Garantipension | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Garantipension

Garantipensionen är ett grundskydd i den allmänna pensionen som är till för dig som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet. Den baseras främst på hur stor din inkomstpension är och hur länge du bott i Sverige, men även ditt civilstånd.

Om du har haft en låg eller ingen arbetsinkomst i Sverige kommer du att få låg eller ingen inkomstgrundad pension. Din allmänna pension kommer då att bestå av både inkomstgrundad pension och garantipension. 

Garantipensionen ingår i den allmänna pensionen

Den ansökan du lämnar in för att få din allmänna pension gäller också för garantipensionen, oberoende av hur gammal du är när du lämnar in din ansökan. Garantipensionen kan du få först från 65 år och den beviljas automatiskt när du lämnar in din ansökan om allmän pension eller vid 65 år om du tagit ut din inkomstgrundade pension tidigare. 

Det finns förslag att åldern för när garantipension kan betalas ut ska ändras från 65 år till 66 år från och med 2023.

Utbetalningen av garantipension påverkas inte av om du arbetar eller väljer att sluta arbeta. Men garantipensionen kommer att minskas vid kommande årsskifte om du har arbetat och tjänat in nya pensionsrätter så att din inkomstpension ökar. Storleken på garantipensionen påverkas inte av om du tar ut den vid 65 år eller väntar med att ta ut den till senare. Tänk på att garantipensionen inte blir högre om du väntar med ditt uttag.

Garantipensionen påverkas inte av om du har kapital eller om du har tjänstepension eller privata pensionsförsäkringar.

Vad påverkar garantipensionen?

Du kan ha rätt till garantipension om du varit bosatt i Sverige i minst tre år. För att du ska få full garantipension krävs att du har bott 40 år i Sverige från och med det att du fyllde 16 år till och med det år du fyller 64 år. Har du bott i Sverige kortare tid minskar garantipensionen med 1/40-del för varje år. Har du till exempel bott 27 år i Sverige får du alltså garantipension med 27/40-delar.

Mer om du tidigare bott i ett annat EU/EES-land

Har du inkomstgrundade pensioner som till exempel inkomstpension, änkepension eller utländsk pension, minskas garantipensionen stegvis för att sedan upphöra helt när du nått en viss nivå.

Vilka belopp gäller för garantipensionen?

Som mest kan garantipensionen bli 8 597 kronor för ensamstående och 7 690 kronor i månaden för gifta.

Du får ingen garantipension om du: 

 • Är ensamstående och får 12 530 kronor per månad eller mer i inkomstpension före skatt.
 • Om du är gift och får 11 153 kronor per månad eller mer före skatt. 

Bra att känna till är att du kan ha lägre pension och ändå inte få någon garantipension. Det gäller om du tagit ut pension före 65 år. Den inkomstgrundade pension som påverkar garantipensionen beräknas alltid som om du tog ut den vid 65 år. Om du gjort uttag innan 65 år har du en lägre inkomstpension än den som beräknas vid 65 år och som reducerar garantipensionen.

Exempel med Ulla som ensamstående

Ulla är ensamstående och har tagit ut inkomstpension från 62 år. Hon har 11 500 kronor i inkomstpension per månad före skatt. När Ulla fyller 65 år beviljar Pensionsmyndigheten henne garantipension. Inkomstpensionen som ska påverka garantipensionen beräknas då som om uttaget gjordes vid 65 år. Beloppet blir högre, det blir 13 500 kronor, och det gör att garantipensionen blir 0 kronor. 

Om du tar ut din pension efter 65 år påverkas inte nivåerna. Då kan du ha högre pension än 12 530 kronor respektive 11 153 kronor och ändå få garantipension. Tänk dock på att det inte är säkert att den totala pensionen blir högre trots att du väntar med att ta ut den. Det beror på storleken på din inkomstgrundade pension.

Ditt civilstånd påverkar storleken på garantipensionen

Om du är gift får du en lägre garantipension än om du är ogift. Med gift menas också om du är sambo med någon du tidigare varit gift med eller har eller har haft barn tillsammans med. Med ogift menas också om du inte längre bor permanent tillsammans med din make/maka eller med någon du har eller har haft barn tillsammans med.

