Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

Pensionstänk mitt i småbarnslivet

| blogg

Visste du att en av föräldrarna får extra pengar till sin pension under barnets fyra första levnadsår? Här får du veta hur det fungerar och tips på vad som kan vara bra att känna till för att maximera din framtida pension som småbarnsförälder.

De flesta som arbetar i Sverige tjänar in pengar både till sin allmänna pension och till sin tjänstepension. Allmän pension är den statliga pensionen som Pensionsmyndigheten ansvarar för. Tjänstepensionen är den del av pensionen som betalas in av arbetsgivaren. 

Så får du extra pengar till din framtida pension

Du tjänar in pengar till den allmänna pensionen när du tar ut föräldrapenning från Försäkringskassan.

Den förälder som tjänar minst får extra inbetalningar till sin allmänna pension under barnets första fyra år. Det gäller oavsett föräldraledighet och hur den fördelas. Med förälder menas både biologisk förälder och adoptivförälder.

De extra inbetalningarna kallas pensionsrätt för barnår och är en kompensation för den lägre inkomst du kan få i jämförelse med den lön du hade innan barnet föddes.

 • Det är inget du själv behöver ansöka om utan beräknas automatiskt. Så fungerar beräkningsmetoderna
 • Du får inga extra inbetalningar för barnår om din årsinkomst överstiger 599 250 kronor (motsvarar den högsta inkomst som utgör underlag för allmän pension 2023).
 • När du loggar in på Mina sidor kan du se de extra inbetalningar du fått för barnår från föregående år i ditt Orange kuvert. Du kan också se alla år med pensionsrätt för tidigare barnår i tjänsten Mina pensionskonton. Logga in på Mina sidor

Den dag du går i pension får du mellan 200 och 300 kronor extra per barn i allmän pension per månad livet ut, jämfört med om barnårsrätter inte hade funnits.

Den dag du går i pension får du mellan 200 och 300 kronor extra per barn i allmän pension per månad livet ut, jämfört med om barnårsrätter inte hade funnits. Du kan som mest få fyra barnårsrätter per barn, men då behöver det vara fyra år mellan barnens födelse. Om barnens födelse överlappar varandra blir storleken på de extra pengarna till pensionen lägre än om de inte överlappar.

Extra pengar från din arbetsgivare

Det är viktigt för din framtida pension att ha en tjänstepension via din anställning. Om du har tjänstepension:

 • Fråga din arbetsgivare om de betalar in till din tjänstepension även under den tid du är föräldraledig.
 • När du är föräldraledig och tar ut föräldrapenning från Försäkringskassan kan du få en extra ersättning från din arbetsgivare som kallas föräldrapenningtillägg, eller föräldralön. Det innebär att arbetsgivaren fyller ut en del av glappet mellan din vanliga lön och föräldrapenningen. Prata med din arbetsgivare eller fackförbund för att ta reda på vad som gäller för dig.

Om det inte finns kollektivavtal på din arbetsplats måste du ha ett individuellt avtal med arbetsgivaren för att få dessa ersättningar. Är du arbetslös eller studerar omfattas du inte av detta. Tips på vad du kan tänka på om du saknar tjänstepension

Kompensera för deltidsarbete

Om du jobbar deltid under många år kan det påverka storleken på din framtida pension. Lever du i ett parförhållande kan ni kompensera för det genom att:

 • den som har störst inkomst överför sina framtida premiepensionsrätter till den som tjänar mindre. För över premiepension till din partner
 • starta ett eget sparande för att kompensera den som är hemma mer under småbarnsåren. Det är viktigt att sparandet är skrivet till den person det gäller så att pengarna inte kan delas vid en eventuell skilsmässa. För gifta par kallas detta enskild egendom och för sambos räcker det att sparandet står i rätt namn eftersom pengarna inte delas lika vid en separation.  

Läs mer om hur småbarnstiden kan påverka din pension

Olika sätt att beräkna barnårsrätter

Det är bara en förälder som kan få pensionsrätt för barnår och du måste uppfylla vissa villkor. Det finns tre olika beräkningsmetoder, beloppen för beräkningsmetoderna 1, 2 och 3 nedan jämförs med varandra, därefter välj det högsta beloppet för det aktuella inkomståret. 

De grundläggande villkoren för att en förälder ska kunna tillgodoräknas pensionsrätt för barnår är att:

 • föräldern har varit försäkrad och bosatt hela intjänandeåret i Sverige,
 • barnet har varit bosatt i Sverige hela intjänandeåret eller, om barnet inte har levt under hela det året, den del av året barnet levt,
 • föräldern har fyllt högst 65 år under intjänandeåret,
 • föräldern har haft vårdnaden om barnet minst halva intjänandeåret och
 • föräldern har bott tillsammans med barnet under minst halva intjänandeåret. 

