Hantering av särskilda händelser på fondtorget | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Hantering av särskilda händelser på fondtorget

Under senaste åren har 21 fonder avregistrerats från premiepensionens fondtorg på grund av brott mot det samarbetsavtal som finns mellan fondförvaltaren och Pensionsmyndigheten.  

Här ges en övergripande sammanfattning av dessa fall och ytterligare några avregistreringar som uppmärksammats på grund av tveksamheter i förvaltningen. 

Pensionsmyndigheten för talan för pensionsspararnas räkning och den enskilde pensionsspararen behöver inte göra någonting.

Allra

Allra Asset Management S.A. var ett fondföretag som fram till 2017 förvaltade fyra fonder inom premiepensionssystemet.

Den 16 mars 2017 sa Pensionsmyndigheten efter en omfattande utredning upp avtalet med Allra och avregistrerade bolagets fonder från premiepensionens fondtorg, detta då Allra hade åsidosatt sina skyldigheter om att uteslutande tillvarata andelsägarnas intressen.

Efter uppsägningen skickade Pensionsmyndigheten inlösenordrar på totalt cirka 16 miljarder kronor omfattande över 100 000 sparare. Allra vägrade utföra säljordrarna och överklagade avregistreringsbeslutet. Efter att Kammarrätten inhiberat försäljningen drog Pensionsmyndigheten tillbaka säljordrarna. Nya säljordrar lades senare under sommaren 2017 där och Allras fondkapital istället flyttades till fonder hos Ålandsbanken. 

Oegentligheter 2012

Pensionsmyndigheten fann i sin utredning att några mycket stora värdepappersköp 2012 gjordes till kraftiga överpriser och därmed innebar värdeöverföringar från pensionsspararna till företrädare för affärerna. Den sammanlagda skadan har bedömts till cirka 215 mkr. Ekobrottsmyndigheten valde under 2018 att väcka åtal mot fyra företrädare för Allra gällande dessa transaktioner.

Oegentligheter 2015-2016

Pensionsmyndigheten fann även i sin utredning åtskilliga problem under åren 2015-2016 med ett antal värdepappersaffärer (warranter) som emitterats av ett antal investmentbanker under 2015 och 2016. Investeringarna gjordes via Allras bolag i Dubai. För att säkerställa att Dubaibolaget skulle få tillgodoräkna sig ersättningarna för de stora warrantköpen genomfördes ett antal riggade upphandlingar.

Pensionsmyndigheten har gjort en polisanmälan och även stämt Allra på cirka 190 mkr för dessa transaktioner. Kravet grundas således på att bolag och personer inom allrasfären tillgodogjort sig medel ur fonderna på ett otillåtet sätt.

Därutöver utesluter inte Pensionsmyndigheten att ytterligare krav kan komma att framställas.

Aktuellt Allra

Den 15 oktober i år började brottmålsförhandlingarna gällande händelserna 2012. Pensionsmyndighetens ombud i processen var Trägårdh Advokatbyrå.

Förhandlingarna avslutades före jul och domen faller i slutet av januari. Åklagaren har yrkat på långa fängelsestraff och stora skadestånd. Pensionsmyndigheten har för närvarande kvarstad mot samtliga åtalade och motparter. Det innebär att kronofogden tillfälligt omhändertagit egendom för att kunna säkerställa att Pensionsmyndigheten kan få betalt om skadeståndstalan bifalls. 

Pressmeddelanden och fondhändelser Allra

Köpstopp av Allra  - 2017-02-14

Avregistrering av Allra – 2017-03-16

Pensionsmyndigheten drar tillbaka säljordern – 2017-04-03

Ålandsbanken tar över – 2017-05-05

Allra Strategi Lagom flyttas till Ålandsbanken 2017-06-12

Allra Strategi Modig flyttas till Ålandsbanken 2017-06-27

Allra Strategi Ränta flyttas till Ålandsbanken 2017-08-15

Allra Strategi Försiktig flyttas till Ålandsbanken 2017-08-15

Falcon

Bakgrund Falcon

Falcon Funds Sicav p.l.c. (”Falcon”) är ett fondföretag med säte på Malta. Falcons tre fonder ”Falcon Aggressive Fund”, ”Falcon Balanced Fund” och ”Falcon Cautious Fund blev valbara i premiepensionssystemet under augusti 2014. I slutet av 2015 började Pensionsmyndigheten misstänka oegentligheter kring Falcon, deras förvaltning och införsäljning. Bland annat uppmärksammades omfattande investeringar i ovanliga värdepapper som senare visade sig åsamka fonden stora förluster. Pensionsmyndigheten inledde en utredning med anledning av de misstänkta oegentligheterna. I februari 2016 väljstoppades fonden och i juni 2016 sades samarbetsavtalet upp. Fonden hade då sålts till cirka 27 500 sparare som investerat 3,65 miljarder kronor.

