Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Äldre officiell statistik om pension

Statistik som Pensionsmyndigheten tidigare tagit fram och publicerat under Officiell statistik. Pensionsmyndigheten är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom ämnesområdet socialförsäkring och statistikområde stöd vid ålderdom.

Den officiella statistiken inom statistikområde stöd vid ålderdom gjordes om i januari 2020. Här hittar du äldre publicerad officiell statistik. 

Statistikdatabas

Du kommer åt officiell statistik i vår statistikdatabas. I databasen finns det uppgifter om utbetalningar av allmän pension, tjänstepension, privat pension, efterlevandepension samt bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Här kan du också finna de mesta av vårt äldre officiella statistik. Pensionsmyndighetens statistikdatabas

Tabell 1. Intjänande till inkomstpension. Antal personer med pensionsrätt för intjänandeåret samt genomsnittlig pensionsunderlag och genomsnittlig pensionsrätt i kronor, fördelat efter kön och åldersgrupp 

Tabell 2. Intjänande till inkomstpension. Antal personer med pensionsbehållning och genomsnittlig pensionsbehållning i kronor, fördelat efter kön och åldersgrupp

Tabell 1. Allmän pension. Totalt antal pensionärer fördelat efter kön, uttagsandel och typ av pension

Tabell 2. Allmän pension.  Årsbelopp (tusental kronor) fördelat efter kön, uttagsandel och typ av pension

Tabell 3. Allmän pension. Antal pensionärer fördelat efter regelverk, kön och typ av pension

Tabell 4. Allmän pension.  Antal pensionärer fördelat efter kön, åldersgrupp och typ av pensiona

Tabell 5. Allmän pension. Årsbelopp (tusental kronor) fördelat efter kön, åldersgrupp och typ av pension

Antal pensioner och pensionstagare med folkpension och tilläggspension i december

Antal pensionstagare med ålderspension i december

Antal pensionstagare med ålderspension i december med fördelning efter ålder och omfattning

Utbetald folkpension och tilläggspension i december. Årsbelopp i 1000-tal kronor

Utbetald ålderspension i december. Årsbelopp i 1000-tal kronor

Tidsserier

Delpensioner

År Antal, 1 000-tal Utbetalat belopp under året, mkr
Kvinnor Män Samtliga Samtliga
1991 15 22 37 1 759
1992 19 29 48 2 233
1993 19 30 49 2 514
1994 20 31 51 2 564
1995 15 23 38 2 370
1996 .. .. 27 1 710
1997 .. .. 18 1 065
1998 .. .. 11 586
1999 .. .. 8 284
2000 .. .. 13 200
2001 .. .. 10 244
2002 .. .. 6 161

Tabell 1. Sparande i premiepension. Totalt antal personer inom premiepension, genomsnittlig marknadsvärde och totalt marknadsvärde, fördelat efter kön, åldersgrupp, pensionssparare och pensionärer samt fondförsäkrade och traditionellt försäkrade.

Utbetalning årsstatistik till 2002 Innan pensionsreformen 2003 ingick förmånerna förtidspension/sjukbidrag, handikappersättning och vårdbidrag i pensionssystemet. I den officiella statistiken för åren till och med 2002 finns därför uppgifter om dessa förmåner med i vissa statistikredovisningar. Från 2003 ingår förmånerna i socialförsäkringens ohälsoområde som Försäkringskassan är officiell statistikmyndighet för.

Statistiken redovisar ålderspensioner i det tidigare pensionssystemet. Antal pensionstagare, pensioner och utbetalat belopp respektive år. Fördelning efter kön.

  • Antal pensioner och pensionstagare med folkpension och tilläggspension i december Visa fördjupning
  • Antal pensionstagare med ålderspension i december Visa fördjupning
  • Antal pensionstagare med ålderspension i december med fördelning efter ålder och omfattning Visa fördjupning
  • Utbetald folkpension och tilläggspension i december. Årsbelopp i 1000-tal kronor Visa fördjupning
  • Utbetald ålderspension i december. Årsbelopp i 1000-tal kronor Visa fördjupning
  • Tidsserier Visa fördjupning
  • Tidigt uttag av ålderspension i det nya ålderspensionssystemet 2001-2002

Tabell 01. Antal pensionärer. Kön, åldersgrupp och pensionsförmån

Tabell 02. Årsbelopp. Kön, åldersgrupp och pensionsförmån

Tabell 03. Antal pensionärer och årsbelopp. Pensionsförmån och kön

Antal personer med bostadstillägg med fördelning efter ålder i december

Bostadstillägg: Antal och årsbelopp i december

Antal pensionstagare med bostadstillägg i december med fördelning efter ålder och pensionsförmån

Utbetald folkpension och tilläggspension i december. Årsbelopp i 1000-tal kronor

Tidsserier

Antal pensionstagare med barnpension. Efterlevandestöd med fördelning efter ålder i december 

Efterlevande pension till vuxna. Tabell 01 Antal personer 

Efterlevandepension till vuxna. Tabell 02 Årsbelopp

Antal pensionstagare med efterlevandepension och efterlevandestöd till barn i december

Utbetald efterlevandepension och efterlevandestöd till barn i december

Antal pensionstagare med barnpension i december med fördelning efter barnets ålder

Antal pensionstagare med efterlevandepension, exklusive barnpension, i december med fördelning efter ålder

Antal pensionstagare med efterlevandepension i december

Utbetald efterlevandepension i december. Årsbelopp i 1000-tal kronor

Tidsserier