Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Så räknas pensionen om varje år

Varje år räknas din pension om automatiskt mot olika index som speglar både pris och löneutvecklingen i samhället. 

Så påverkas din pension 2024

Din pension består av flera delar och under december varje år räknas alla delar om. Det är viktigt att känna till att det inte är samma regler för olika pensionsförmåner.

Inkomstpensionen och tilläggspensionen följer inkomstutvecklingen i samhället. För 2024 betyder det att din inkomstpension och tilläggspension ökar med 1 procent.

Garantipensionen följer prisutvecklingen i samhället och räknas om med förändringen av prisbasbeloppet. För 2024 betyder det att din garantipension ökar med upp till 9,1 procent.

Inkomstpensionen påverkas av förändringen av inkomstindex. För 2024 har inkomstindex gått upp med 2,6 procent.

När du tog ut inkomstpension och den beräknades första gången ingick ett förskott som motsvarar en antagen framtida inkomsttillväxt i Sverige på 1,6 procent. Du fick förskottet för att minska skillnaden mellan din slutlön och din pension. Detta förskott betalar du tillbaka varje år genom att det görs ett årligt avdrag på 1,6 procent från förändringen mellan inkomstindex för kommande år och inkomstindex i år. Din inkomstpension kommer att räknas upp med 1 procent för 2024.Mer om inkomstpension

Storleken på din inkomstgrundade pension avgör vilket belopp du har rätt till. Inkomstgränserna som styr hur stort inkomstpensionstillägg du har rätt till räknas om varje år med samma förändring som inkomstpensionen. Beloppet för själva inkomstpensionstillägget följer inte inkomstutvecklingen i samhället, utan ändras genom beslut av riksdagen. Mer om inkomstpensionstillägg

Du som är född före 1954 kan ha tilläggspension. Den räknas om på samma sätt som inkomstpensionen, men där finns inte sambandet mellan hur pensionen beräknades första gången och avdraget på 1,6 procent. Även om sambandet inte finns, används samma beräkningssätt för att räkna om tilläggspensionen varje år. Din tilläggspension kommer alltså att öka med 1 procent för 2024.Mer om tilläggspension

Garantipensionen räknas om med förändringen av prisbasbeloppet, som följer prisutvecklingen i samhället. Har du ingen inkomstpension eller tilläggspension utan endast garantipension, kommer garantipensionen att öka med 9,1 procent 2024. Har du även inkomstpension eller tilläggspension påverkar det storleken på din garantipension och påverkar också hur mycket din totala pension förändras. Din totala pension förändras då med mellan 1 procent och 9,1 procent 2024.Mer om garantipension

Hur premiepensionens utveckling går beror på hur avkastningen sett ut för din placering.

I det orange kuvertet kan du se hur det har gått för din premiepension, du kan också logga in på Mina sidor och läsa mer om hur det går för din premiepension.

Mer om premiepensionen

Logga in på Mina sidor

Efterlevandepensionen följer inkomstutvecklingen och ökar med 1 procent 2024. Garantipension till efterlevandepension och efterlevandestöd till barn följer prisutvecklingen som ökar med 9,1 procent 2024. Om du har både efterlevandepension och garantipension får du en förändring mellan 1 procent och 9,1 procent 2024. Mer om efterlevandepension

Inkomstindex är ett mått på den genomsnittliga inkomsten i Sverige. Din inkomstpension och tilläggspension räknas om vid varje årsskifte med en metod som kallas följsamhetsindexering.

Följsamhetsindexering innebär att förändringen av pensionerna motsvarar den procentuella ändringen av inkomstindex före och efter årsskiftet minskad med den så kallade normen på 1,6 procentenheter. Normen används för att ge ett förskott på kommande års tillväxt när delningstal beräknas. Delningstal används i sin tur vid beräkningen av inkomstpension. Följsamhetsindexeringen innebär att pensionerna, bortsett från normen, förändras i samma takt som genomsnittslönerna för de som förvärvsarbetar.

Andra förändringar som påverkar din pension

Andra förändringar som påverkar storleken på din pension är till exempel om du får ny eller ändrad pension från annat land eller om Skatteverket har fastställt ny pensionsgrundande inkomst.

Om ditt civilstånd ändras

Både din tilläggspension och din garantipension påverkas av ditt civilstånd. Är du ogift får du ett något högre pensionsbelopp än om du är gift. Om ditt civilstånd ändras räknas pensionen om från och med månaden efter ändringen. Bor du i Sverige sker detta automatiskt, men är du bosatt utanför Sverige måste du anmäla ditt ändrade civilstånd till oss.

Ny eller ändrad pensionsutbetalning

Du kan få garantipension om du har låg eller ingen inkomstgrundad pension. Om till exempel din inkomstpension eller din tilläggspension ökar eller om du får en änkepension, innebär det att din garantipension automatiskt räknas om. Även inkomstpensionstillägget påverkas om din inkomstpension eller tilläggspension förändras.

Ändrad utbetalning av pension från annat land

Får du någon typ av pension från annat land eller om storleken på din pension från annat land ändras måste du meddela oss detta. Både garantipensionen och inkomstpensionstillägget påverkas av pension från annat land. Anmäl ändrad eller ny pension från annat land

Om du tjänar in nya pensionsrätter

När du går i pension har vi inte kunnat räkna med de arbetsinkomster du haft under dina sista arbetsår eftersom inkomsterna ännu inte taxerats. Detta innebär att dina inkomstgrundade pensioner normalt kommer att höjas de två första åren efter det att du börjat ta ut din pension. Den pensionsrätt som du tjänar in för dessa sista år ökar din inkomstgrundade pension.

Om du fortsätter att arbeta heltid eller deltid när du blivit pensionär kommer du att fortsätta att tjäna in till din pension. Uppräkningen av din pension sker i januari året efter taxeringsåret.

Ändrad taxerad inkomst

Om din taxerade inkomst skulle förändras för något tidigare år kommer din pension automatiskt att räknas om med de nya uppgifterna. Denna ändring kan ske när som helst under året.

Tidigt uttag av pensionen

Om du tagit ut pension före den ålder då du har rätt till garantipension och inkomstpensionstillägg räknas din inkomstpension om vid årsskiftet innan året du uppnår den åldern. Pensionen kommer då att beräknas på ett så kallat definitivt delningstal som grundas på aktuell livslängdsstatistik. 

Anmäl alltid ändringar till oss

Det är viktigt att du anmäler förändringar som kan påverka din pension. Om du får för mycket pengar kan du bli skyldig att betala tillbaka dem. Anmäl förändringar som kan påverka din pension