Garantipension om du bor eller flyttar till ett annat land

Du kan få garantipension om du bor i Sverige. Du kan också få garantipension om du bor eller flyttar till ett annat EU-land, ett EES-land eller i Schweiz men bara om du tidigare bott i Sverige i minst tre år före 65 års ålder. Din rätt till garantipension vid bosättning inom EU/EES eller Schweiz grundar sig på en tillfällig lag som gäller under hela 2020. Vad som händer från januari 2021 är under utredning.

Under vissa förutsättningar kan du även få garantipension utbetald om du bor i Kanada.

Garantipension om du bott i annat land inom EU eller EES 

Om du bor i Sverige men tidigare har bott och arbetat i ett annat EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz räknar vi ut garantipensionen med hänsyn till tiden du har bott i det andra landet och pensionen du får därifrån. 

Anledningen är att den svenska garantipensionen enligt EU:s regelverk ska beviljas som en minimiförmån till personer som bott och arbetat i fler än ett EU/EES-land eller Schweiz. 

För att tiden i det andra landet ska tas med i beräkningen krävs att den är godkänd som försäkringstid i det andra landet och intygad från pensionsmyndigheten där. Alla dina beviljade pensioner från andra länder påverkar beräkningen av garantipensionen. 

Exempel Peter som är gift och bott i Frankrike under 15 år

Peter, som är gift, har bott i Frankrike under 15 år innan han flyttade till Sverige. Han söker nu pension och ska beviljas garantipension. Han har bott i Sverige i 25 år och har inkomstpension med 8 000 kronor och en fransk pension med 2 000 kronor.

Hans garantipension kommer att beräknas på totalt 40 år av de 40 som krävs för full garantipension och reduceras både med den svenska och den franska inkomstgrundade pensionen, totalt 10 000 kronor. Eftersom han har 40/40 och en inkomstgrundad pension under 11 153 kronor kommer garantipension att beviljas. 

Så räknas garantipensionen om du bott i annat land inom EU eller EES

Pedro tar ut sin pension från 65 år. Han är ogift och har bott i Sverige i 15 år och i Spanien 30 år. Han har då mer är 40 år inom EU och får rätt till full garantipension. Pedros svenska inkomstgrundade pension som påverkar beräkningen av hans garantipension är 4 850 kronor per månad. (Det är inte säkert att det beloppet helt överensstämmer med den inkomstgrundade pension som Pedro får ut). Utöver det har han en spansk pension motsvarade 5 900 kronor per månad. 

Pedros garantipension blir då 3 630 kronor minus 0,48 gånger den del av den totala inkomstgrundade pensionen som överstiger 4 967 kronor.

3 630 - 0,48 (4 850 + 5 900 - 4 967) = 854 kronor per månad.

Har du bott mindre än tre år i Sverige, men ändå minst ett år, får du också räkna med tid som du bott i ett annat EU-land eller i Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz för att komma upp i tre års bosättningstid vilket då ger dig rätt till garantipension. Denna regel gäller bara om du bor i Sverige den dagen du ansöker om garantipension.

Så räknas garantipensionen om du är ogift

 • Är de pensioner som minskar garantipensionen högst 4 967 kronor per månad (1,26 prisbasbelopp per år) får du en garantipension på 8 597 kronor per månad (2,181 prisbasbelopp per år) minus din inkomstgrundade pension.
 • Är de pensioner som minskar garantipensionen högre än 4 967 kronor per månad blir garantipensionen i stället 3 630 kronor per månad (0,921 prisbasbelopp per år) minus 48 procent av den del av de minskande pensionerna som överstiger 4 967 kronor.  
 • Denna minskningsregel gör att garantipensionen helt försvinner när du har en inkomstgrundad pension som överstiger 12 530 kronor per månad om du tagit ut pensionen från 65 år.
 • De här gränsvärdena och beloppen gäller om du har bott minst 40 år i Sverige. Har du färre antal år reduceras beloppen 4 967 kronor, 8 597 kronor och 3 630 kronor till det antal fyrtiondelar av respektive belopp som motsvarar antalet år du har bott i Sverige.  
 • Om du exempelvis endast har bott 24 år i Sverige blir beloppet 4 967 kronor i stället 24/40 x 4 967 = 2 980.  
 • På samma sätt blir de andra två beloppen 5 158 kronor (24/40 x 8 597) respektive 2 178 kronor (24/40 x 3 630). Även den övre gränsen på 12 530 kronor reduceras till 24/40 och blir 7 518 kronor.

