Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

System emerytalny w Szwecji

Szwedzki system emerytalny składa się z trzech części: emerytury powszechnej wypłacanej przez państwo, emerytury pracowniczej wypłacanej przez pracodawcę i ewentualnego własnego programu oszczędzania na emeryturę.

 Piramida opisująca części szwedzkiego systemu emerytalnego.

Wysokość emerytury powszechnej obliczana jest w oparciu o wszystkie dochody uzyskane w Szwecji przez całe życie. Każdego roku, pracując i płacąc podatki, gromadzisz środki na emeryturę powszechną. Emeryturę powszechną zasilają również dodatkowe pieniądze przez pierwsze cztery lata życia Twojego dziecka, niezależnie od tego, czy przebywałeś na urlopie rodzicielskim i przez jak długi czas.

Również jeśli przebywasz na urlopie rodzicielskim, studiujesz i otrzymujesz środki finansowe na naukę w szkole wyższej, odbywasz służbę wojskową (podstawowe szkolenie w ramach służby wojskowej), otrzymujesz rentę lub zasiłek aktywizacyjny (dla osób o obniżonej zdolności do pracy w wieku do 29 lat) lub zasiłek dla bezrobotnych, otrzymujesz dopłatę do emerytury od państwa.

W przypadku znacznej większości osób emerytura będzie tym wyższa, im wyższe są zarobki i im później dana osoba zdecyduje się przejść na emeryturę. Powodem tego jest fakt, że emerytura wypłacana jest przez mniejszą liczbę lat, ale również to, że dłużej oszczędzasz na emeryturę. Na wysokość Twojej emerytury wpływ ma również wzrost wynagrodzeń w Szwecji, a także wybrane przez Ciebie fundusze emerytalne.

Twoja emerytura powszechna wypłacana przez państwo jest administrowana i wypłacana przez Pensionsmyndigheten [szwedzki Urząd Emerytalny]. Emerytura powszechna składa się z kilku różnych elementów: emerytury uzależnionej od dochodu, emerytury składkowej, dodatku emerytalnego i emerytury podstawowej.

W przypadku osób urodzonych w latach 1938-1953 elementem emerytury powszechnej może być również emerytura uzupełniająca. Jeśli urodziłeś się w 1937 r. lub wcześniej, Twoja emerytura powszechna składa się z emerytury uzupełniającej i ewentualnie dodatku emerytalnego i emerytury podstawowej. Emerytura powszechna wypłacana jest do końca życia.

Jeśli Twoja emerytura jest niska, w ramach emerytury powszechnej możesz otrzymywać również dodatek mieszkaniowy i zapomogę dla osób starszych.

W przypadku śmierci członka najbliższej rodziny można otrzymywać rentę rodzinną, która stanowi wsparcie finansowe z tytułu utraty dochodów przez osobę pozostałą przy życiu.

W ten sposób gromadzisz środki emerytalne

Kiedy pracujesz w Szwecji, co roku 18,5 procent Twojego wynagrodzenia i innych świadczeń podlegających opodatkowaniu odkładanych jest na emeryturę powszechną. 16 procent odkładane jest na emeryturę uzależnioną od dochodu, w przypadku której wartość emerytury podąża za rozwojem dochodów w Szwecji.

Pozostałe 2,5 procent wynagrodzenia i innych świadczeń podlegających opodatkowaniu trafia na konto emerytury składkowej, w przypadku której samemu można wybrać fundusze, w których środki będą lokowane. Nie musisz wybierać samodzielnie. Jeśli nie dokonasz wyboru, Twoje pieniądze zostaną ulokowane w AP7 Såfa – państwowym funduszu oszczędnościowym z wyboru domyślnego.

Oprócz dochodów z pracy, również niektóre inne dochody i świadczenia dają prawo do emerytury. Nazywa się je kwotami stanowiącymi podstawę wymiaru emerytury. Kwoty stanowiące podstawę wymiaru emerytury gromadzi się za lata, w których posiadało się małe dzieci, otrzymywało rentę lub zasiłek aktywizacyjny oraz za czas studiów wyższych.

