Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Hantering av särskilda händelser på fondtorget

Under senaste åren har 21 fonder avregistrerats från premiepensionens fondtorg på grund av brott mot det samarbetsavtal som finns mellan fondförvaltaren och Pensionsmyndigheten.  

Här ges en övergripande sammanfattning av dessa fall och ytterligare några avregistreringar som uppmärksammats på grund av tveksamheter i förvaltningen. 

Pensionsmyndigheten för talan för pensionsspararnas räkning och den enskilde pensionsspararen behöver inte göra någonting.

 

Den 16 mars 2017 sade Pensionsmyndigheten upp avtalet med Allra eftersom Allra hade åsidosatt sina skyldigheter enligt samarbetsavtalet. I samband med uppsägningen polisanmälde Pensionsmyndigheten flera företrädare för Allra. Innan Allras fonder avregistrerades kom Allra och Ålandsbanken överens om att Ålandsbanken skulle ta över kapitalet i fonderna, vilket Pensionsmyndigheten godkände. Under sommaren 2017 flyttades därför Pensionsmyndigheten spararna från Allras fonder till Ålandsbankens fonder.

Brottmålet

Under hösten 2019 hölls förhandling i Stockholms tingsrätt i ett brottmål mot fyra personer med kopplingar till Allra. Pensionsmyndigheten framställde ett enskilt skadeståndsanspråk om cirka 170 miljoner kronor. Skadeståndsanspråket bygger på att Pensionsmyndigheten anser att pensionsspararna lidit skada på grund av att fonderna, och därigenom pensionsspararna, betalat överpriser för värdepappersaffärer med bolaget Oak Capital som skedde under 2012. Pensionsmyndigheten biträdde åtalet. Det innebär att Pensionsmyndigheten genom ombud har rätt att exempelvis föra fram bevisning och ställa frågor till de tilltalade samt åberopa egna vittnen och sakkunniga. Pensionsmyndighetens ombud i processen är Trägårdh Advokatbyrå.

Den 31 januari 2020 meddelade tingsrätten dom. Samtliga tilltalade friades och Pensionsmyndigheten ålades att betala drygt 28 miljoner i rättegångskostnader. 

Pensionsmyndigheten överklagade tingsrättens dom och rättegångskostnader. Även åklagaren överklagade domen till hovrätten. Huvudförhandlingen i hovrätten inleddes i mars 2021 och pågick till början av juni 2021.  

Hovrätten tog genom inspelningar del av bevisningen som fördes fram i tingsrätten. Till det hade Pensionsmyndigheten åberopat ytterligare sakkunnigbevisning och experter som hörs på plats. Även Allra hade åberopat nya expertvittnen som hörs på plats.

Den 22 juli 2021 meddelade hovrätten dom. Samtliga tilltalade fälldes och dömdes även betala Pensionsmyndigheten skadestånd om totalt ca 170 miljoner kronor plus ränta.

https://www.domstol.se/nyheter/2021/07/fallande-dom-i-allramalet/

Den 28 dec 2021 meddelade Högsta Domstolen att de beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Därmed fastställdes hovrättens dom.

https://www.domstol.se/hogsta-domstolen/nyheter/2021/12/hogsta-domstolen-meddelar-inte-provningstillstand-i-allramalet/

Tvistemålet

I juni 2018 stämde Pensionsmyndigheten Allra Asset Management (Allra) i Stockholms tingsrätt och begärde skadestånd för affärer som Allra genomfört under 2015/2016. Stämningen rör riggade upphandlingar av värdepappersaffärer med syfte att Allras bolag i Dubai skulle tillgodoräkna sig höga ersättningar från affärerna på pensionsspararnas bekostnad. Pensionsmyndigheten har ett krav om ca 200 miljoner kronor.

Allra yrkade inledningsvis att tingsrätten ska avvisa Pensionsmyndighetens talan i sin helhet utan prövning i sak eftersom Allras rättigheter har kränkts enligt Europakonventionen.

