Statistik om allmän pension | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Statistik om allmän pension

Här presenteras statistik om den allmänna pensionen. Här finns statistik både om utbetalningar av inkomstpension, premiepension, tilläggspension och garantipension, samt intjänande till inkomstpension. Statistik om intjänande till premiepensionen finns under sidan Statistik om premiepensionen.   

Intjänande till inkomstpension, SF0302 officiell statistik

Intjänandet till inkomstpensionen kan mätas på olika sätt. Här presenteras tre mått: genomsnittligt pensionsunderlag, genomsnittlig pensionsrätt och genomsnittlig pensionsbehållning. Måtten visas fördelade efter kön och åldersgrupp. 

En statistikprodukt kallad "Intjänad pensionsrätt i ålderspensionssystemet" publicerades av Försäkringskassan från och med statistikåret 2004 fram till statistikåret 2008. Sedan 2010 är Pensionsmyndigheten statistikansvarig myndighet för denna produkt. Från och med statistikåret 2016 ändrade statistikprodukten SF0302 namn till "Intjänande till inkomstpension". 

I samband med publiceringen för statistikår 2016 gjordes en revidering av felaktiga uppgifter för åren 2009-2016. Användaren av statistiken bör vara uppmärksamma på detta. 

Tabell 1. Intjänande till inkomstpension. Antal personer med pensionsrätt för intjänandeåret samt genomsnittlig pensionsunderlag och genomsnittlig pensionsrätt i kronor, fördelat efter kön och åldersgrupp

Tabell 2. Intjänande till inkomstpension. Antal personer med pensionsbehållning och genomsnittlig pensionsbehållning i kronor, fördelat efter kön och åldersgrupp

Utbetalning av allmän pension, SF0301 officiell statistik

Statistiken visar utbetalningar inom den allmänna pensionen. De mått som redovisas är antal pensionärer och utbetalat årsbelopp fördelat på de olika typerna av pension, kön och åldersgrupp. 

Statistik om allmän pension har publicerats från 2003 och har ersatt den tidigare statistiken om pensionssystemet för ålderspension, folkpension och tilläggspension. Statistiken om allmän pension från 2003 och framåt är inte jämförbar med statistiken som publicerades fram till 2002. 

Pensionsmyndigheten är sedan 2010 statistikansvarig för denna produkt. I samband med publiceringen för statistikår 2016 gjordes förändringar av produkten. Förändringarna har enbart påverkat tabellernas utseende. Innehållet i statistiken är jämförbart med det som publicerats i tidigare upplagor. Tabell 3, 4 och 5 är nytillkomna från statistikår 2016.

Tabell 1. Allmän pension. Totalt antal pensionärer fördelat efter kön, uttagsandel och typ av pension

Tabell 2. Allmän pension. Årsbelopp (tusental kronor) fördelat efter kön, uttagsandel och typ av pension

Tabell 3. Allmän pension. Antal pensionärer fördelat efter regelverk, kön och typ av pension

Tabell 4. Allmän pension. Antal pensionärer fördelat efter kön, åldersgrupp och typ av pension

Tabell 5. Allmän pension. Årsbelopp (tusental kronor) fördelat efter kön, åldersgrupp och typ av pension

Utbetalning årsstatistik till 2002

Innan pensionsreformen 2003 ingick förmånerna förtidspension/sjukbidrag, handikappersättning och vårdbidrag i pensionssystemet. I den officiella statistiken för åren till och med 2002 finns därför uppgifter om dessa förmåner med i vissa statistikredovisningar. Från 2003 ingår förmånerna i socialförsäkringens ohälsoområde som Försäkringskassan är officiell statistikmyndighet för.

Statistiken redovisar ålderspensioner i det tidigare pensionssystemet. Antal pensionstagare, pensioner och utbetalat belopp respektive år. Fördelning efter kön.

Regelverk, definitioner med mera som har betydelse för tolkningen av statistiken 

Antal pensioner och pensionstagare med folkpension och tilläggspension i december

Antal pensionstagare med ålderspension i december

Antal pensionstagare med ålderspension i december med fördelning efter ålder och omfattning

Utbetald folkpension och tilläggspension i december. Årsbelopp i 1000-tal kronor

Utbetald ålderspension i december. Årsbelopp i 1000-tal kronor

Tidsserier

Tidigt uttag av ålderspension i det nya ålderspensionssystemet 2001-2002

Tidigt uttag av ålderspension i det nya ålderspensionssystemet gick att göra fr.o.m. 2001 för personer födda 1938 eller senare. I december 2001 utbetalades 118,5 miljoner kr till 15 833 pensionärer och i december 2002 191,7 miljoner kr till 25 813 pensionärer med tidiga uttag. Dessa pensionärer ingår inte i statistiken för 2001 och 2002.

Delpensioner

År Antal, 1 000-tal Utbetalat belopp under året, mkr
Kvinnor Män Samtliga Samtliga
1991 15 22 37 1 759
1992 19 29 48 2 233
1993 19 30 49 2 514
1994 20 31 51 2 564
1995 15 23 38 2 370
1996 .. .. 27 1 710
1997 .. .. 18 1 065
1998 .. .. 11 586
1999 .. .. 8 284
2000 .. .. 13 200
2001 .. .. 10 244
2002 .. .. 6 161