Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Slutliga förslag om stärkt konsumentskydd inom premiepensionen

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Förbud mot telefonförsäljning inom premiepensionen, krav på tre års historik för såväl fonder som fondbolag och ett tak på hur stor andel av fondens kapital som får finnas inom premiepensionen. Det är några av förslagen för att stärka konsumentskyddet på premiepensionens fondtorg som Pensionsmyndigheten nu lämnar till regeringen. 

I december 2016 fick Pensionsmyndigheten regeringens uppdrag att föreslå åtgärder för att stärka konsumentskyddet på premiepensionens fondtorg. I mars i år gjordes en preliminär redovisning av förslagen. Nu har uppdraget slutrapporterats till regeringen för vidare hantering inom pensionsgruppen.

– Vår uppgift har varit att inom ramen för befintligt premiepensionssystem identifiera brister i konsumentskyddet och komma med förslag på åtgärder. Vårt fokus i detta arbete har från början till slut varit pensionsspararnas och pensionärernas bästa, säger Pensionsmyndighetens generaldirektör Katrin Westling Palm.

Trettiotal förslag

Totalt handlar det om ett 30-tal förslag till åtgärder som nu läggs på beslutsfattarnas bord. Förslagen är utformade som en helhet så att de tillsammans ska ge den önskade effekten.

Ett centralt förslag i rapporten är att ett utökat och delvis nytt uppdrag för Pensionsmyndigheten.

–  Vi tror att vi inom ramen för nuvarande premiepensionssystem kan komma till rätta med de oseriösa aktörer och det bedrägliga beteende vi tyvärr fått hantera. Men för att göra det behöver vi ett tydligare och utökat uppdrag från regeringen och pensionsgruppen, säger Katrin Westling Palm.

Krav på historik och visst minimikapital

Bland Pensionsmyndighetens förslag föreslås också att nya fonder ska ha minst tre års avkastningshistorik, att fondbolag som vill komma in på fondtorget ska kunna visa upp tre års verksamhetshistorik och att det ska finnas ska ett visst minimikapital i en fond för att den ska få finnas på premiepensionens fondtorg.

Dessutom föreslås ett förbud mot telefonförsäljning av produkter på premiepensionsområdet, att alla fondbyten ska vara egenhändigt undertecknade och att fonder som vill vara med på premiepensionens fondtorg måste ha andra andelsägare än Pensionsmyndigheten för minst hälften av kapitalet.

Åter till grundtanken

Flera av förslagen har som syfte att säkerställa att fonder och fondbolag som verkar inom premiepensionen också finns på andra fondtorg och plattformar. Flera av de problem som behövts hanteras på senare tid har gällt fonder och fondbolag som endast funnits inom premiepensionen.

– Premiepensionen kom till för att pensionsspararna skulle kunna dra nytta av den fungerande fondmarknad som redan fanns. Det var aldrig tanken att det skulle skapas speciella fondbolag som endast verkar inom premiepensionen. Våra förslag syftar till återgå till den ursprungliga principen, avslutar Katrin Westling Palm.

Pensionsmyndigheten har, i enlighet med regeringens beslut, genomfört uppdraget i samråd med Finansinspektionen och med inhämtande av synpunkter från Konsumentverket, Ekobrottsmyndigheten och berörda branschorganisationer.

Några av de huvudsakliga förslagen:

 • Utvecklat samarbetsavtal mellan Pensionsmyndigheten och fondbolagen på fondtorget
 • Krav på historik för fondbolag och fonder
  - Minst tre helårs avkastningshistorik för fond
  - Minst tre helårs verksamhetshistorik för fondbolag
 • Krav på ett visst förvaltat kapital innan registrering på fondtorget
  - Minst 500 miljoner kr förvaltat kapital i fonden
 • Krav på visst fortsatt förvaltat kapital och ett tak för Pensionsmyndighetens ägarandel
  - Max 50 procent av förvaltat kapital från premiepensionen
 • Utökat uppdrag och förändrat arbetssätt för Pensionsmyndigheten
 • Krav på egenhändig underskrift vid fondbyte
 • Förbud mot telefonförsäljning inom premiepensionen
 • Utvecklad strategisk samverkan mellan Pensionsmyndigheten, Konsumentverket, Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten
 • Inrättande av ett råd för premiepensionsfrågor med deltagande från branschen
 • Pensionsmyndigheten kommer även att senare i år komma med ett förslag om en fast årlig avgift för deltagande på fondtorget.

För vidare information

Jimmy Larsson Hagberg, pressekreterare, 072-210 22 87