rätt till garantipension krävs att du haft pensionsgrundande inkomst som motsvarar det gällande årets inkomstbasbelopp. För 2017 gäller att du ska ha en pensionsgrundande inkomst motsvarande 61 500 kronor.

Ditt civilstånd påverkar storleken på garantipensionen

Om du är gift får du en lägre garantipension än om du är ogift. Med gift menas också om du är sambo med någon du tidigare varit gift med eller har eller har haft barn tillsammans med. Med ogift menas också om du inte längre bor permanent tillsammans med din make/maka eller med någon du har eller har haft barn tillsammans med.

Garantipension om du flyttar till ett annat land

Du kan få garantipension om du bor i Sverige, i annat EU-land, ett EES-land eller i Schweiz. Under vissa förutsättningar kan du även få garantipension utbetald om du bor i Kanada.

Så räknas garantipensionen om du är ogift

 • Är de pensioner som minskar garantipensionen högst 4 704 kronor per månad (1,26 prisbasbelopp per år) får du en garantipension på 7 952 kronor per månad (2,13 prisbasbelopp per år) minus din inkomstgrundade pension.

 • Är de pensioner som minskar garantipensionen högre än 4 704 kronor per månad blir garantipensionen i stället 3 248 kronor per månad (0,87 prisbasbelopp per år) minus 48 procent av den del av de minskande pensionerna som överstiger 4 704 kronor.  

Denna minskningsregel gör att garantipensionen helt försvinner när du har en inkomstgrundad pension som överstiger 11 471 kronor per månad om du tagit ut pensionen från 65 år.

De här gränsvärdena och beloppen gäller om du har bott minst 40 år i Sverige. Har du färre antal år reduceras beloppen 4 704 kronor, 7 952 kronor och 3 248 kronor till det antal fyrtiondelar av respektive belopp som motsvarar antalet år du har bott i Sverige.  

Om du exempelvis endast har bott 24 år i Sverige blir beloppet 4 704 kronor i stället 24/40 x 4 704 = 2 822.  

På samma sätt blir de andra två beloppen 4 771 kronor (24/40 x 7 952) respektive 1 949 kronor (24/40 x 3 248). Även den övre gränsen på 11 471 kronor reduceras till 24/40 och blir 6 883 kronor.

Räkneexempel för garantipension - du som är ogift

Peter tar ut sin pension från 65 år. Han är ogift och har bott i Sverige i hela sitt liv. Peters inkomstgrundade pension som påverkar beräkningen av hans garantipension är 9 840 kronor per månad. (Det är inte säkert att det beloppet helt överensstämmer med den inkomstgrundade pension som Peter får ut).

Peters garantipension blir då 3 248 kronor minus 0,48 gånger den del av den inkomstgrundade pensionen som överstiger 4 704 kronor.

3 248 - 0,48 (9 840 - 4 704) = 783 kronor per månad.

Så räknas garantipensionen om du är gift

 • Är de pensioner som minskar garantipensionen 4 256 kronor per månad (1,14 prisbasbelopp per år) får du en garantipension på 7 093 kronor per månad (1,9 prisbasbelopp per år) minus din inkomstgrundade pension.
 • Är pensionerna som minskar garantipensionen högre än 4 256 kronor per månad blir garantipensionen i stället 2 837 kronor per månad (0,76 prisbasbelopp per år) minus 48 procent av den del av de minskande pensionerna som överstiger 4 256 kronor. 

Denna minskningsregel gör att garantipensionen helt försvinner när du har en inkomstgrundad pension som överstiger 10 167 kronor per månad om du tagit ut pensionen från 65 år.

De här gränsvärdena och beloppen gäller om du har bott minst 40 år i Sverige. Annars reduceras beloppen 4 256 kronor, 7 093 kronor och 2 837 kronor till det antal fyrtiondelar av respektive belopp som motsvarar antalet år du har bott i Sverige.

Om du exempelvis har bott 24 år i Sverige blir beloppet 4 256 kronor i stället: 24/40 x 4 256 = 2 554.

På samma sätt blir de andra två beloppen 4 256 kronor (24/40 x 7 093) respektive 1 702 kronor (24/40 x 2 837). Även den övre gränsen på 10 167 kronor reduceras till 24/40 och blir 6 100 kronor.

Räkneexempel för garantipension - du som är gift

Anders tar ut sin pension från 65 år. Han är gift och har bott i Sverige hela sitt liv. Anders inkomstgrundande pension som påverkar beräkning av hans garantipension är 7 854 kronor per månad (det är inte säkert att det beloppet helt överensstämmer med den inkomstgrundande pension som Anders får ut).

Anders garantipension blir då 2 837 kronor minus 0,48 gånger den del av den inkomstgrundande pensionen som överstiger 4 256 kronor.

2 837 – 0,48 (7 854-4256) = 1 110 kronor per månad

Annan pension kan minska garantipensionen

Din garantipension minskar om du har inkomstgrundad pension, men den premiepension som du får utbetald minskar inte garantipensionen. Istället räknas den inkomstpension som ska påverka garantipensionen utifrån all intjänad pensionsrätt vilket innebär att den räknas upp så den motsvarar även premiepensionen. Det gör att den inkomstgrundade pensionen som minskar garantipensionen oftast inte är exakt densamma som den som betalas ut till dig.

Om du har änkepension påverkas också din garantipension. Även vissa utländska pensioner påverkar beräkningen av din garantipension.