Räkneexempel för garantipension - du som är ogift

Peter tar ut sin pension från 65 år. Han är ogift och har bott i Sverige i hela sitt liv. Peters inkomstgrundade pension som påverkar beräkningen av hans garantipension är 9 840 kronor per månad. (Det är inte säkert att det beloppet helt överensstämmer med den inkomstgrundade pension som Peter får ut).

Peters garantipension blir då 3 630 kronor minus 0,48 gånger den del av den inkomstgrundade pensionen som överstiger 4 967 kronor.

3 630 - 0,48 (9 840 - 4 967) = 1 291 kronor per månad.

Så räknas garantipensionen om du är gift

 • Är de pensioner som minskar garantipensionen 4 494 kronor per månad (1,14 prisbasbelopp per år) får du en garantipension på 7 690 kronor per månad (1,951 prisbasbelopp per år) minus din inkomstgrundade pension.
 • Är pensionerna som minskar garantipensionen högre än 4 494 kronor per månad blir garantipensionen i stället 3 197 kronor per månad (0,811 prisbasbelopp per år) minus 48 procent av den del av de minskande pensionerna som överstiger 4 494 kronor. 

Denna minskningsregel gör att garantipensionen helt försvinner när du har en inkomstgrundad pension som överstiger 11 153 kronor per månad om du tagit ut pensionen från 65 år.

De här gränsvärdena och beloppen gäller om du har bott minst 40 år i Sverige. Annars reduceras beloppen 4 494 kronor, 7 690 kronor och 3 197 kronor till det antal fyrtiondelar av respektive belopp som motsvarar antalet år du har bott i Sverige.

Om du exempelvis har bott 24 år i Sverige blir beloppet 4 494 kronor i stället: 24/40 x 4 494 = 2 696.

På samma sätt blir de andra två beloppen 4 614 kronor (24/40 x 7 690) respektive 1 918 kronor (24/40 x 3 197). Även den övre gränsen på 11 153 kronor reduceras till 24/40 och blir 6 692 kronor.

Räkneexempel för garantipension - du som är gift

Anders tar ut sin pension från 65 år. Han är gift och har bott i Sverige hela sitt liv. Anders inkomstgrundade pension, som påverkar beräkning av hans garantipension, är 7 854 kronor per månad (det är inte säkert att det beloppet helt överensstämmer med den inkomstgrundade pension som Anders får ut).

Anders garantipension blir då 3 197 kronor minus 0,48 gånger den del av den inkomstgrundade pensionen som överstiger 4 494 kronor.

3 197 - 0,48 (7 854 - 4 494) = 1 584 kronor per månad. 

Annan pension kan minska garantipensionen

Din garantipension minskar om du har inkomstgrundad pension, men den premiepension som du får utbetald minskar inte garantipensionen. Istället räknas den inkomstpension som ska påverka garantipensionen utifrån all intjänad pensionsrätt vilket innebär att den räknas upp så den motsvarar även premiepensionen. Det gör att den inkomstgrundade pensionen som minskar garantipensionen oftast inte är exakt densamma som den som betalas ut till dig.

Om du har änkepension påverkas också din garantipension.

Pension från annat land än Sverige

Om du har pension från annat land än Sverige påverkar denna pension din garantipension. Alla allmänna inkomstgrundade pensioner från ett annat land påverkar garantipensionen. 

Undantag om du kommit till Sverige som skyddsbehövande

Om du har kommit till Sverige och fått uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande kan du i vissa fall få räkna med din bosättningstid från ditt tidigare hemland som försäkringstid för garantipension. För att du ska kunna tillgodoräkna tiden från ditt hemland måste du ha varit bosatt i Sverige senast under det året innan du fyllde 64 år.

Om du alltid varit bosatt i ditt tidigare hemland, och inte varit bosatt i annat land än Sverige efter att du kom hit, kommer du att tillgodoräknas maximal försäkringstid 40 år som krävs för full garantipension. Har du inte varit bosatt enbart i ditt hemland samt Sverige kan försäkringstiden bli lägre beroende på hur länge utlandsvistelsen varat i de andra länderna du varit i.

Tillägg du kan ansöka om vid låg pension

Får du låg pension kan du ansöka om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

Bostadstillägg – ett tillägg till din pension

Bostadstillägg är ett tillägg till pensionen för dig som har fyllt 65 år. Det är ett inkomstprövat tillägg som du behöver ansöka om. Storleken på dina inkomster, eventuella tillgångar och din bostadskostnad påverkar om du kan få bostadstillägg.  

