Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Mirovinski sustav Švedske

Mirovinski sustav Švedske sastoji se od tri dijela: opća državna mirovina, strukovna mirovina i eventualna vlastita štednja.

Opća mirovina temelji se na svim vašim prihodima u Švedskoj, tijekom cijelog života. Svaku godinu što radite i plaćate porez Vi doprinosite Vašoj općoj mirovini. I dodatni novac se uplaćuje u Vašu opću mirovinu tijekom prve četiri godine života Vašeg djeteta, bez obzira ili koliko ste dugo na roditeljskom dopustu.

Čak i ako ste na roditeljskom dopustu, studirate uz studentsku pomoć, služite vojni rok (osnovna obuka u vojnoj službi), primate naknadu za bolovanje ili nezaposlenost, dobit ćete naknadu za mirovinu od države.

Za veliku većinu mirovina će biti veća što više zarađuju i što kasnije odluče otići u mirovinu. To je zato što se mirovina onda isplaćuje za manji broj godina, ali i zato što i dalje doprinosite Vašoj mirovini. Razvoj plaća u Švedskoj i izbor fondova za premijsku mirovinu također utječu na Vašu mirovinu.

Vašu opću državnu mirovinu administrira i isplaćuje švedski zavod za mirovinsko osiguranje (Pensionsmyndigheten). Opća mirovina sastoji se od nekoliko različitih dijelova – mirovine od prihoda, premijske mirovine, dodatka na mirovinu od prihoda i zajamčene mirovine.

Ako ste rođeni između 1938. i 1953. opća mirovina može uključiti i dopunsku mirovinu. Ako ste rođeni 1937. ili ranije, Vaša opća mirovina se sastoji od dopunske mirovine i eventualno dodatka na mirovinu od prihoda i zajamčene mirovine. Opća mirovina se isplaćuje dok god ste živi.

Ako imate nisku mirovinu, Vaša opća mirovina može uključiti i stambeni dodatak i potporu za starije osobe.

Ako Vam netko bližnji umre možete dobiti obiteljsku mirovinu, što je financijska potpora za gubitak prihoda koji to prouzrokuje za Vas, kao preživjelog.

Kako zaraditi mirovinu

Kada radite u Švedskoj, 18,5 posto Vaše plaće i drugih oporezivih naknada izdvaja se za opću mirovinu svake godine. 16 posto se izdvaja za mirovinu od prihoda, čija se vrijednost usklađuje s razvojem prihoda u Švedskoj.

Preostalih 2,5 posto Vaše plaće i drugih oporezivih naknada izdvaja se za premijsku mirovinu, gdje sami birate fondove u koje ćete uložiti novac. Ne morate birati sami. Ako ne napravite izbor, Vaš novac će biti stavljen u unaprijed odabranu državnu opciju AP7 Såfa.

Osim prihoda od rada, pravo na mirovinu daju i određeni drugi prihodi i dodaci. Nazivaju se mirovinskim iznosima. Mirovinske iznose možete dobiti za godine provedene s malom djecom, naknadu za bolovanje i više studije.

Različiti dijelovi mirovinskog sustava

Mirovina od prihoda

Svake godine 16 posto Vašeg mirovinskog prihoda i drugih oporezivih naknada izdvaja se za mirovinu od prihoda.

Mirovinski prihod može se sastojati od nekoliko vrsta prihoda. Osim plaće, mirovinski prihod može se sastojati od, primjerice, prihoda od poduzetništva (samozaposlenje), roditeljske naknade, naknade za nezaposlene i naknade za bolovanje.

Premijska mirovina

Svake godine 2,5 posto Vašeg mirovinskog prihoda i drugih oporezivih naknada izdvaja se za premijsku mirovinu. Vi odlučujete da li novac želite uložiti odabirom fonda ili ga zadržati u unaprijed odabranoj državnoj opciji AP7 Såfa. Premijska mirovina  

Dodatak na mirovinu od prihoda

Dodatak na mirovinu od prihoda isplaćuje se kao dodatak općoj mirovini. Veličina vaše procijenjene švedske mirovine zasnovane na prihodima i mirovine zasnovane na prihodima iz druge zemlje EU-a/ EGP-a i Švicarske određuje iznos na koji imate pravo. Broj godina u kojima ste zaradili mirovinski dodatak u Švedskoj također utječe na veličinu dodatka na mirovinu od prihoda. Dodatak na mirovinu od prihoda 

Zajamčena mirovina

Ako ste tijekom života imali niske ili nikakve prihode, možda imate pravo na zajamčenu mirovinu. To je osnovna zaštita koja se temelji prvenstveno na tome koliko je velika vaša mirovina od prihoda i koliko dugo živite u Švedskoj, ali i na vašem bračnom statusu. Zajamčena mirovina

Stambeni dodatak i potpora za starije osobe

Ako imate nisku mirovinu i živite u Švedskoj, možete podnijeti zahtjev za stambeni dodatak. Stambeni dodatak se temelji na Vašim prihodima, eventualnoj imovini i troškovima stanovanja. Zahtjev za stambeni dodatak možete podnijeti bez obzira da li živite u iznajmljenom ili kupljenom stanu, vlastitoj kući, domu za starije osobe ili drugom smještaju.