Pension från annat land än Sverige

Om du har pension från annat land än Sverige kan även denna pension påverka din garantipension. Alla allmänna inkomstgrundande pensioner från länder utanför EU/EES och Schweiz påverkar garantipensionen. Om du har pension från ett land inom EU/EES-land gäller EU-reglerna vilket innebär att det bara är vissa pensioner som påverkar garantipensionen.

Garantipension om du bott i annat land inom EU eller EES

Har du bott mindre än tre år i Sverige, men ändå minst ett år, kan du få räkna med tid som du bott i ett annat EU-land eller i Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz för att komma upp i tre års bosättningstid vilket då ger dig rätt till garantipenison.

Hur stor garantipensionen blir beräknas dock endast på det eller de år du har som bosättningstid i Sverige, det vill säga du får garantipension beräknat på de ett eller två år som du bott i Sverige. Full garantipension kan du få om du bott i Sverige i 40 år.

Undantag om du kommit till Sverige som skyddsbehövande

Om du har kommit till Sverige och fått uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande kan du i vissa fall få räkna med din bosättningstid från ditt tidigare hemland som försäkringstid för garantipension. För att du ska kunna tillgodoräkna tiden från ditt hemland måste du ha varit bosatt i Sverige året innan du fyllde 65 år.

Om du alltid varit bosatt i ditt tidigare hemland, och inte varit bosatt i annat land än Sverige efter att du kom hit, kommer du att tillgodoräknas maximal försäkringstid 40 år som krävs för full garantipension. Har du inte varit bosatt enbart i ditt hemland samt Sverige kan försäkringstiden bli lägre beroende på hur länge utlandsvistelsen varat i de andra länderna du varit i.

Tillägg du kan ansöka om vid låg pension

Får du låg pension kan du ansöka om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

Bostadstillägg – ett tillägg till din pension

Bostadstillägg är ett tillägg till pensionen för dig som har fyllt 65 år. Det är ett inkomstprövat tillägg som du behöver ansöka om. Storleken på dina inkomster, eventuella tillgångar och din bostadskostnad påverkar om du kan få bostadstillägg.  

Ansök om bostadstillägg

Äldreförsörjningsstöd - garanterar skälig levnadsnivå

Äldreförsörjningsstödet garanterar att du som har låg pension eller ingen pension ändå kan få en skälig levnadsnivå när de andra pensionsförmånerna inte räcker till. Du måste först ta ut de andra pensionsförmånerna som du har rätt till innan vi kan ta beslut om du har rätt till äldreförsörjningsstöd.  

Ansök om äldreförsörjningsstöd

Garantipension för dig som är född 1937 eller tidigare

Du som är född 1937 eller tidigare och som har en låg tilläggspension eller inte har tjänat in någon rätt alls till tilläggspension kan ha rätt till garantipension som ett komplement till tilläggspensionen.

Är du född 1937 eller tidigare kan du ha rätt till garantipension om du hade rätt till folkpension i december 2002 som var beräknad  utifrån hur länge du bott i Sverige eller utifrån hur många år med inkomst du haft före 1960 eller med sjöskatteinkomst.

Hur mycket du får i garantipension påverkas av ditt civilstånd, hur länge du har bott eller arbetat i Sverige och om du har andra skattepliktiga pensionsinkomster.  

Som mest kan garantipensionen bli 7 255 kronor i månaden för gifta och
8 144 kronor för ogifta. Du kan endast få full garantipension om du inte har någon inkomstgrundad pension och har bott i Sverige i minst 40 år.

Kompensation om du hade folkpension i december 2002

Eftersom tidigare förmåner som till exempel folkpension försvann vid årsskiftet 2002/ 2003 kompenserar garantipensionen för detta. Det du kompenseras för är:

 • Din folkpension som tidigare varit beräknad på bosättningstid, inkomstår före 1960 eller år med sjöskatteinkomst och som inte ingår i den delen av tilläggspensionen som motsvarar folkpensionen beräknad på pensionspoäng.
 • Det pensionstillskott du tidigare hade, men som avskaffades samtidigt med ATP och folkpensionen.
 • Om du tidigare hade rätt till så kallat särskilt grundavdrag för pensionärer som också det slopades.

Garantipensionen räknas ut i tre steg

 1. Pensionsmyndigheten fastställer först ett beräkningsunderlag.
 2. Beräkningsunderlaget räknas sedan upp så att det kompenserar för det särskilda grundavdrag för pensionärer som fanns före 2003.
 3. Beräkningsunderlaget minskas med vissa av de pensioner som ingår i beräkningsunderlaget. Beloppet som blir kvar är den garantipension som betalas ut.

Årliga pensionsbelopp som ingår i beräkningsunderlaget

 • Tilläggspension
 • Änkepension
 • Folkpension som inte motsvaras av tilläggspension, beräknad enligt 2002 års regler.
 • Skattepliktig utländsk ålderspension, efterlevandepension, förtidspension och tjänstepension
 • Pensionstillskott, beräknad enligt 2002 års regler.
 • Svensk tjänstepension
 • Visst tillägg till folkpension enligt nordiska konventionen om social trygghet

Sammanfattning

 • Garantipension ingår i den allmänna pensionen och är ett grundskydd för dig som haft låg eller ingen arbetsinkomst under livet.
 • Du behöver inte göra en separat ansökan om garantipension. När du ansöker om allmän pension prövar vi automatiskt om du har rätt till garantipension från 65 år.
 • Inkomstpension, tilläggspension, änkepension och viss utländsk pension kan minska och påverka garantipensionen.