Vid avslutet hade antalet sparare minskat till cirka 21 500. När avslutsorder skickades till Falcon förvägrades myndigheten inlösen. Det kom att dröja flera månader innan vi med hjälp förmådde fonderna att börja inlösa innehav. Det visade sig då att många värdepapper inte gick att sälja till den av Falcon angivna värderingen. Idag är fondernas förvaltning övertagen av KPMG som i samarbete med Pensionsmyndigheten hanterar resterande innehav i fonderna.

Pensionsmyndigheten anser att förfarandena i fonden är brottsliga och har orsakat spararna och myndigheten stor skada.

Avslutslikvid Falcon

De sparare som hade kvar andelar i Falcon i samband med avslutet i juni 2016 har fått försäljningslikvid utbetald allt eftersom Pensionsmyndigheten i sin tur erhållit pengar. Hittills har tre utbetalningar gjorts.

Idag kvarstår tyvärr endast mindre belopp i fonden och ytterligare utbetalningar kan främst förväntas om Pensionsmyndigheten erhåller ersättning i någon av de processer som pågår.

Aktuellt Falcon (Läs även under ”Aktuellt Optimus”)

Ekobrottsmyndigheten, EBM, har inlett en förundersökning avseende brottslighet i Falcon. Därutöver har EBM den 16 oktober 2019 väckt åtal gällande händelserna i Optimus, vilket till viss del omfattar samma personer som i Falcon och vilket kan ses som ett försteg till Falcon-händelserna. Utöver EBMs förundersökning överväger Pensionsmyndigheten också att inleda rättsliga processer mot flera olika individer och organisationer för att få skadestånd. Under senaste tiden har omfattande förberedelser för sådana processer vidtagits. Den samlade förlusten för spararna i Falcon uppgår till ca 1100 mkr (oräknat Optimus). Pensionsmyndigheten utreder fortsatt hur stor del av förlusten som kan kopplas till misstänkt brottslig verksamhet. 

Pressmeddelanden och fondhändelser Falcon

Brev till sparare som drabbats av BankID-kapning – 2016-05-27

Uppsägning av Falcon- 2016-06-15

Pressträff - Falcon polisanmäls - 2016-10-13

Avslut av Falcon och första likviden – 1226 mkr – 2016-11-08

Brev till berörda sparare med innehav i Falcon fonder - 2016-11-08

KPMG övertar fonderna - 2017-01-13

Återtag av genstämning  - 2017-02-22

Kompensation 1  - 315 mkr – 2017-06-20

Uppdaterad info till spararna – 2018-04-24

Kompensation 2  - 80 mkr – 2018-07-27

Optimus

Bakgrund Optimus

Fonden Optimus High Yield var öppen för handel i premiepensionssystemet 2012-2015. Från början hette den Traction High Yield men bytte 2013 namn till Optimus High Yield.

Fonden fick under sin levnad in närmare 4 miljarder kronor i insättningar. Bland annat drygt 2 miljarder kronor via uppmärksammade flyttar från Inside Active Global utförda av Strategiplacering sommaren 2013. Flytten av pensionssparare polisanmäldes av Pensionsmyndigheten och vi skickade även ett särskilt varningsbrev till spararna.

Finansinspektionen i Stockholm godkände att fonden i mars 2015 fusionerades med Falcon Balanced, vilket medförde ett stort tillskott till Falcons förvaltning och att närmare 12.000 sparare den vägen kom att blir sparare i Falcon.

Aktuellt Optimus

Den 5 november inleddes rättegång gällande händelserna i Optimus, vilket kan ses som ett försteg till Falcon-händelserna. Ekobrottsmyndighetens (EBMs) åklagare yrkar i åtalet skadestånd på cirka 230 mkr avseende ett antal värdepappersaffärer som spararna i fonden har drabbats av. Läs mer här.

Utöver EBMs förundersökning kan Pensionsmyndigheten också komma att inleda rättsliga processer avseende händelserna i Optimus.

GFG

Pensionsmyndigheten avregistrerade i december 2016 GFG Global Medium Risk Fund som förvaltades av den luxemburgbaserade förvaltaren Oppenheim Asset Management Financial Services S.A.

Avregistreringen berodde på att personer med koppling till fonden marknadsfört densamma med olagliga metoder och att fondens medel investerats på ett sätt som inte var i andelsägarnas intresse och som resulterat i stora förluster.