Potpora za starije osobe jamči da vi koji imate nisku ili nikakvu mirovinu i živite u Švedskoj ipak imate jedan pristojan životni standard, ako ostale mirovinske naknade nisu dovoljne. Morate iskoristiti ostale mirovinske naknade na koje imate pravo prije nego što možemo odlučiti da li imate pravo na potporu za starije osobe. Stambeni dodatak i potpora za starije osobe 

Ako odselite iz Švedske

Ako prestanete raditi, počnete raditi u nekoj drugoj zemlji ili odselite iz Švedske, zadržavate pravo na mirovinu koju ste ovdje zaradili u vidu mirovine od prihoda, dopunske mirovine i premijske mirovine, ali za zajamčenu mirovinu, dodatak na mirovinu od prihoda, stambeni dodatak i potporu za starije osobe primjenjuju se druge odredbe.

Vaša mirovina iz druge zemlje može utjecati na Vašu švedsku mirovinu

Mirovina, koju ste eventualno zaradili u nekoj drugoj zemlji, ne utječe na Vašu mirovinu od prihoda, premijsku i dopunsku mirovinu. To može utjecati na Vašu zajamčenu mirovinu, dodatak na mirovinu od prihoda, stambeni dodatak i potporu starijim osobama. Obratite se službi za korisnike da biste saznali što važi za Vas.

Obiteljska mirovina – financijska pomoć u slučaju smrti

Ako Vam član obitelji umre, Vi kao preživjeli možete dobiti obiteljsku mirovinu. To je financijska potpora koja je dio opće mirovine. Pravo na obiteljsku mirovinu možete imati ako Vaš bračni drug ili, u nekim slučajevima, nevjenčani partner s kojim živite, umre ili ako, kao dijete, izgubite jednog ili oba roditelja. Svrha potpore je pokrivanje dijela sredstava za život koji je pokojnik doprinosio. Financijska potpora kada član obitelji umre 

Strukovna mirovina od poslodavca

Većina ljudi također prima strukovnu mirovinu od svog poslodavca. Ako ste imali više različitih poslodavaca, možete primati strukovnu mirovinu iz različitih mirovinskih fondova. Strukovna mirovina

Vlastita ušteđevina za mirovinu

Ako želite, također možete štediti privatno za mirovinu, u banci ili putem osiguravajućih društava. Primjeri dugoročne mirovinske štednje su uplaćivanje novca na investicijski štedni račun (ISK) i ušteda novca u kapitalnom osiguranju. Drugi način uštede za budućnost je amortizacija hipoteke.

Det svenska pensionssystemet består av tre delar: allmän pension från staten, tjänstepension från din arbetsgivare och ett eventuellt eget sparande.

Den allmänna pensionen grundas på alla dina inkomster i Sverige genom livet. Varje år som du arbetar och betalar skatt tjänar du in till din allmänna pension. Du får även extra pengar insatta till din allmänna pension genom ditt barns fyra första levnadsår, oavsett eller hur länge du har varit föräldraledig.

Även om du är föräldraledig, studerar med studiemedel, gör plikttjänst (grundutbildningen inom värnplikt), har sjuk- eller aktivitetsersättning eller får arbetslöshetsersättning får du kompensation till din pension från staten.

För de allra flesta blir pensionen högre ju mer du tjänar och ju senare du väljer att gå i pension. Det är för att pensionen betalas ut under färre år, men även för att du fortsätter tjäna in till din pension. Löneutvecklingen i Sverige och de premiepensionsfonder du valt påverkar också din pension.

Din allmänna pension som kommer från staten administreras och betalas ut av Pensionsmyndigheten. Den allmänna pensionen består av flera olika delar – inkomstpension, premiepension, inkomstpensionstillägg och garantipension.

För dig som är född mellan 1938-1953 kan tilläggspension också ingå i din allmänna pension. Är du född 1937 eller tidigare består din allmänna pension av tilläggspension och eventuellt inkomstpensionstillägg och garantipension. Den allmänna pensionen betalas ut så länge man lever.

