Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Sveriges pensionskapital 5 400 miljarder

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Under 2016 växte det samlade förvaltade pensionskapitalet till 5 400 miljarder kronor. Även in- och utbetalningarna av pension ökade. Det visar Pensionsmyndighetens rapport ”Sveriges pensioner 2005-2016” som nu har publicerats. 

Den årliga rapporten ”Sveriges pensioner” beskriver utvecklingen av pensionsbeloppen för den allmänna inkomstgrundade pensionen, tjänstepensionen samt den avdragsgilla privata pensionen. Nu är rapporten avseende 2016 klar. 

Rapporten visar att det samlade förvaltade pensionskapitalet beräknas ha uppgått till 5 400 miljarder kronor 2016, vilket är en ökning med närmare 400 miljarder kronor sedan året innan. 

– Under 2016 så utgjorde det förvaltade kapitalet inom den allmänna pensionen cirka 43 procent av det samlade pensionskapitalet, och där buffertkapitalet stod för 25 procentenheter och premiepensionskapitalet stod för 19 procent. Tjänstepensionen utgjorde 48 procent av det samlade kapitalet, säger Inger Johannisson, analytiker vid Pensionsmyndigheten som tagit fram rapporten. 

Det var inte bara det förvaltade kapitalet som växte under 2016, även in- och utbetalningarna ökade och uppgick under 2016 till 470 miljarder kronor respektive 425 miljarder kronor. Det är i bägge fallen en ökning jämfört med 2015. 

Inbetalningar: störst ökning till allmänna pensionen

Vad gäller inbetalningar är ökningen störst för den allmänna pensionen, medan nysparandet i det avdragsgilla privata pensionssparandet har fortsatt att minska. 

– Nedgången förklaras främst av att avdragsrätten för personer med tjänstepension först sänktes under 2015, för att därefter tas bort helt vid årsskiftet 2015/2016. Den fortsatta nedgången beror av allt att döma på en fortsatt anpassning till regelverket, fortsätter Inger Johannisson. 

Utbetalningar: tjänstepensionen ökar mest över tid

Under 2016 betalades cirka 290 miljarder kronor ut i inkomstgrundad allmän pension, varav utbetalningar av premiepension uppgick till 7 miljarder kronor. 

Motsvarande siffra för tjänstepensionen var under 2016 drygt 100 miljarder kronor. Sett över tid är utbetalningar av tjänstepensionen det som ökar mest: med 158 procent under den senaste tioårsperioden.

Mer om ”Sveriges pensioner”

Den årliga rapporten ”Sveriges pensioner” ger en övergripande bild av hur pensionsbeloppen för inkomstgrundad allmän pension, tjänstepension och privat avdragsgill pension har utvecklats under perioden sedan 2005. I rapporten redovisas beloppen för förvaltat kapital, inbetalda allmänna pensionsavgifter, försäkringspremier och sparbelopp samt utbetalda pensioner för respektive pensionsslag.

För vidare information

Jimmy Larsson Hagberg, pressekreterare, 072-210 22 87
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00