I en mellandom 15 april 2020 beslutade tingsrätten att Allras rättigheter inte kränkts på ett sådant sätt att det hindrar en prövning av Pensionsmyndighetens skadeståndskrav mot Allra. Tvistemålsprocessen pågår nu i tingsrätten genom skriftväxling mellan parterna. Det finns ännu inget planerat datum för när huvudförhandlingen kan påbörjas.

Pensionsmyndighetens ombud i processen är Trägårdh Advokatbyrå.

Falcon Funds Sicav p.l.c. (”Falcon”) är ett fondföretag med säte på Malta. Falcons tre fonder ”Falcon Aggressive Fund”, ”Falcon Balanced Fund” och ”Falcon Cautious Fund blev valbara i premiepensionssystemet under augusti 2014. I slutet av 2015 började Pensionsmyndigheten misstänka oegentligheter kring Falcon, deras förvaltning och införsäljning. Bland annat uppmärksammades omfattande investeringar i ovanliga värdepapper som senare visade sig åsamka fonden stora förluster. Pensionsmyndigheten inledde en utredning med anledning av de misstänkta oegentligheterna. I februari 2016 väljstoppades fonderna och i juni 2016 sades samarbetsavtalet upp. Fonderna hade då sålts till cirka 27 500 sparare som investerat 3,65 miljarder kronor.

Vid avslutet hade antalet sparare minskat till cirka 21 500. När avslutsorder skickades till Falcon förvägrades myndigheten inlösen. Det kom att dröja flera månader innan vi med hjälp förmådde fonderna att börja inlösa innehav. Det visade sig då att många värdepapper inte gick att sälja till den av Falcon angivna värderingen. Idag är fondernas förvaltning övertagen av KPMG som i samarbete med Pensionsmyndigheten hanterar resterande innehav i fonderna.

Pensionsmyndigheten anser att förfarandena i fonderna är brottsliga och har orsakat spararna och myndigheten stor skada. Pensionsmyndigheten har beräknat den direkta skadan till 1 003 miljoner kronor, varav 337 miljoner kronor återvunnits av Pensionsmyndigheten efter förhandling med försäkringsbolag och fondernas förvaringsinstitut Bank of Valetta. Återvinningen avser ersättning för bristande granskningar och kontroller från förvaringsinstitut och styrelse.

Avslutslikvid Falcon

De sparare som hade kvar andelar i Falcon i samband med avslutet i juni 2016 har fått försäljningslikvid utbetald allt eftersom Pensionsmyndigheten i sin tur erhållit pengar. Hittills har fyra utbetalningar gjorts.

Idag är alla värdepapper sålda och det som kvarstår är endast cirka 14 miljoner kronor för att hantera likvidationen. Ytterligare utbetalningar kan främst förväntas om Pensionsmyndigheten erhåller ersättning i någon av de processer som pågår.

Aktuellt Falcon

Mer information finns även under "Aktuellt Optimus".

Den 23 november 2020 utbetalades 368 miljoner kronor till spararna. Beloppet bestod dels av den senaste delen av avslutslikviden på 31,5 mkr samt dels av de 337 miljoner kronor som Pensionsmyndigheten återvunnit. Utbetalningen fördelas individuellt utifrån fastställd skada och säljbelopp. Läs mer i pdf nedan.

I augusti 2020 inleddes rättegång gällande händelserna i Falcon. Ekobrottsmyndighetens, EBMs, åklagare yrkar i åtalet på 480 mkr i skadestånd för ett antal värdepappersaffärer som spararna drabbats av. Läs mer här. Den 3 mars 2021 dömde Stockholms Tingsrätt de bägge åtalade till fängelse och över 200 miljoner kronor i skadestånd gällande händelserna i Falcon.

Formellt sett är det staten som kommer få skadeståndet från de två dömda men Pensionsmyndigheten kommer agera för att få del av skadeståndet för Falcon-spararnas räkning. Pensionsmyndighetens mål är att de som skadats av händelserna i Falcon ska kompenseras.

Utöver detta åtal har Pensionsmyndigheten också inlett rättsliga processer mot flera olika individer och organisationer för att få skadestånd för samtliga oegentligheter. 

