Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Pensionsmyndigheten: Svenska myndigheter bör göra sig molnberedda

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

På regeringens uppdrag har Pensionsmyndigheten under hösten analyserat och värderat potentialen för användning av molntjänster i staten. Pensionsmyndigheten föreslår totalt åtta olika åtgärder som ska visa hur användning av molntjänster kan bidra till målet om en enklare, öppnare och effektivare förvaltning.

– Pensionsmyndigheten har analyserat och värderat användningen av molntjänster i staten, men också tittat på vilka risker och hinder som kan finnas, säger Peder Sjölander, IT-chef på Pensionsmyndigheten. Många statliga verksamheter har olika storlek, uppdrag och behov, vilket gör frågan om hur man ska använda molnet komplex.

För att driva på och säkerställa att Sverige tillgodogör sig potentialen i molntjänster, föreslår Pensionsmyndigheten följande åtta åtgärder:

  1. Uppdra till svenska myn­dig­heter att analysera hur de kan använda molntjänster för att utveckla verk­samheten och att göra sig beredd att övergå till molntjänstleveranser – att bli ”molnberedda”.
  2. Inrätta ett kompetenscenter för anskaffning och användning av externa IT-tjänster, dit både verksamhetsföreträdare och upphandlare kan vända sig och där även frågor från privata aktörer kan besvaras.
  3. Analysera myndigheters digitala mognad. Undersök i vilken mån de har anlagt ett strategiskt perspektiv på molntjänster för sin egen verksamhet, grad av organisatorisk mognad och operativ beredskap för användning av molntjänster.
  4. Fördjupa analysen avseende statliga myndighetsmoln. Undersök intresse och förutsättningar för att inrätta ett eller flera separata myndighetsmolntjänster, s.k. ”gov cloud” Detta skulle kunna ge möjligheter att förenkla användningen av moln­tjänster även då det är sekretessbelagd information som hanteras.
  5. Utred närmare om det är lämpligt och ändamålsenligt att införa en lagreglerad och straffsanktionerad tystnadsplikt för privata leverantörer.
  6. Prioritera att se över myndigheternas registerförfattningar och genomför nödvändiga författningsförändringar för att säkerställa bättre förutsättningar för myndigheterna att utföra sina uppdrag på ett effektivt och rättsäkert sätt.
  7. Ge Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i uppdrag att genomföra en riskanalys av användning av molntjänster och andra externa IT-tjänster ur ett nationellt perspektiv, och att föreslå eventuella åtgärder.
  8. Intensifiera Sveriges närvaro i frågor som rör molntjänster i EU och andra internationella sammanhang. Ett tvärpolitiskt arbetssätt som stöder olika politikområden rekommenderas.

För vidare information

Peder Sjölander, IT-chef, 070-923 39 18