Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Äldre officiell statistik om pension

Statistik som Pensionsmyndigheten tidigare tagit fram och publicerat under Officiell statistik. Pensionsmyndigheten är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom ämnesområdet socialförsäkring och statistikområde stöd vid ålderdom.

Den officiella statistiken inom statistikområde stöd vid ålderdom gjordes om i januari 2020. Här hittar du äldre publicerad officiell statistik. 

Statistikdatabas

Du kommer åt officiell statistik i vår statistikdatabas. I databasen finns det uppgifter om utbetalningar av allmän pension, tjänstepension, privat pension, efterlevandepension samt bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Här kan du också finna de mesta av vårt äldre officiella statistik. Pensionsmyndighetens statistikdatabas

Antal personer med pensionsrätt för intjänandeåret samt genomsnittlig pensionsunderlag och genomsnittlig pensionsrätt i kronor, fördelat efter kön och åldersgrupp

Antal personer med pensionsbehållning och genomsnittlig pensionsbehållning i kronor, fördelat efter kön och åldersgrupp

Totalt antal pensionärer fördelat efter kön, uttagsandel och typ av pension

Årsbelopp fördelat efter kön, uttagsandel och typ av pension

Antal pensionärer fördelat efter regelverk, kön och typ av pension

Antal pensionärer fördelat efter kön, åldersgrupp och typ av pension

Årsbelopp fördelat efter kön, åldersgrupp och typ av pension

Utbetalingsstatistik till år 2002

Innan pensionsreformen 2003 ingick förmånerna förtidspension/sjukbidrag, handikappersättning och vårdbidrag i pensionssystemet. I den officiella statistiken för åren till och med 2002 finns därför uppgifter om dessa förmåner med i vissa statistikredovisningar. Från 2003 ingår förmånerna i socialförsäkringens ohälsoområde som Försäkringskassan är officiell statistikmyndighet för.

Statistiken redovisar ålderspensioner i det tidigare pensionssystemet. Antal pensionstagare, pensioner och utbetalat belopp respektive år. Fördelning efter kön.

Antal pensioner och pensionstagare med folkpension och tilläggspension i december

Antal pensionstagare med ålderspension i december

Antal pensionstagare med ålderspension i december med fördelning efter ålder och omfattning

Utbetald folkpension och tilläggspension i december

Sparande i premiepension. Totalt antal personer inom premiepension, genomsnittlig marknadsvärde och totalt marknadsvärde, fördelat efter kön, åldersgrupp, pensionssparare och pensionärer samt fondförsäkrade och traditionellt försäkrade.

Antal pensionärer, kön, åldersgrupp och pensionsförmån

Årsbelopp, kön, åldersgrupp och pensionsförmån

Antal pensionärer och årsbelopp, pensionsförmån och kön

Antal pensionstagare med bostadstillägg i december med fördelning efter ålder och pensionsförmån

Utbetald folkpension och tilläggspension i december

Antal pensionstagare med barnpension. Efterlevandestöd med fördelning efter ålder i december

Antal personer med efterlevandepension exklusive barnpension

Efterlevandepension till vuxna - årsbelopp

Antal pensionstagare med barnpension i december med fördelning efter barnets ålder

Antal pensionstagare med efterlevandepension, exklusive barnpension, i december med fördelning efter ålder

Antal pensionstagare med efterlevandepension i december