Vid införsäljningen av fonden har representanter för säljbolaget, Lundstedt Fond & Finans AB, via telefon kontaktat pensionssparare och därefter, med hjälp av pensionsspararens inloggning via BankID på dennes ”pensionssida” på Pensionsmyndighetens hemsida, genomfört ett fondbyte till GFG Global Medium Risk Fund. På detta sätt byggdes snabbt ett stort kapital upp i fondbolaget och vid 2015 års utgång förvaltade fonden ca 1 126 miljoner kronor.

Utöver de metoder som användes vid införsäljningen började Pensionsmyndigheten under 2016 även att granska fondens innehav. Fondens kurs hade under 2015 minskat med cirka 13 procent under året, trots att fonden skulle ha en medium riskprofil och trots att börsåret 2015 överlag slutade positivt. Även under 2016 backade fonden. Pensionsmyndighetens granskning visade på flera anmärkningsvärda innehav och transaktioner, bland annat var största innehavet i fonden detsamma som största innehavet i Falcon. Totalt sett förlorade fonden genom värdeförluster mer än 30 procent av insatta medel innan Pensionsmyndigheten beslutade att avregistrera den i december 2016.

Avslutslikvid GFG

Spararna har i två omgångar erhållit likvid för avslutet av GFG

Vid avregistreringen 2016/17 betalades cirka 329 miljoner kronor av de då innestående medlen ut till Pensionsmyndigheten, motsvarande knappt hälften av fondens innehav. Därefter trädde fonden in i likvidation vilket stoppade upp säljprocessen.

2018 nåddes en förlikning med fondens förvaltare och förvaringsinstitut som resulterade i att ytterligare 51 miljoner kronor betalades ut som skadestånd. Samma år skedde också en första utbetalning från likvidationen på strax över 227 miljoner kronor.

Aktuellt GFG

Fonden har fortfarande några tillgångar kvar att avyttra innan likvidationen kan avslutas. Pensionsmyndigheten fortsätter att bevaka sin fordran i fondens likvidation och har gott hopp om att pensionsspararna åtminstone ska få tillbaka nästan hela det belopp som fanns i fonden vid avregistreringen.

Därutöver pågår en polisutredning hos Ekobrottsutredningen där även skadan före avregistreringen beaktas.

Pressmeddelanden och fondhändelser GFG

Brev 1 till sparare som drabbats av BankID-kapning – 2016-02-03

Brev 2 till sparare som drabbats av BankID-kapning – 2016-05-27

Köpstopp GFG/Fondeum – 2016-10-31

Avregistrering av GFG – 2016-12-22

Avslut av GFG och första likviden 330 mkr– 2017-03-10

50 mkr erhålls i uppgörelse – 2018-03-12

Kompensation 1 – 279 mkr – 2018-11-22

Solidar och Lemanik

Bakgrund Solidar

Solidar Fonders åtta fonder samt fonden Solidar Sicav Global Fokus hos Lemanik köpstoppades i december 2017. Anledningen var att myndigheten behövde utreda om fondbolagen följde det samarbetsavtal som finns för fondtorget. Pensionsmyndighetens utredning visade att Solidar och Lemanik hade brutit mot avtalet på flera punkter. Samarbetsavtalet med Solidar Fonder sades upp den 24 april 2018. Samtidigt avregistrerades fonden Solidar Sicav Global Fokus. Skälet till avregistreringen var kopplingar mellan Solidar Fonder och Solidar Sicav-fonden som gjorde att även denna fond ansågs olämplig för fondtorget. Eftersom detta var Lemaniks enda fond så kunde även fondbolaget sägas upp i samband med avregistreringen.

Vid uppsägningen hade cirka 67 000 sparare hela eller delar av sin premiepension i de nio Solidar-fonderna. Innehaven i fonderna var vid uppsägningen värderade till drygt 16 miljarder kronor, varav drygt 0,4 miljarder i Solidar Sicav Global Focus.

Avslut Solidar

Inlösen av värdepappren i de åtta fonderna hos Solidar Fonder blev klar i juni 2018 och likviden betalades ut till spararna kort därefter. För Lemaniks fond Solidar Sicav Global Focus har dock inlösen tagit längre tid eftersom fonden försattes i likvidation i maj 2018. Spararna har fått en första likvidbetalning om ca 400 miljoner kronor, vilket innebär att en endast en mindre del återstår.

Aktuellt Solidar

Pensionsmyndighetens utredning har gett vid handen att Solidar vid flera tillfällen brutit mot samarbetsavtalet. Det handlar bland annat om ohanterade intressekonflikter och att bolaget inte handlat i spararnas intresse när man hanterat och investerat spararnas pensionsmedel. Solidar har dessutom fått allvarlig kritik från Finansinspektionen. Bolaget har överklagat Finansinspektionens beslut och målet pågår fortfarande i Förvaltningsrätten i Stockholm.