Ansök om bostadstillägg

Äldreförsörjningsstöd - garanterar skälig levnadsnivå

Äldreförsörjningsstödet garanterar att du som har låg pension eller ingen pension ändå kan få en skälig levnadsnivå när de andra pensionsförmånerna inte räcker till. Du måste först ta ut de andra pensionsförmånerna som du har rätt till innan vi kan ta beslut om du har rätt till äldreförsörjningsstöd.  

Ansök om äldreförsörjningsstöd

Om du är född 1977 eller senare

För dig som är född 1977 eller senare gäller andra regler för åren du är 16 år till och med ditt 24:e levnadsår. För att du vart och ett av dessa år ska ge rätt till garantipension krävs att du haft pensionsgrundande inkomst som motsvarar det gällande årets inkomstbasbelopp. För 2020 gäller att du ska ha en pensionsgrundande inkomst motsvarande 66 800 kronor.

Garantipension för dig som är född 1937 eller tidigare

Du som är född 1937 eller tidigare och som har en låg tilläggspension eller inte har tjänat in någon rätt alls till tilläggspension kan ha rätt till garantipension som ett komplement till tilläggspensionen.

Är du född 1937 eller tidigare kan du ha rätt till garantipension om du hade rätt till folkpension i december 2002 som var beräknad  utifrån intjänade pensionspoäng eller hur länge du bott i Sverige eller utifrån hur många år med inkomst du haft före 1960 eller med sjöskatteinkomst.

Hur mycket du får i garantipension påverkas av ditt civilstånd, hur länge du har bott eller arbetat i Sverige och om du har andra skattepliktiga pensionsinkomster.  

Som mest kan garantipensionen bli 7 861 kronor i månaden för gifta och
8 799 kronor för ogifta. Beloppen är före eventuellt skatteavdrag. Du kan endast få full garantipension om du inte har någon inkomstgrundad pension och har bott i Sverige i minst 40 år.

Kompensation om du hade folkpension i december 2002

Eftersom tidigare förmåner som till exempel folkpension försvann vid årsskiftet 2002/ 2003 kompenserar garantipensionen för detta. Det du kompenseras för är:

 • Din folkpension som tidigare varit beräknad på bosättningstid, inkomstår före 1960 eller år med sjöskatteinkomst och som inte ingår i den delen av tilläggspensionen som motsvarar folkpensionen beräknad på pensionspoäng.
 • Det pensionstillskott du tidigare hade, men som avskaffades samtidigt med ATP och folkpensionen.
 • Om du tidigare hade rätt till så kallat särskilt grundavdrag för pensionärer som också det slopades.

Garantipensionen räknas ut i tre steg

 1. Pensionsmyndigheten fastställer först ett beräkningsunderlag.
 2. Beräkningsunderlaget räknas sedan upp så att det kompenserar för det särskilda grundavdrag för pensionärer som fanns före 2003.
 3. Beräkningsunderlaget minskas med vissa av de pensioner som ingår i beräkningsunderlaget. Beloppet som blir kvar är den garantipension som betalas ut.

Årliga pensionsbelopp som ingår i beräkningsunderlaget

 • Tilläggspension
 • Änkepension
 • Folkpension som inte motsvaras av tilläggspension, beräknad enligt 2002 års regler.
 • Skattepliktig utländsk ålderspension, efterlevandepension, förtidspension och tjänstepension
 • Pensionstillskott, beräknad enligt 2002 års regler.
 • Svensk tjänstepension
 • Visst tillägg till folkpension enligt nordiska konventionen om social trygghet

Sammanfattning

 • Garantipension ingår i den allmänna pensionen och är ett grundskydd för dig som haft låg eller ingen arbetsinkomst under livet.
 • Du behöver inte göra en separat ansökan om garantipension. När du ansöker om allmän pension prövar vi automatiskt om du har rätt till garantipension från 65 år.
 • Om du tidigare har varit bosatt i ett annat EU/EES-land eller Schweiz beräknas din svenska garantipension som en minimiförmån där din försäkringstid och beviljade pensioner från det andra landet tas med i beräkningen.
 • Inkomstpension, tilläggspension, änkepension och utländsk pension minskar garantipensionen.