Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Ruotsin eläkejärjestelmä

Ruotsin eläkejärjestelmä koostuu kolmesta osasta: valtion yleisestä eläkkeestä, työmarkkinaeläkkeestä työnantajalta ja mahdollisista omista eläkesäästöistä.

Pyramidi, joka kuvaa Ruotsin eläkejärjestelmää.

Yleinen eläke perustuu kaikkiin elämäsi aikana Ruotsissa kertyneisiin tuloihisi. Kartutat yleistä eläkettä jokaisesta työvuodesta, jonka aikana maksat veroja. Sinulle talletetaan myös ylimääräistä rahaa yleiseen eläkkeeseen lapsesi neljän ensimmäisen elinvuoden aikana riippumatta siitä, kuinka kauan olet ollut vanhempainvapaalla.

Vaikka olet vanhempainvapaalla, opiskelet opintorahalla, olet varusmiespalveluksen peruskoulutuksessa, saat sairaus- tai aktivointikorvausta tai saat työttömyyskorvausta, etuja jotka korvaavat työtuloja, valtio maksaa kompensaation eläkkeeseen. 

Suurin osa saa sitä suurempaa eläkettä mitä enemmän ansaitsee ja mitä myöhemmin päättää jäädä eläkkeelle. Tämä johtuu siitä, että eläkettä maksetaan lyhyemmän aikaa, mutta myös siitä, että kartutat edelleen eläkettäsi. Ruotsin palkkakehitys ja valitsemasi eläkerahastot vaikuttavat myös eläkkeesi suuruuteen.

Valtiolta tulevaa yleistä eläkettä hallinnoi ja sen maksaa Ruotsin eläkeviranomainen. Yleinen eläke koostuu useista eri osista: ansaintaeläke, rahastoeläke, ansaintaeläkkeen lisä ja takuueläke.

Vuosina 1938–1953 syntyneillä yleiseen eläkkeeseen voi sisältyä myös lisäeläkettä. Jos olet syntynyt vuonna 1937 tai aikaisemmin, yleinen eläkkeesi koostuu lisäeläkkeestä ja mahdollisesti ansaintaeläkkeen lisästä sekä takuueläkkeestä. Saat valtion yleistä eläkettä kuolemaasi saakka.

Jos eläkkeesi on pieni, yleiseen eläkkeeseesi voi sisältyä myös asumislisä ja vanhusten toimeentulotuki.

Jos lähisukulaisesi kuolee, voit saada perhe-eläkettä, joka korvaa taloudellisena tukena niitä tulonmenetyksiä, joita jälkeen jääneelle koituu.

Näin kartutat eläkettäsi

Kun teet töitä Ruotsissa, palkastasi ja muista verotettavista korvauksista varataan 18,5 prosenttia yleiseen eläkkeeseen joka vuosi. Ansaintaeläkkeeseen varataan 16 prosenttia, joten eläkkeen arvo seuraa Ruotsin tulokehitystä.

Loput 2,5 prosenttia palkastasi ja muista verotettavista korvauksista varataan rahastoeläkkeeseen, jonka osalta voit itse valita, mihin rahastoihin varat sijoitetaan. Sinun ei kuitenkaan tarvitse tehdä valintaa itse. Jos et tee valintaa itse, rahasi sijoitetaan valtion ennalta valitsemaan vaihtoehtoon AP7 Såfa.

Työtulojen lisäksi myös tietyt muut tulot ja korvaukset kartuttavat eläkettä. Niitä kutsutaan eläkkeen perusteena oleviksi eriksi. Voit saada eläkkeen perusteena olevia eriä pienten lasten kanssa kotona viettämistäsi vuosista, sairauspäivärahasta tai työsuhdekorvauksesta ja korkeakouluopinnoista.

Eläkejärjestelmän eri osat

Ansaintaeläke

Ansaintaeläkkeeseen varataan joka vuosi 16 prosenttia eläkkeen perusteena olevasta tulosta ja muista veronalaisista korvauksista.

Eläkkeen perusteena olevat tulot voivat koostua useista tulolajeista. Eläkkeen perusteena olevia tuloja voivat palkan lisäksi olla esimerkiksi elinkeinotoiminnasta saadut tulot (yrittäjät), vanhempainraha, työttömyyskorvaus sekä sairauspäiväraha tai työsuhdekorvaus.