Pressmeddelanden och fondhändelser Falcon

Fonden Optimus High Yield var öppen för handel i premiepensionssystemet 2012-2015. Från början hette den Traction High Yield men bytte 2013 namn till Optimus High Yield.

Fonden fick under sin levnad in närmare 4 miljarder kronor i insättningar. Bland annat drygt 2 miljarder kronor via uppmärksammade flyttar från Inside Active Global utförda av Strategiplacering sommaren 2013. Flytten av pensionssparare polisanmäldes av Pensionsmyndigheten och vi skickade även ett särskilt varningsbrev till spararna.

Finansinspektionen i Stockholm godkände att fonden i mars 2015 fusionerades med Falcon Balanced, vilket medförde ett stort tillskott till Falcons förvaltning och att närmare 12.000 sparare den vägen kom att blir sparare i Falcon.

I samband med att Ekobrottsmyndigheten påbörjade utredning av Falcon, återupptogs även utredning av händelserna i Optimus. Detta ledde 2019 till åtal mot fyra personer.

Aktuellt Optimus

Den 7 april 2020 dömde Stockholms Tingsrätt samtliga fyra åtalade till fängelse och över 300 miljoner kronor i skadestånd gällande händelserna i Optimus, vilket kan ses som ett försteg till Falcon-händelserna. 

Dom ekonomisk brottslighet kopplat till pensionsfonder 7 april 2020

Tre av de dömda överklagade till Svea hovrätt som i oktober 2020 fastställde domarna. 1 december 2020 fastställdes domarna slutligt av Högsta Domstolen, som då avslog ny prövning.

Formellt sett är det staten som kommer få skadeståndet från de fyra dömda men Pensionsmyndigheten har redan påbörjat agera för att få del av skadeståndet för Optimus-spararnas räkning. Vårt mål är att de som skadats av händelserna i Optimus kompenseras.

Pensionsmyndigheten begärde i november 2021 att inkommet skadestånd till svenska staten ska utbetalas till Pensionsmyndigheten för vidarebefordran till drabbade pensionssparare. Begäran har avslagits av JK (Justitiekanslern) den 28 december 2021 .

Pensionsmyndigheten har tagit del av JK:s avslag, men har ännu inte beslutat om nästa steg i processen. 

Pensionsmyndigheten avregistrerade i december 2016 GFG Global Medium Risk Fund som förvaltades av den luxemburgbaserade förvaltaren Oppenheim Asset Management Financial Services S.A.

Avregistreringen berodde på att personer med koppling till fonden marknadsfört densamma med olagliga metoder och att fondens medel investerats på ett sätt som inte var i andelsägarnas intresse och som resulterat i stora förluster.

Vid införsäljningen av fonden har representanter för säljbolaget, Lundstedt Fond & Finans AB, via telefon kontaktat pensionssparare och därefter, med hjälp av pensionsspararens inloggning via BankID på dennes ”pensionssida” på Pensionsmyndighetens hemsida, genomfört ett fondbyte till GFG Global Medium Risk Fund. På detta sätt byggdes snabbt ett stort kapital upp i fondbolaget och vid 2015 års utgång förvaltade fonden cirka 1 126 miljoner kronor.

Utöver de metoder som användes vid införsäljningen började Pensionsmyndigheten under 2016 även att granska fondens innehav. Fondens kurs hade under 2015 minskat med cirka 13 procent under året, trots att fonden skulle ha en medium riskprofil och trots att börsåret 2015 överlag slutade positivt. Även under 2016 backade fonden. Pensionsmyndighetens granskning visade på flera anmärkningsvärda innehav och transaktioner, bland annat var största innehavet i fonden detsamma som största innehavet i Falcon. Totalt sett förlorade fonden genom värdeförluster mer än 30 procent av insatta medel innan Pensionsmyndigheten beslutade att avregistrera den i december 2016.

Avslutslikvid GFG

Spararna har i två omgångar erhållit likvid för avslutet av GFG

Vid avregistreringen 2016/17 betalades cirka 329 miljoner kronor av de då innestående medlen ut till Pensionsmyndigheten, motsvarande knappt hälften av fondens innehav. Därefter trädde fonden in i likvidation vilket stoppade upp säljprocessen.

