Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Ruotsin eläkejärjestelmä

Ruotsin eläkejärjestelmä koostuu kolmesta osasta: valtion yleisestä eläkkeestä, työnantajan työmarkkinaeläkkeestä ja mahdollisista omista eläkesäästöistä.

Pyramidi, joka kuvaa Ruotsin eläkejärjestelmää.

Yleinen eläke perustuu kaikkiin elämän aikana kertyneisiin tuloihin. Jokainen työvuosi, jonka aikana maksat veroja, kerryttää yleistä eläkettä. Sinulle talletetaan myös ylimääräistä rahaa yleiseen eläkkeeseen lapsesi neljän ensimmäisen elinvuoden aikana riippumatta siitä, oletko ollut vanhempainvapaalla ja kuinka kauan.
Vaikka olet vanhempainvapaalla, opiskelet opintorahalla, suoritat asepalvelusta (varusmiespalveluksen peruskoulutus), saat sairaus- tai aktivointikorvausta tai saat työttömyyskorvausta, valtio maksaa eläkkeeseesi kompensaation.

Eläkkeestä tulee useimmille sitä suurempi mitä enemmän ansaitsee ja mitä myöhemmin päättää jäädä eläkkeelle. Ruotsin palkkakehitys ja valitsemasi eläkerahastot vaikuttavat myös eläkkeesi suuruuteen.

Valtiolta tulevaa yleistä eläkettä hallinnoi ja sen maksaa Ruotsin eläkevirasto. Yleinen eläke koostuu useista eri osista – ansaintaeläke, rahastoeläke ja takuueläke.

Vuosina 1938-1953 syntyneille lisäeläke voidaan sisällyttää myös yleiseen eläkkeeseen. Vuonna 1937 tai aiemmin syntyneen yleinen eläke koostuu lisäeläkkeestä ja mahdollisesta takuueläkkeestä. Yleistä eläkettä maksetaan koko elinajan.

Jos eläkkeesi on pieni, yleiseen eläkkeeseesi voidaan sisällyttää myös asumislisä ja ikääntyneiden toimeentulotuki.

Jos lähiomainen kuolee, voit saada perhe-eläkkeeksi kutsuttavaa taloudellista tukea korvaamaan kuoleman aiheuttaman tulon menetyksen omaiselle. 

Eläkejärjestelmän eri osat

Ansaintaeläke

Vuosittain eläkkeen perusteena olevista tuloistasi ja muista verotettavista korvauksista siirretään 16 prosenttia ansaintaeläkkeeseen.

Eläkkeen perusteena olevat tulot voivat koostua useista erilaisista tuloista. Palkan lisäksi eläkkeen perusteena olevat tulot voivat koostua esimerkiksi liiketoiminnan tuloista (itsenäinen ammatinharjoittaja), vanhempainrahasta, työttömyyskorvauksesta sekä sairaus- tai aktivointikorvauksesta.

Rahastoeläke

Eläkkeen perusteena olevista tuloistasi ja muista verotettavista korvauksista 2,5 prosenttia siirretään rahastoeläkkeeseen. Voit valita itse, haluatko sijoittaa rahat valitsemasi rahaston kautta tai jätätkö rahat valtion AP7 Såfa-rahastoon.

Rahastoeläke

Takuueläke

Jos tulosi ovat olleet elämäsi aikana pienet tai niitä ei ole ollut ollenkaan, sinulla voi olla oikeus takuueläkkeeseen. Se on perusturva, joka perustuu pääasiassa ansaintaeläkkeesi suuruuteen ja siihen, kuinka kauan olet asunut Ruotsissa, mutta myös siviilisäätyysi.

Takuueläke

Asumislisä ja ikääntyneiden toimeentulotuki

Jos eläkkeesi on pieni, voit hakea asumislisää. Lisä riippuu tuloistasi, mahdollisesta omaisuudesta ja asumiskustannuksistasi. Asumislisää voi hakea riippumatta siitä, asuuko vuokra- tai asumisoikeusasunnossa, omassa talossa, vanhusten asunnossa tai muussa asunnossa.

Jos eläke on pieni tai sitä ei ole ollenkaan, ikääntyneiden toimeentulotuki varmistaa kuitenkin kohtuullisen elintason silloin kun muut eläke-etuudet eivät riitä. Sinun on ensin nostettava muut eläke-etuudet, joihin olet oikeutettu, ennen kuin voimme tehdä päätöksen sinun oikeudestasi ikääntyneiden toimeentulotukeen. 

Asuntolisä ja vanhusten toimeentulotuki

Jos muutat Ruotsista

Jos lopetat työnteon, aloitat työnteon toisessa maassa tai muutat Ruotsista, sinulla on edelleen olemassa eläke, jota olet kerryttänyt täällä ansaintaeläkkeenä, lisäeläkkeenä ja rahastoeläkkeenä, mutta takuueläkettä ja asumislisää koskevat muut säännökset.

Perhe-eläke – taloudellinen tuki kuolemantapauksessa

Jos lähiomainen kuolee, voit omaisena saada perhe-eläkettä. Se on taloudellinen tuki, joka on osa yleistä eläkettä. Perhe-eläkkeeseen voi olla oikeus, jos puoliso kuolee tai jos lapsi menettää yhden tai molemmat vanhempansa. Tuki on tarkoitettu omaisten toimeentulon turvaamiseen huoltajan kuoltua. 