Rahastoeläke

Eläkkeen perusteena olevista tuloistasi ja muista verotettavista korvauksista varataan vuosittain 2,5 prosenttia rahastoeläkkeeseen. Saat itse päättää, haluatko sijoittaa rahat johonkin itse valitsemaasi rahastoon vai annatko niiden olla valtiollisessa vaihtoehdossa AP7 Såfa. Rahastoeläke

Ansaintaeläkkeen lisä

Ansaintaeläkkeen lisää maksetaan yleisen eläkkeen täydennyksenä. Ruotsalaisen tuloperusteisen eläkkeesi arvioitu määrä ja tuloperusteinen eläkkeesi muusta EU-/ETA-maasta määrittää, minkä suuruiseen summaan sinulla on oikeus. Ansaintaeläkkeen lisän suuruuteen vaikuttaa myös se, kuinka monta vuotta olet ansainnut eläkkeen perusteena olevia tuloja Ruotsissa. Ansaintaeläkkeen lisä

Takuueläke

Jos sinulla on ollut elämäsi aikana vain vähän tai ei lainkaan tuloja, sinulla voi olla oikeus takuueläkkeeseen. Se on perusturva, joka perustuu ensisijaisesti siihen, kuinka suuri ansaintaeläkkeesi on ja kuinka kauan olet asunut Ruotsissa, mutta siihen vaikuttaa myös siviilisäätysi. Takuueläke

Asumislisä ja vanhusten toimeentulotuki

Jos sinulla on pieni eläke ja asut Ruotsissa, voit hakea asumislisää. Asumislisä perustuu tuloihisi, omaisuuteesi ja asumiskustannuksiisi. Voit hakea asumislisää riippumatta siitä, asutko vuokra-asunnossa, osakehuoneistossa, omassa talossa, vanhuksille tarkoitetussa asunnossa tai muussa asunnossa.

Vanhusten toimeentulotuella taataan, että saat eläkkeellä kohtuullisen elintason, jos eläkkeesi on pieni. et saa lainkaan eläkettä tai muut eläke-etuudet eivät ole riittävän suuria ja asut Ruotsissa. Sinun on ensin hyödynnettävä muut eläke-etuudet, joihin sinulla on oikeus, ennen kuin voimme päättää, onko sinulla oikeus vanhusten toimeentulotukeen. Asumislisä ja vanhusten toimeentulotuki

Jos muutat pois Ruotsista

Jos lopetat työnteon, alat työskennellä toisessa maassa tai muutat pois Ruotsista, sinulla on edelleen täällä ansaitsemasi eläke ansaintaeläkkeen, lisäeläkkeen ja rahastoeläkkeen muodossa, mutta takuueläkkeeseen, ansaintaeläkkeen lisään, asumislisään ja vanhusten toimeentulotukeen sovelletaan muita säännöksiä.

Toisesta maasta saamasi eläke voi vaikuttaa Ruotsissa saamaasi eläkkeeseen

Jossain muussa maassa kuin Ruotsissa ansaitsemasi eläke ei vaikuta ansainta-, rahasto- eikä lisäeläkkeeseesi. Se voi vaikuttaa takuueläkkeeseen, ansaintaeläkkeen lisään, asumislisään ja vanhusten toimeentulotukeen. Ota yhteyttä asiakaspalveluun saadaksesi selville, miten tämä koskee sinua.

Perhe-eläke – taloudellista tukea kuolemantapauksessa

Jos lähiomaisesi kuolee, voit saada perhe-eläkettä hänen perheenjäsenenään. Se on taloudellista tukea, joka on osa yleistä eläkettä. Perhe-eläkkeeseen voi olla oikeus, jos aviopuoliso tai joissakin tapauksissa avopuoliso kuolee tai jos lapsi menettää toisen tai molemmat vanhempansa. Tuki on tarkoitettu kattamaan osa vainajan eläessään kustantamasta toimeentulosta. Taloudellinen tuki, kun sukulainen kuolee

Työmarkkinaeläke työnantajaltasi

Useimmat ihmiset saavat myös työmarkkinaeläkettä työnantajaltaan. Jos sinulla on ollut useita eri työnantajia, voit saada työmarkkinaeläkettä eri työeläkelaitoksista. Työmarkkinaeläke

Omat eläkesäästöt

Voit myös halutessasi säästää yksityisesti eläkkeelle jäämistä varten pankissa tai vakuutusyhtiön kautta. Esimerkkejä pitkäaikaisista eläkesäästöistä ovat rahan laittaminen sivuun sijoitussäästötilille (ruotsiksi investeringssparkonto, ISK) tai rahan säästäminen säästövakuutukseen. Toinen tapa säästää tulevaisuutta varten on lyhentää asuntolainaa.

Det svenska pensionssystemet består av tre delar: allmän pension från staten, tjänstepension från din arbetsgivare och ett eventuellt eget sparande.

Den allmänna pensionen grundas på alla dina inkomster i Sverige genom livet. Varje år som du arbetar och betalar skatt tjänar du in till din allmänna pension. Du får även extra pengar insatta till din allmänna pension genom ditt barns fyra första levnadsår, oavsett eller hur länge du har varit föräldraledig.

Även om du är föräldraledig, studerar med studiemedel, gör plikttjänst (grundutbildningen inom värnplikt), har sjuk- eller aktivitetsersättning eller får arbetslöshetsersättning får du kompensation till din pension från staten.

För de allra flesta blir pensionen högre ju mer du tjänar och ju senare du väljer att gå i pension. Det är för att pensionen betalas ut under färre år, men även för att du fortsätter tjäna in till din pension. Löneutvecklingen i Sverige och de premiepensionsfonder du valt påverkar också din pension.