2018 nåddes en förlikning med fondens förvaltare och förvaringsinstitut som resulterade i att ytterligare 51 miljoner kronor betalades ut som skadestånd. Samma år skedde också en första utbetalning från likvidationen på strax över 227 miljoner kronor.

Aktuellt GFG

Fonden har fortfarande några tillgångar kvar att avyttra innan likvidationen kan avslutas. Pensionsmyndigheten fortsätter att bevaka sin fordran i fondens likvidation och har gott hopp om att pensionsspararna åtminstone ska få tillbaka nästan hela det belopp som fanns i fonden vid avregistreringen. 

Därutöver pågår en polisutredning hos Ekobrottsmyndigheten där även skadan före avregistreringen beaktas.

Pressmeddelanden och fondhändelser GFG

Samarbetsavtalet med Solidar Fonder sades upp den 24 april 2018 efter att Pensionsmyndigheten konstaterat att bolaget hade brutit mot avtalet. Samtidigt avregistrerades fonden Solidar Sicav Global Fokus från fondtorget. Skälet till avregistreringen var kopplingar mellan Solidar Fonder och Solidar Sicav-fonden som gjorde att även denna fond ansågs olämplig för fondtorget. Pensionsmyndigheten har analyserat fondernas kostnader och kunnat se att de var högre än vad fondbolagen Solidar och Lemanik tidigare uppgett. Detta innebär att prisreduktionen till spararna varit för låg, och att spararna borde fått mer pengar tillbaka. Samtidigt har Solidar handlat med ett närstående bolag på ett sätt som Pensionsmyndigheten anser har inneburit onödiga kostnader för pensionsspararna. 

Avslut Solidar

Inlösen av värdepappren i de åtta fonderna hos Solidar Fonder blev klar i juni 2018 och likviden betalades ut till spararna kort därefter. 

Avslut Lemanik

För Lemaniks fond Solidar Sicav Global Focus tog inlösen längre tid eftersom fonden försattes i likvidation av fondbolaget i maj 2018. Spararna fick i oktober 2018 en första likvidbetalning om cirka 400 miljoner kronor, den andra och slutliga utbetalningen om cirka 13 miljoner kronor utbetalades till spararna i april 2021.

Aktuellt Solidar och Lemanik

Pensionsmyndigheten har kommit överens om ersättning för tidigare hantering av fonderna och har träffat överenskommelser med aktuella aktörer. Överenskommelserna innebär att cirka 66,8 miljoner kronor fördelas till berörda pensionssparare som ersättning till följd av för höga avgifter. De flesta berörda sparare har fått tillbaka mellan 250 kronor och 750 kronor. Ersättningen täcker inte helt de krav som Pensionsmyndigheten hade mot de aktuella aktörerna.

Tillsammans med avslutslikviden blir den totala insättningen till spararna därför 80,2 miljoner kronor. Enligt Pensionsmyndighetens beräkning berörs 125 000 pensionssparare.

Den enskilde spararen behöver inte göra någonting för att få del av ersättningen. Spararens fastställda andel av ersättningen beräknas individuellt och har betalats ut till premiepensionskontot och återinvesterats automatiskt i de fonder som spararen har valt. 

Pressmeddelanden och fondhändelser Solidar

Den 7 juli 2017 meddelade Pensionsmyndigheten köpstopp för fonden Advisor Världen. Bakgrunden till köpstoppet var att Advisor Fondförvaltning AB (nedan Advisor) av Patent- och marknadsdomstolen i två domar ålagts att vid vite leva upp till vissa lagstadgade krav i samband med erbjudande av eller telefonförsäljning av förvaltningstjänster som avsåg premiepensionen gentemot konsumenter, samt att ett stort antal klagomål angående fondbolaget lämnats till Pensionsmyndighetens kundservice.