Różne części systemu emerytalnego

Emerytura uzależniona od dochodu

Na emeryturę uzależnioną od dochodu odkłada się co roku 16 procent Twoich dochodów stanowiących podstawę wymiaru emerytury oraz innych świadczeń podlegających opodatkowaniu.

Dochód stanowiący podstawę wymiaru emerytury może składać się z kilku rodzajów dochodów. Dochód stanowiący podstawę wymiaru emerytury może oprócz wynagrodzenia obejmować na przykład dochód z prowadzenia działalności gospodarczej (osoba samozatrudniona), zasiłek rodzicielski, zasiłek dla bezrobotnych, rentę lub zasiłek aktywizacyjny.

Emerytura składkowa

Na emeryturę składkową co roku odkładanych jest 2,5 procent Twoich dochodów stanowiących podstawę wymiaru emerytury i innych świadczeń podlegających opodatkowaniu. Sam dokonujesz wyboru, czy chcesz ulokować pieniądze poprzez wybranie funduszu samodzielnie, czy pozostawisz je w domyślnie wybranym funduszu państwowym AP7 Såfa. Emerytura składkowa

Dodatek emerytalny

Dodatek emerytalny wypłacany jest jako dodatek do emerytury powszechnej. Wysokość szacowanej szwedzkiej emerytury uzależnionej od dochodu i emerytury uzależnionej od dochodu uzyskiwanej z innego kraju należącego do UE/EOG i ze Szwajcarii decyduje o wysokości przysługującej Ci kwoty. Liczba lat, w których uzyskiwałeś dochód stanowiący podstawę wymiaru emerytury w Szwecji, ma również wpływ na wysokość wypłacanego dodatku emerytalnego. Dodatek emerytalny

Emerytura podstawowa

Jeżeli w swoim życiu uzyskiwałeś niskie dochody lub nie uzyskiwałeś żadnych dochodów, możesz mieć prawo do emerytury podstawowej. Stanowi ona ochronę podstawową, która opiera się przede wszystkim na wysokości Twojej emerytury uzależnionej od dochodu oraz długości okresu zamieszkania w Szwecji, a także od Twojego stanu cywilnego. Emerytura podstawowa

Dodatek mieszkaniowy i zapomoga dla osób starszych

Osoby, których emerytura jest niska, mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy. Wysokość dodatku zależy od Twoich dochodów, ewentualnego majątku i kosztów mieszkania. O dodatek mieszkaniowy można ubiegać się niezależnie od tego, czy mieszkasz w wynajętym mieszkaniu, mieszkaniu spółdzielczym, własnym domu, domu opieki czy innym lokalu.

Zapomoga dla osób starszych gwarantuje przyzwoity poziom życia osobie, która otrzymuje niską emeryturę lub w ogóle nie otrzymuje emerytury w przypadku, gdy inne świadczenia emerytalne są niewystarczające. Zanim zadecydujemy o tym, czy masz prawo do zapomogi dla osób starszych, najpierw musisz wykorzystać inne przysługujące Ci świadczenia emerytalne. Dodatek mieszkaniowy i zapomoga dla osób starszych

Jeśli wyprowadzasz się ze Szwecji

Jeżeli przestaniesz pracować w Szwecji, zaczniesz pracować w innym kraju albo wyjedziesz ze Szwecji, nadal masz prawo do wypracowanej emerytury krajowej w postaci emerytury uzależnionej od dochodu, emerytury uzupełniającej i emerytury składkowej, ale w przypadku emerytury podstawowej, dodatku emerytalnego, dodatku mieszkaniowego i zapomogi dla osób starszych zastosowanie mają inne przepisy.