Taloudellinen tuki lähiomaisen kuollessa

Työmarkkinaeläke työnantajaltasi

Useimmat saavat myös työmarkkinaeläkettä työnantajaltaan. Jos sinulla on ollut useita eri työnantajia, sinulla voi olla työmarkkinaeläkettä eri työmarkkinaeläkeyhtiöistä.

Työmarkkinaeläke

Omat eläkesäästöt

Voit myös halutessasi säästää yksityisesti eläkettä pankkiin tai vakuutusyhtiöiden kautta. Esimerkkejä pitkäaikaisesta eläkesäästämisestä ovat rahan sijoittaminen sijoitustilille (ISK-tilille) tai rahan säästäminen pääomavakuutukseen. Toinen tapa säästää tulevaisuutta varten on asuntolainan lyhentäminen.

In Swedish - pensionssystemet i Sverige

Det svenska pensionssystemet består av tre delar: allmän pension från staten, tjänstepension från din arbetsgivare och ett eventuellt eget sparande.

Den allmänna pensionen grundas på alla dina inkomster genom livet. Varje år som du arbetar och betalar skatt tjänar du in till din allmänna pension. Du får även extra pengar insatta till din allmänna pension genom ditt barns fyra första levnadsår, oavsett eller hur länge du har varit föräldraledig.
Även om du är föräldraledig, studerar med studiemedel, gör plikttjänst (grundutbildningen inom värnplikt), har sjuk- eller aktivitetsersättning eller får arbetslöshetsersättning får du kompensation till din pension från staten.

För de allra flesta blir pensionen högre ju mer du tjänar och ju senare du väljer att gå i pension. Löneutvecklingen i Sverige och de premiepensionsfonder du valt påverkar också din pension.

Din allmänna pension som kommer från staten administreras och betalas ut av Pensionsmyndigheten. Den allmänna pensionen består av flera olika delar – inkomstpension, premiepension och garantipension.

För dig som är född mellan 1938-1953 kan tilläggspension också ingå i din allmänna pension. Är du född 1937 eller tidigare består din allmänna pension av tilläggspension och eventuell garantipension. Den allmänna pensionen betalas ut så länge man lever.

Om du har låg pension kan bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd också ingå i din allmänna pension.

Om en nära anhörig dör kan du få efterlevandepension som är ett ekonomiskt stöd för det inkomstbortfall det innebär för dig som efterlevande.

Pensionssystemets olika delar

Inkomstpension

Varje år avsätts 16 procent av din pensionsgrundande inkomst och andra skattepliktiga ersättningar till inkomstpensionen.

Den pensionsgrundande inkomsten kan bestå av flera typer av inkomster. Förutom lön kan pensionsgrundande inkomst bestå av tillexempel inkomst av näringsverksamhet (egenföretagare), föräldrapenning, arbetslöshetsersättning och sjuk- eller aktivitetsersättning.

Premiepension

Varje år avsätts 2,5 procent av din pensionsgrundande inkomst och andra skattepliktiga ersättningar till premiepensionen. Du väljer själv om du vill placera pengarna genom fondval eller om du låter pengarna ligga kvar i det statliga förvalet AP7 Såfa.

Premiepension

Garantipension

Har du haft litet eller ingen inkomst under livet kan du ha rätt att få garantipension. Det är ett grundskydd som baseras främst på hur stor din inkomstpension är och hur länge du bott i Sverige, men även ditt civilstånd.

Garantipension

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Du som har låg pension kan ansöka om bostadstillägg. Tillägget beror på dina inkomster, eventuella tillgångar och din bostadskostnad. Du kan ansöka om bostadstillägget oavsett om du bor i hyrd bostad, bostadsrätt, eget hus, äldreboende eller annat boende.

Äldreförsörjningsstödet garanterar att du som har låg pension eller ingen pension ändå får en skälig levnadsnivå om de andra pensionsförmånerna inte räcker till. Du måste först ta ut de andra pensionsförmånerna som du har rätt till innan vi kan ta beslut om du har rätt till äldreförsörjningsstöd.

Om du flyttar från Sverige

Om du slutar arbeta, börjar arbeta i något annat land eller flyttar från Sverige har du kvar den pension du tjänat in här i form av inkomstpension, tilläggspension och premiepension, men för garantipension och bostadstillägg gäller andra bestämmelser.

Efterlevandepension – ekonomiskt stöd vid dödsfall

Om en nära anhörig dör kan du som efterlevande få efterlevandepension. Det är ett ekonomiskt stöd som ingår i den allmänna pensionen. Efterlevandepension kan du ha rätt till om din make/maka dör, eller om du som barn mister en eller båda föräldrarna. Stödet är till för att täcka en del av den försörjning som den avlidne bidrog med.

Ekonomiskt stöd när anhörig dör

Tjänstepension från din arbetsgivare

De flesta får också en tjänstepension från sin arbetsgivare. Har du haft flera olika arbetsgivare kan du ha tjänstepension från olika tjänstepensionsbolag.

Tjänstepension

Eget sparande till pension

Du kan också spara privat till din pension i bank eller via försäkringsbolag om du vill. Exempel på långsiktigt pensionssparande är att sätta undan pengar i ett investeringssparkonto (ISK) eller spara pengar i en kapitalförsäkring. Ett annat sätt att spara till framtiden är att amortera på bolån.