Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Pansuunisysteemi Ruottissa

Ruottalaisessa pansuunisysteemissä oon kolme ossaa: ylheinen pansuuni valtiolta, virkapansuuni sinun työnantajalta ja maholinen oma pansuunisäästäminen.

Ylheinen pansuuni perustuu kaikhiin sinun sisäletulhoin elämän läpi. Joka vuosi ko sie olet töissä ja maksat veroja sie tienaat sinun ylkheisheen pansuuhniin. Sie saat kansa ekstra rahhaa sisälepantuksi sinun ylheisheen pansuuhniin sinun lapsen neljän ensimäisen elovuositten kautta, riippumatta kunka pitkhään sie olet ollu vanheempainleetissä. Vaikka sie olet vanheempainleetissä, opiskelet oppirahotuksella, olet sotaväessä (peruskoulutus sotaväessä), sulla oon siukka-elikkä aktiviteettikorvaus elikkä sie saat työttömyyskorvauksen niin sie saat kompensasuunia sinun pansuuhniin  valtiolta.

Kaikhiin enniimälle pansuuni tullee korkeamaksi mitä enämpi sie tienaat ja mitä hiljemin sie valikoittet mennä pansuunille. Tilikehitys Ruottissa ja net preemiepansuunifontit jokka sie olet valikoinu vaikuttavat kansa sinun pansuuhniin.

Sinun ylheinen pansuuni joka tullee valtiolta atministreerathaan ja maksethaan ulos Pansuunivirastolta. Ylheinen pansuuni oon monessa eri osassa – sisäletulopansuuni, preemiepansuuni ja karantiipansuuni.

Sulle joka olet syntyny 1938-1953 välisennä aikana lisäpansuuni saattaa kansa kuulua ylheisheen pansuuhniin. Jos sie olet syntyny 1937 elikkä varemin sinun ylheinen pansuuni oon lisäpansuunista ja maholisesta karantiipansuunista. Ylheistä pansuunia maksethaan ulos niin pitkhään ko sitä ellää.

Jos sulla oon matala pansuuni niin asuntolisä ja vanheempainelatustuki saattavat kansa kuulua ylheisheen pansuuhniin.

Jos likhiinen omhainen kuolee sie saatat saaja jälkiläispansuunin joka oon ekonoominen tuki sille sisäletulohäviölle jotako se merkittee sulle jälkiläisenä. 

Pansuunisysteemin eri osat

Sisäletulopansuuni

Joka vuosi tallehtithaan 16 prosenttiä sinun pansuuninperustavasta sisäletulosta ja muista verotettavista korvauksista sisäletulopansuuhniin. 

Pansuuninperustettu sisäletulo saattaa koostua useaman sorttisista sisäletuloista. Paitti tilistä pansuuninperustettu sisäletulo saattaa koostua esimerkiksi sisäletulosta elinkeinotoiminasta (omayrittäjä), vanheempainrahasta, työttömyyskorvauksesta ja siukka- elikkä aktiviteettikorvauksesta.

Preemiepansuuni

Joka vuosi tallehtithaan 2,5 prosenttia sinun pansuuninperustavasta sisäletulosta ja muista verotettavista korvauksista preemiepansuuhniin. Sie valikoittet itte jos sie halvaat panna rahat fontivalikoihmaan elikkä jos sie annat rahat olla jäljelä valtiolisessa etuvaalissa AP7 Såfa.

Preemiepansuuni

Karantiipansuuni

Jos sulla oon ollu pieni elikkä ei yhthään sisäletuloa elämän aikana sulla saattaa olla oikeus karantiipansuuhniin. Se oon perussuoja joka perustuu olletikki siittä kunka suuri sinun sisäletulopansuuni oon ja kunka pitkhään sie olet asunu Ruottissa, mutta kansa sinun siviliasenosta.

Karantiipansuuni 

Asuntolisä ja vanheempainelatustuki

Sulla jollako oon matala pansuuni, sie saatat hakea asuntolissää. Lisä riippuu sinun sisäletuloista, maholisista varoista ja sinun asuntokostanuksesta. Sie saatat hakea asuntolissää riippumatta jos sie asut hyyrätyssä asunossa, asunto-oikeuksessa, omassa talossa, vanhuustenasumisessa elikkä muussa asumisessa.

Vanheempainelatustuki vakkuuttaa ette sie, jollako oon matala pansuuni elikkä ei pansuunia ollenkhaan, kuitenki saat kohtuulisen elämistason jos muut pansuunieut ei riitä. Sie häyt ensinä ottaa ulos net muut pansuunieut jotako sulla oon oikeus saaja ennen ko met saatama päättää jos sulla oon oikeus saaja vanheempainelatustukea.

Asuntolisä ja vanheempainelatustuki (sivu oon ruottiksi)

Jos sie siiryt Ruottista

Jos sie lopetat töistä, alat töihiin muussa maassa elikkä siiryt Ruottista sulla oon jäljelä se pansuuni jonka sie olet tienanu sisäle täälä niinku sisäletulopansuunina, lisäpansuunina ja preemiepansuunina, mutta karantiipansuunile ja asuntolisäle jällaavat eri säänöt.

Jälkiläispansuuni – ekonoominen tuki ko joku oon kuolu

Jos likhiinen omhainen kuolee niin sie jälkiläisenä saatat saaja jälkiläispansuunin. Se oon ekonoominen tuki joka kuuluu ylheisheen pansuuhniin. Sulla saattaa oon oikeus saaja jälkiläispansuunin jos sinun mies/vaimo kuolee, elikkä jos sie lapsena menetät yhen elikkä molemat vanhuukset. Tuki oon sen takia ette vastata yhestä osasta siittä elatuksesta jotako se joka kuoli tuotti.