Emerytura z innego kraju może mieć wpływ na szwedzką emeryturę

Ewentualna emerytura wypracowana w innym kraju niż Szwecja nie ma wpływu na emeryturę uzależnioną od dochodu, emeryturę składkową i emeryturę uzupełniającą. Może ona mieć wpływ na emeryturę podstawowa, dodatek emerytalny, dodatek mieszkaniowy i zapomogę dla osób starszych. Skontaktuj się z działem obsługi klienta, aby dowiedzieć się, jakie zasady mają zastosowanie w Twoim przypadku.

Renta rodzinna – wsparcie finansowe w przypadku śmierci

W przypadku śmierci członka najbliższej rodziny możesz jako osoba pozostała przy życiu otrzymywać rentę rodzinną. Jest to wsparcie finansowe, które wchodzi w skład emerytury powszechnej. Prawo do renty rodzinnej przysługuje w przypadku śmierci męża/żony lub w niektórych przypadkach konkubenta/konkubiny, lub w przypadku utraty rodzica lub obojga rodziców w dzieciństwie. Wsparcie to ma za zadanie pokryć część środków na utrzymanie, które zapewniała osoba zmarła. Wsparcie finansowe w przypadku śmierci członka najbliższej rodziny

Emerytura pracownicza wypłacana przez pracodawcę

Większość osób otrzymuje również emeryturę pracowniczą od swojego pracodawcy. Jeśli miałeś kilku różnych pracodawców, możesz otrzymywać emeryturę pracowniczą z różnych pracowniczych towarzystw emerytalnych. Emerytura pracownicza

Samodzielne oszczędzanie na emeryturę

Jeśli chcesz, możesz również oszczędzać na emeryturę samodzielnie za pośrednictwem banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego. Przykładem długoterminowego oszczędzania na emeryturę jest lokowanie pieniędzy na inwestycyjnym koncie oszczędnościowym (ISK) lub oszczędzanie pieniędzy poprzez ubezpieczenie kapitałowe. Innym sposobem oszczędzania na przyszłość jest spłata kredytu hipotecznego.

Det svenska pensionssystemet består av tre delar: allmän pension från staten, tjänstepension från din arbetsgivare och ett eventuellt eget sparande.

Den allmänna pensionen grundas på alla dina inkomster i Sverige genom livet. Varje år som du arbetar och betalar skatt tjänar du in till din allmänna pension. Du får även extra pengar insatta till din allmänna pension genom ditt barns fyra första levnadsår, oavsett eller hur länge du har varit föräldraledig.

Även om du är föräldraledig, studerar med studiemedel, gör plikttjänst (grundutbildningen inom värnplikt), har sjuk- eller aktivitetsersättning eller får arbetslöshetsersättning får du kompensation till din pension från staten.

För de allra flesta blir pensionen högre ju mer du tjänar och ju senare du väljer att gå i pension. Det är för att pensionen betalas ut under färre år, men även för att du fortsätter tjäna in till din pension. Löneutvecklingen i Sverige och de premiepensionsfonder du valt påverkar också din pension.

Din allmänna pension som kommer från staten administreras och betalas ut av Pensionsmyndigheten. Den allmänna pensionen består av flera olika delar – inkomstpension, premiepension, inkomstpensionstillägg och garantipension.

För dig som är född mellan 1938-1953 kan tilläggspension också ingå i din allmänna pension. Är du född 1937 eller tidigare består din allmänna pension av tilläggspension och eventuellt inkomstpensionstillägg och garantipension. Den allmänna pensionen betalas ut så länge man lever.

Om du har låg pension kan bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd också ingå i din allmänna pension.

Om en nära anhörig dör kan du få efterlevandepension som är ett ekonomiskt stöd för det inkomstbortfall det innebär för dig som efterlevande.

Så tjänar du in till din pension

När du arbetar i Sverige avsätts 18,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar till den allmänna pensionen varje år. 16 procent sätts av till inkomstpensionen, där värdet på pensionen följer med inkomstutvecklingen i Sverige.

Resterande 2,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar går till premiepensionen, där du själv får välja fonder att placera pengarna i. Du behöver inte välja själv. Om du inte gör något val placeras dina pengar i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa.