Denna beräkningsmetod är förmånlig för en förälder med jämförelsevis hög lön som trappar ner sin arbetstid i samband med att hon eller han har små barn.

En jämförelse görs mellan följande två belopp vid användning av beräkningsmetod 1:

 • Summan av förälderns pensionsgrundande inkomst året före barnets födelse (individuell jämförelseinkomst).
 • Summan av förälderns pensionsgrundande inkomst samt eventuella utlandsinkomster och andra pensionsgrundande belopp* det aktuella året (utfyllnadsinkomst).

Om utfyllnadsinkomsten är lägre än den individuella jämförelseinkomsten beräknas pensionsrätt för barnår för föräldern.

Exempel

Pensionsrätt för barnår ska beräknas för föräldern Anna för år 2023, hennes dotter föddes år 2022. Anta att Annas pensionsgrundande inkomst för år 2021 (året före dotterns födelse) fastställts till 360 000 kronor (det görs en uppräkning av detta belopp med anledning av de årliga förändringarna i prisbasbeloppet och det är egentligen det uppräknade beloppet som ska gälla som jämförelseinkomst för det aktuella året, här görs en förenkling).

Föräldern har tillgodoräknats en pensionsgrundande inkomst på 300 000 kronor för år 2023. Pensionsrätt för barnår beräknas enligt följande:

360 000 – 300 000 = pensionsrätt för barnår 60 000 kronor

Denna metod är ofta fördelaktig för en förälder med jämförelsevis låg lön som trappar ner sin arbetstid i samband med att hon eller han har små barn.

Beräkningsmetod 2 innebär att en jämförelse ska göras mellan följande två belopp:

 • 75 procent av genomsnittlig pensionsgrundande inkomst för alla försäkrade som fyller högst 65 år det aktuella året (generell jämförelseinkomst).
 • Summan av förälderns pensionsgrundande inkomst samt eventuella utländska inkomster och andra pensionsgrundande belopp* det aktuella året (utfyllnadsinkomst).

Om utfyllnadsinkomsten är lägre än den generella jämförelseinkomsten beräknas pensionsrätt för barnår för föräldern.

Exempel

Anta att genomsnittlig pensionsgrundande inkomst för år 2023 är beräknad till 314 000 kronor. Föräldern Almira har för samma år en pensionsgrundande inkomst på 180 500 kronor och har dessutom anmält en utländsk inkomst på 28 200 kronor. Några andra pensionsgrundande belopp är inte aktuella. Pensionsrätt för barnår beräknas på följande sätt enligt metod 2:

75 % × 314 000 – (180 500 + 28 200) = pensionsrätt för barnår 26 800 kronor

Denna metod är vanligen fördelaktigast för en förälder som i ingen eller endast liten utsträckning ändrar sin arbetstid i samband med att hon eller han har små barn.

Beräkningsmetod 3 innebär att den pensionsätt för barnår som föräldern får är inkomstbasbeloppet som gäller för det aktuella året.

Den viktigaste skillnaden jämfört med de övriga beräkningsmetoderna är att denna metod inte innebär en beräkning utifrån förhållanden som gäller för föräldern. Alla berättigade får istället en lika hög pensionsrätt för barnår, med undantag i de fall då årsinkomsten överstiger 599 250 kronor (motsvarar taket för intjänande till den allmänna pensionen 2023).

Exempel

Inkomstbasbeloppet för år 2023 fastställdes till 74 300 kronor, maximal pensionsgrundande inkomst för den allmänna pensionen blir då 7,5 gånger detta belopp, det vill säga 557 250 kronor. Föräldern Anton har för samma år en pensionsgrundande inkomst på 500 000 kronor. Han har inga utländska inkomster och inga andra pensionsgrundande belopp*.

Pensionsrätt för barnår utgör enligt beräkningsmetod 3 ett inkomstbasbelopp, det vill säga 74 300 kronor. Pensionsrätt för barnår får dock inte fastställas till högre belopp än att det ryms inom gränsen för maximal pensionsgrundande inkomst. Istället för det maximala beloppet enligt metod 3, nämligen 74 300 kronor, får Anton istället 57 250 kronor i pensionsrätt för barnår enligt följande:

557 250 – 500 000 = pensionsrätt för barnår 57 250 kronor

* I vissa fall kan du få pensionsrätt även när du inte arbetar. Du som har småbarn, studerar, gör plikttjänst eller har sjuk- eller aktivitetsersättning får kompensation från staten för inkomstbortfallet. Då betalar staten in pensionsavgifter som motsvarar en fiktivt beräknad inkomst för din räkning som kallas pensionsgrundande belopp.