Ekonoominen tuki ko omhainen kuolee 

Virkapansuuni sinun työnantajalta

Usseimat saavat kansa virkapansuunin heän työnantajalta. Jos sulla oon ollu useampia eri työnantajia sulla saattaa olla virkapansuuni eri virkapansuunipuulaakilta.

Virkapansuuni

Oma säästäminen pansuuhniin                                         

Sie saatat kansa säästää privatisti sinun pansuuhniin pankossa elikkä vakkuutuspuulaakin kautta jos sie halvaat. Esimerkkiä pitkänaijan pansuuninsäästämisestä oon ette panna syrhjään rahhaa investeerinkisäästökonthuun (ISK) elikkä säästää rahhaa kapitaalivakkuutuksheen. Yks muu keino ette säästää tulevaisuuele oon ette amurteerata asumislainoja.

 

In Swedish - Pensionssystemet i Sverige

Det svenska pensionssystemet består av tre delar: allmän pension från staten, tjänstepension från din arbetsgivare och ett eventuellt eget sparande.

Den allmänna pensionen grundas på alla dina inkomster genom livet. Varje år som du arbetar och betalar skatt tjänar du in till din allmänna pension. Du får även extra pengar insatta till din allmänna pension genom ditt barns fyra första levnadsår, oavsett eller hur länge du har varit föräldraledig. Även om du är föräldraledig, studerar med studiemedel, gör plikttjänst (grundutbildningen inom värnplikt), har sjuk- eller aktivitetsersättning eller får arbetslöshetsersättning får du kompensation till din pension från staten.

För de allra flesta blir pensionen högre ju mer du tjänar och ju senare du väljer att gå i pension. Löneutvecklingen i Sverige och de premiepensionsfonder du valt påverkar också din pension.

Din allmänna pension som kommer från staten administreras och betalas ut av Pensionsmyndigheten. Den allmänna pensionen består av flera olika delar – inkomstpension, premiepension och garantipension.

För dig som är född mellan 1938-1953 kan tilläggspension också ingå i din allmänna pension. Är du född 1937 eller tidigare består din allmänna pension av tilläggspension och eventuell garantipension. Den allmänna pensionen betalas ut så länge man lever.

Om du har låg pension kan bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd också ingå i din allmänna pension.

Om en nära anhörig dör kan du få efterlevandepension som är ett ekonomiskt stöd för det inkomstbortfall det innebär för dig som efterlevande. 

Pensionssystemets olika delar

Inkomstpension

Varje år avsätts 16 procent av din pensionsgrundande inkomst och andra skattepliktiga ersättningar till inkomstpensionen.

Den pensionsgrundande inkomsten kan bestå av flera typer av inkomster. Förutom lön kan pensionsgrundande inkomst bestå av tillexempel inkomst av näringsverksamhet (egenföretagare), föräldrapenning, arbetslöshetsersättning och sjuk- eller aktivitetsersättning.

Premiepension

Varje år avsätts 2,5 procent av din pensionsgrundande inkomst och andra skattepliktiga ersättningar till premiepensionen. Du väljer själv om du vill placera pengarna genom fondval eller om du låter pengarna ligga kvar i det statliga förvalet AP7 Såfa.

Premiepension

Garantipension

Har du haft litet eller ingen inkomst under livet kan du ha rätt att få garantipension. Det är ett grundskydd som baseras främst på hur stor din inkomstpension är och hur länge du bott i Sverige, men även ditt civilstånd.

Garantipension

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Du som har låg pension kan ansöka om bostadstillägg. Tillägget beror på dina inkomster, eventuella tillgångar och din bostadskostnad. Du kan ansöka om bostadstillägget oavsett om du bor i hyrd bostad, bostadsrätt, eget hus, äldreboende eller annat boende.

Äldreförsörjningsstödet garanterar att du som har låg pension eller ingen pension ändå får en skälig levnadsnivå om de andra pensionsförmånerna inte räcker till. Du måste först ta ut de andra pensionsförmånerna som du har rätt till innan vi kan ta beslut om du har rätt till äldreförsörjningsstöd.

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Om du flyttar från Sverige

Om du slutar arbeta, börjar arbeta i något annat land eller flyttar från Sverige har du kvar den pension du tjänat in här i form av inkomstpension, tilläggspension och premiepension, men för garantipension och bostadstillägg gäller andra bestämmelser.

Efterlevandepension – ekonomiskt stöd vid dödsfall

Om en nära anhörig dör kan du som efterlevande få efterlevandepension. Det är ett ekonomiskt stöd som ingår i den allmänna pensionen. Efterlevandepension kan du ha rätt till om din make/maka dör, eller om du som barn mister en eller båda föräldrarna. Stödet är till för att täcka en del av den försörjning som den avlidne bidrog med.

Ekonomiskt stöd när anhörig dör

Tjänstepension från din arbetsgivare

De flesta får också en tjänstepension från sin arbetsgivare. Har du haft flera olika arbetsgivare kan du ha tjänstepension från olika tjänstepensionsbolag.

Tjänstepension

Eget sparande till pension

Du kan också spara privat till din pension i bank eller via försäkringsbolag om du vill. Exempel på långsiktigt pensionssparande är att sätta undan pengar i ett investeringssparkonto (ISK) eller spara pengar i en kapitalförsäkring. Ett annat sätt att spara till framtiden är att amortera på bolån.