Utöver arbetsinkomster ger även vissa andra inkomster och ersättningar rätt till pensionsrätt. De kallas pensionsgrundande belopp. Pensionsgrundande belopp kan du få för år med små barn, sjukersättning eller aktivitetsersättning och högre studier.

Pensionssystemets olika delar

Inkomstpension

Varje år avsätts 16 procent av din pensionsgrundande inkomst och andra skattepliktiga ersättningar till inkomstpensionen.

Den pensionsgrundande inkomsten kan bestå av flera typer av inkomster. Förutom lön kan pensionsgrundande inkomst bestå av till exempel inkomst av näringsverksamhet (egenföretagare), föräldrapenning, arbetslöshetsersättning och sjuk- eller aktivitetsersättning.

Premiepension

Varje år avsätts 2,5 procent av din pensionsgrundande inkomst och andra skattepliktiga ersättningar till premiepensionen. Du väljer själv om du vill placera pengarna genom fondval eller om du låter pengarna ligga kvar i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa. Premiepension

Inkomstpensionstillägg

Inkomstpensionstillägget betalas ut som ett tillägg till allmän pension. Storleken på din beräknade svenska inkomstgrundade pension och inkomstgrundad pension från annat EU/EES-land och Schweiz avgör vilket belopp du har rätt till. Hur många år med pensionsgrundande inkomst du har tjänat in i Sverige påverkar också hur stort inkomstpensionstillägg du får. Inkomstpensionstillägg

Garantipension

Har du haft låg eller ingen inkomst under livet kan du ha rätt att få garantipension. Det är ett grundskydd som baseras främst på hur stor din inkomstpension är och hur länge du bott i Sverige, men även ditt civilstånd. Garantipension

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Du som har låg pension och bor i Sverige kan ansöka om bostadstillägg. Bostadstillägget baseras på dina inkomster, eventuella tillgångar och din bostadskostnad. Du kan ansöka om bostadstillägget oavsett om du bor i hyrd bostad, bostadsrätt, eget hus, äldreboende eller annat boende.

Äldreförsörjningsstödet garanterar att du som har låg pension eller ingen pension och bor i Sverige ändå får en skälig levnadsnivå om de andra pensionsförmånerna inte räcker till. Du måste först ta ut de andra pensionsförmånerna som du har rätt till innan vi kan ta beslut om du har rätt till äldreförsörjningsstöd. Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Om du flyttar från Sverige

Om du slutar arbeta, börjar arbeta i något annat land eller flyttar från Sverige har du kvar den pension du tjänat in här i form av inkomstpension, tilläggspension och premiepension, men för garantipension, inkomstpensionstillägg, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd gäller andra bestämmelser.

Din pension från annat land kan påverka din svenska pension

Eventuell pension som du har tjänat in i ett annat land än Sverige påverkar inte din inkomstpension, premiepension och tilläggspension. Det

kan påverka din garantipension, inkomstpensionstillägg, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Kontakta kundservice för att ta reda på vad som gäller för dig.

Efterlevandepension – ekonomiskt stöd vid dödsfall

Om en nära anhörig dör kan du som efterlevande få efterlevandepension. Det är ett ekonomiskt stöd som ingår i den allmänna pensionen. Efterlevandepension kan du ha rätt till om din make/maka eller i vissa fall sambo dör, eller om du som barn mister en eller båda föräldrarna. Stödet är till för att täcka en del av den försörjning som den avlidne bidrog med. Ekonomiskt stöd när anhörig dör

Tjänstepension från din arbetsgivare

De flesta får också tjänstepension från sin arbetsgivare. Har du haft flera olika arbetsgivare kan du ha tjänstepension från olika tjänstepensionsbolag. Tjänstepension

Eget sparande till pension

Du kan också spara privat till din pension i bank eller via försäkringsbolag om du vill. Exempel på långsiktigt pensionssparande är att sätta undan pengar i ett investeringssparkonto (ISK) eller spara pengar i en kapitalförsäkring. Ett annat sätt att spara till framtiden är att amortera på bolån.