Om du har låg pension kan bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd också ingå i din allmänna pension.

Om en nära anhörig dör kan du få efterlevandepension som är ett ekonomiskt stöd för det inkomstbortfall det innebär för dig som efterlevande.

Så tjänar du in till din pension

När du arbetar i Sverige avsätts 18,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar till den allmänna pensionen varje år. 16 procent sätts av till inkomstpensionen, där värdet på pensionen följer med inkomstutvecklingen i Sverige.

Resterande 2,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar går till premiepensionen, där du själv får välja fonder att placera pengarna i. Du behöver inte välja själv. Om du inte gör något val placeras dina pengar i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa.

Utöver arbetsinkomster ger även vissa andra inkomster och ersättningar rätt till pensionsrätt. De kallas pensionsgrundande belopp. Pensionsgrundande belopp kan du få för år med små barn, sjukersättning eller aktivitetsersättning och högre studier.

Pensionssystemets olika delar

Inkomstpension

Varje år avsätts 16 procent av din pensionsgrundande inkomst och andra skattepliktiga ersättningar till inkomstpensionen. Den pensionsgrundande inkomsten kan bestå av flera typer av inkomster. Förutom lön kan pensionsgrundande inkomst bestå av till exempel inkomst av näringsverksamhet (egenföretagare), föräldrapenning, arbetslöshetsersättning och sjuk- eller aktivitetsersättning.

Premiepension

Varje år avsätts 2,5 procent av din pensionsgrundande inkomst och andra skattepliktiga ersättningar till premiepensionen. Du väljer själv om du vill placera pengarna genom fondval eller om du låter pengarna ligga kvar i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa. Premiepension

Inkomstpensionstillägg

Inkomstpensionstillägget betalas ut som ett tillägg till allmän pension. Storleken på din beräknade svenska inkomstgrundade pension och inkomstgrundad pension från annat EU/EES-land och Schweiz avgör vilket belopp du har rätt till. Hur många år med pensionsgrundande inkomst du har tjänat in i Sverige påverkar också hur stort inkomstpensionstillägg du får. Inkomstpensionstillägg

Garantipension

Har du haft låg eller ingen inkomst under livet kan du ha rätt att få garantipension. Det är ett grundskydd som baseras främst på hur stor din inkomstpension är och hur länge du bott i Sverige, men även ditt civilstånd. Garantipension 

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Du som har låg pension och bor i Sverige kan ansöka om bostadstillägg. Bostadstillägget baseras på dina inkomster, eventuella tillgångar och din bostadskostnad. Du kan ansöka om bostadstillägget oavsett om du bor i hyrd bostad, bostadsrätt, eget hus, äldreboende eller annat boende.

Äldreförsörjningsstödet garanterar att du som har låg pension eller ingen pension och bor i Sverige ändå får en skälig levnadsnivå om de andra pensionsförmånerna inte räcker till. Du måste först ta ut de andra pensionsförmånerna som du har rätt till innan vi kan ta beslut om du har rätt till äldreförsörjningsstöd. Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Om du flyttar från Sverige

Om du slutar arbeta, börjar arbeta i något annat land eller flyttar från Sverige har du kvar den pension du tjänat in här i form av inkomstpension, tilläggspension och premiepension, men för garantipension, inkomstpensionstillägg, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd gäller andra bestämmelser.

Din pension från annat land kan påverka din svenska pension

Eventuell pension som du har tjänat in i ett annat land än Sverige påverkar inte din inkomstpension, premiepension och tilläggspension. Det kan påverka din garantipension, inkomstpensionstillägg, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Kontakta kundservice för att ta reda på vad som gäller för dig.

Efterlevandepension – ekonomiskt stöd vid dödsfall

Om en nära anhörig dör kan du som efterlevande få efterlevandepension. Det är ett ekonomiskt stöd som ingår i den allmänna pensionen. Efterlevandepension kan du ha rätt till om din make/maka eller i vissa fall sambo dör, eller om du som barn mister en eller båda föräldrarna. Stödet är till för att täcka en del av den försörjning som den avlidne bidrog med. Ekonomiskt stöd när anhörig dör

Tjänstepension från din arbetsgivare

De flesta får också tjänstepension från sin arbetsgivare. Har du haft flera olika arbetsgivare kan du ha tjänstepension från olika tjänstepensionsbolag. Tjänstepension 

Eget sparande till pension

Du kan också spara privat till din pension i bank eller via försäkringsbolag om du vill. Exempel på långsiktigt pensionssparande är att sätta undan pengar i ett investeringssparkonto (ISK) eller spara pengar i en kapitalförsäkring. Ett annat sätt att spara till framtiden är att amortera på bolån.