Den 24 november 2017 sades samarbetsavtalet med Advisor upp på grund av att Pensionsmyndigheten bedömde att bolaget genom sitt agerande hade brutit mot samarbetsavtalet. Innehaven i Advisors fond var vid uppsägningen värderade till cirka 4,4 miljarder kronor och fördelade på drygt 43 000 sparare.

Avslut Advisor

Den 27 november skickades en inlösenorder på samtliga myndighetens andelar. Advisor vägrade dock utföra ordern. Först den 11 december 2017 påbörjades inlösen. Den första utbetalningen till spararna skedde i slutet av december 2017 och den sista delen löstes in i av Advisor i oktober 2018 och delades ut till spararna i december 2018.

Aktuellt Advisor

I oktober 2019 stämde Pensionsmyndigheten Advisor eftersom Advisor vägrat betala fakturor avseende dröjsmålränta på grund av den försenade inlösen av Pensionsmyndighetens fondandelar, samt fakturor för kostnader av brevutskick, totalt ca 10 mkr.

Pressmeddelanden och fondhändelser Advisor

Köpstopp av Advisor – 2017-07-07

Avregistrering av Advisor – 2017-11-24

Pensionsmyndigheten stämmer Advisor -  2019-09-30

Parallellt med utredningen av Allra utredde Pensionsmyndigheten även fondbolaget Life Funds med två mindre fonder på fondtorget. I samband med beslutet om avregistrering av Allra fattade vi även beslut om avregistrering av dessa två fonder. Det främsta skälet är att personer som styrde Allras fondverksamhet ytterst kontrollerade Life Funds. Avregistreringen skedde problemfritt.

Avregistrering av Life

Fondeum Mixed Fund var en fond registrerad på Malta som i sitt upplägg hade flera likheter med upplägget av Falcon. I Pensionsmyndighetens utredning framkom tecken på bakomliggande intressekonflikter vilket gjorde att fonden inte bedömdes lämplig att finnas på premiepensionens fondtorg. Fonden avregistrerades därför under slutet av 2016 och spararna placerades i Såfa eller egen vald ny fond. Avregistreringen skedde problemfritt.

Köpstopp GFG/Fondeum – 2016-10-31

Avregistrering av Fondeum – 2016-12-22

I början av 2016 köpstoppades Independents fonder efter problem med ett försäljningsbolag i Dubai, Svensk Fond-och Försäkringsanalys (SFF). Efter att Independent intygat att de avbrutit samarbetet med SFF återöppnades fonderna. Hösten 2018 valde fondbolaget att själv avregistrera fonderna från premiepensionens fondtorg. Avregistreringen skedde problemfritt. Pensionsmyndigheten analyserade fondernas kostnader och kunde se att de var högre än vad fondbolaget tidigare hade uppgett. Detta innebar att rabatten på fondavgiften var för låg och att spararna borde fått mer pengar tillbaka.

Aktuellt

Pensionsmyndigheten har träffat överenskommelser med aktuella aktörer. Överenskommelserna innebär att drygt 5,4 miljoner kronor fördelas till berörda pensionssparare som ersättning till följd av för höga avgifter. Ersättningen täcker inte helt de krav som Pensionsmyndigheten hade mot de aktuella aktörerna.

Brev om bank-ID-kapning  - 2016-05-27

Avregistering – 2018-09-17

Detaljerad info om ersättning för Solidar och Independent 2021-04-21

Brev till spararna i Independent 2021-04-22

 

Behöver pensionsspararna göra något för att få tillbaka pengar?

Den enskilde pensionsspararen behöver inte göra någonting. Det är Pensionsmyndigheten som för talan för pensionsspararnas räkning.

När kan spararna få tillbaka pengarna?

Domstolsförhandlingar tar lång tid och besluten kan även överklagas. När Pensionsmyndigheten får in medel att fördela kommer information skickas ut till berörda sparare.

Hur kommer eventuella medel fördelas till pensionsspararna?

Skadeståndet ska betalas till myndigheten och de sparare som har lidit skada ska ersättas utifrån den skada som pensionsspararen har lidit. Exakt hur detta kommer att ske kommer vi informera om när medel kommit in till Pensionsmyndigheten.