Pensionsmyndighetens utredning fortgår.

Pressmeddelanden och fondhändelser Solidar

Köpstopp – 2017-12-19

Avregistrering – 2018-04-24

Avslut av åtta fonder klara  2018-07-27

Avslut av Solidar SICAV – 400 mkr-  2018-11-01

Advisor

Den 7 juli 2017 meddelade Pensionsmyndigheten köpstopp för fonden Advisor Världen. Bakgrunden till köpstoppet var att Advisor Fondförvaltning AB (nedan Advisor) av Patent- och marknadsdomstolen i två domar ålagts att vid vite leva upp till vissa lagstadgade krav i samband med erbjudande av eller telefonförsäljning av förvaltningstjänster som avsåg premiepensionen gentemot konsumenter, samt att ett stort antal klagomål angående fondbolaget lämnats till Pensionsmyndighetens kundservice.

Den 24 november 2017 sades samarbetsavtalet med Advisor upp på grund av att Pensionsmyndigheten bedömde att bolaget genom sitt agerande hade brutit mot samarbetsavtalet. Innehaven i Advisors fond var vid uppsägningen värderade till cirka 4,4 miljarder kronor och fördelade på drygt 43 000 sparare.

Avslut Advisor

Den 27 november skickades en inlösenorder på samtliga myndighetens andelar. Advisor vägrade dock utföra ordern. Först den 11 december 2017 påbörjades inlösen. Den första utbetalningen till spararna skedde i slutet av december 2017 och den sista delen löstes in i av Advisor i oktober 2018 och delades ut till spararna i december 2018.

Aktuellt Advisor

I oktober 2019 stämde Pensionsmyndigheten Advisor eftersom Advisor vägrat betala fakturor avseende dröjsmålränta på grund av den försenade inlösen av Pensionsmyndighetens fondandelar, samt fakturor för kostnader av brevutskick, totalt ca 10 mkr.

Pressmeddelanden och fondhändelser Advisor

Köpstopp av Advisor – 2017-07-07

Avregistrering av Advisor – 2017-11-24

Pensionsmyndigheten stämmer Advisor -  2019-09-30

Life

Parallellt med utredningen av Allra utredde Pensionsmyndigheten även fondbolaget Life Funds med två mindre fonder på fondtorget. I samband med beslutet om avregistrering av Allra fattade vi även beslut om avregistrering av dessa två fonder. Det främsta skälet är att personer som styrde Allras fondverksamhet ytterst kontrollerade Life Funds. Avregistreringen skedde problemfritt.

Avregistrering av Life

Fondeum

Fondeum Mixed Fund var en fond registrerad på Malta som i sitt upplägg hade flera likheter med upplägget av Falcon. I Pensionsmyndighetens utredning framkom tecken på bakomliggande intressekonflikter vilket gjorde att fonden inte bedömdes lämplig att finnas på premiepensionens fondtorg. Fonden avregistrerades därför under slutet av 2016 och spararna placerades i Såfa eller egen vald ny fond. Avregistreringen skedde problemfritt.

Köpstopp GFG/Fondeum – 2016-10-31

Avregistrering av Fondeum – 2016-12-22

IndependentI början av 2016 köpstoppades Independents fonder efter att problem med otillåtna bankID-kapning uppmärsammats via deras försäljningsbolag i Dubai, Svensk Fond-och Försäkringsanalys. Efter att Independent intygat att de avbrutit samarbetet återöppnades fonderna. Fonderna hamnade dock på Pensionsmyndighetens utredningslista. Hösten 2018 valde fondbolaget att själv avregistrera fonderna från premiepensionens fondtorg. Avregistreringen skedde problemfritt.

Brev om bank-ID-kapning  - 2016-05-27

Avregistering – 2018-09-17

 

Frågor och svar

Behöver pensionsspararna göra något för att få tillbaka pengar?

Den enskilde pensionsspararen behöver inte göra någonting. Det är Pensionsmyndigheten som för talan för pensionsspararnas räkning.

När kan spararna få tillbaka pengarna?

Domstolsförhandlingar tar lång tid och besluten kan även överklagas. När Pensionsmyndigheten får in medel att fördela kommer information skickas ut till berörda sparare.

Hur kommer eventuella medel fördelas till pensionsspararna?

Skadeståndet ska betalas till myndigheten och de sparare som har lidit skada ska ersättas utifrån den skada som pensionsspararen har lidit. Exakt hur detta kommer att ske kommer vi informera om när medel kommit in till Pensionsmyndigheten.