Din allmänna pension som kommer från staten administreras och betalas ut av Pensionsmyndigheten. Den allmänna pensionen består av flera olika delar – inkomstpension, premiepension, inkomstpensionstillägg och garantipension.

För dig som är född mellan 1938-1953 kan tilläggspension också ingå i din allmänna pension. Är du född 1937 eller tidigare består din allmänna pension av tilläggspension och eventuellt inkomstpensionstillägg och garantipension. Den allmänna pensionen betalas ut så länge man lever.

Om du har låg pension kan bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd också ingå i din allmänna pension.

Om en nära anhörig dör kan du få efterlevandepension som är ett ekonomiskt stöd för det inkomstbortfall det innebär för dig som efterlevande.

Så tjänar du in till din pension

När du arbetar i Sverige avsätts 18,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar till den allmänna pensionen varje år. 16 procent sätts av till inkomstpensionen, där värdet på pensionen följer med inkomstutvecklingen i Sverige.

Resterande 2,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar går till premiepensionen, där du själv får välja fonder att placera pengarna i. Du behöver inte välja själv. Om du inte gör något val placeras dina pengar i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa.

Utöver arbetsinkomster ger även vissa andra inkomster och ersättningar rätt till pensionsrätt. De kallas pensionsgrundande belopp. Pensionsgrundande belopp kan du få för år med små barn, sjukersättning eller aktivitetsersättning och högre studier.

Pensionssystemets olika delar

Inkomstpension

Varje år avsätts 16 procent av din pensionsgrundande inkomst och andra skattepliktiga ersättningar till inkomstpensionen.

Den pensionsgrundande inkomsten kan bestå av flera typer av inkomster. Förutom lön kan pensionsgrundande inkomst bestå av till exempel inkomst av näringsverksamhet (egenföretagare), föräldrapenning, arbetslöshetsersättning och sjuk- eller aktivitetsersättning.

Premiepension

Varje år avsätts 2,5 procent av din pensionsgrundande inkomst och andra skattepliktiga ersättningar till premiepensionen. Du väljer själv om du vill placera pengarna genom fondval eller om du låter pengarna ligga kvar i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa. Premiepension

Inkomstpensionstillägg

Inkomstpensionstillägget betalas ut som ett tillägg till allmän pension. Storleken på din beräknade svenska inkomstgrundade pension och inkomstgrundad pension från annat EU/EES-land och Schweiz avgör vilket belopp du har rätt till. Hur många år med pensionsgrundande inkomst du har tjänat in i Sverige påverkar också hur stort inkomstpensionstillägg du får. Inkomstpensionstillägg

Garantipension

Har du haft låg eller ingen inkomst under livet kan du ha rätt att få garantipension. Det är ett grundskydd som baseras främst på hur stor din inkomstpension är och hur länge du bott i Sverige, men även ditt civilstånd. Garantipension

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Du som har låg pension och bor i Sverige kan ansöka om bostadstillägg. Bostadstillägget baseras på dina inkomster, eventuella tillgångar och din bostadskostnad. Du kan ansöka om bostadstillägget oavsett om du bor i hyrd bostad, bostadsrätt, eget hus, äldreboende eller annat boende.

Äldreförsörjningsstödet garanterar att du som har låg pension eller ingen pension och bor i Sverige ändå får en skälig levnadsnivå om de andra pensionsförmånerna inte räcker till. Du måste först ta ut de andra pensionsförmånerna som du har rätt till innan vi kan ta beslut om du har rätt till äldreförsörjningsstöd. Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Om du flyttar från Sverige

Om du slutar arbeta, börjar arbeta i något annat land eller flyttar från Sverige har du kvar den pension du tjänat in här i form av inkomstpension, tilläggspension och premiepension, men för garantipension, inkomstpensionstillägg, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd gäller andra bestämmelser.

Din pension från annat land kan påverka din svenska pension

Eventuell pension som du har tjänat in i ett annat land än Sverige påverkar inte din inkomstpension, premiepension och tilläggspension. Det kan påverka din garantipension, inkomstpensionstillägg, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Kontakta kundservice för att ta reda på vad som gäller för dig.

Efterlevandepension – ekonomiskt stöd vid dödsfall

Om en nära anhörig dör kan du som efterlevande få efterlevandepension. Det är ett ekonomiskt stöd som ingår i den allmänna pensionen. Efterlevandepension kan du ha rätt till om din make/maka eller i vissa fall sambo dör, eller om du som barn mister en eller båda föräldrarna. Stödet är till för att täcka en del av den försörjning som den avlidne bidrog med. Ekonomiskt stöd när anhörig dör

Tjänstepension från din arbetsgivare

De flesta får också tjänstepension från sin arbetsgivare. Har du haft flera olika arbetsgivare kan du ha tjänstepension från olika tjänstepensionsbolag. Tjänstepension

Eget sparande till pension

Du kan också spara privat till din pension i bank eller via försäkringsbolag om du vill. Exempel på långsiktigt pensionssparande är att sätta undan pengar i ett investeringssparkonto (ISK) eller spara pengar i en kapitalförsäkring. Ett annat sätt att spara till framtiden är att amortera på bolån.