Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Vårt arbete mot olämpliga aktörer på fondtorget

Under de senaste åren har 21 fonder avregistrerats från premiepensionens fondtorg på grund av brott mot det samarbetsavtal som finns mellan fondförvaltarna och Pensionsmyndigheten.

Här kan du läsa en sammanfattning av fallen och processerna som Pensionsmyndigheten driver för att få tillbaka medel till pensionssparare och pensionärer som har drabbats av skada på grund av oegentligheter. 

Pensionsmyndigheten för pensionsspararnas talan i rättsprocesserna. Det innebär att du som enskild inte behöver göra någonting.

Den 16 mars 2017 sa Pensionsmyndigheten upp samarbetsavtalet med Allra eftersom bolaget hade brutit mot avtalet. I samband med uppsägningen polisanmälde Pensionsmyndigheten flera företrädare för Allra. Innan Allras fonder avregistrerades kom Allra och Ålandsbanken överens om att Ålandsbanken skulle ta över kapitalet i fonderna. Under sommaren 2017 flyttades därför spararna från Allras fonder till Ålandsbankens fonder.

Brottmålet

Under hösten 2019 hölls förhandling i Stockholms tingsrätt i ett brottmål mot fyra personer med kopplingar till Allra. Pensionsmyndigheten biträdde åtalet och krävde skadestånd om cirka 170 miljoner kronor jämte ränta. Fonderna, och därigenom pensionsspararna, betalade överpriser för värdepappersaffärer som gjordes med bolaget Oak Capital under 2012. Syftet med affärerna var att gynna Allra-företrädarna på bekostnad av pensionsspararna. Den 31 januari 2020 meddelade tingsrätten dom, samtliga tilltalade friades.

Pensionsmyndigheten samt åklagaren överklagade tingsrättens dom. Huvudförhandlingen i hovrätten pågick mellan mars och juni 2021. Den 22 juli 2021 meddelade hovrätten dom. Samtliga tilltalade dömdes till långa fängelsestraff för bland annat trolöshet mot huvudman och till att betala det begärda skadeståndet cirka 170 miljoner kronor jämte ränta till Pensionsmyndigheten.

https://www.domstol.se/nyheter/2021/07/fallande-dom-i-allramalet/

Den 28 december 2021 beslutade Högsta domstolen att inte meddela prövningstillstånd. Därmed fastställdes hovrättens dom.

https://www.domstol.se/hogsta-domstolen/nyheter/2021/12/hogsta-domstolen-meddelar-inte-provningstillstand-i-allramalet/

När hovrättens dom fastställts så startade arbetet med att få tillbaka pengarna till pensionsspararna. Allra-företrädarna och Allra-bolag försattes i konkurs. Konkursförvaltarna arbetar med att sammanställa konkursbonas tillgångar och skulder.  Pensionsmyndigheten är den största fordringsägaren i samtliga konkurser och bevakar pensionsspararnas intressen i dessa.

Tvistemålet

I juni 2018 stämde Pensionsmyndigheten Allra Asset Management, senare Allra Luxembourg SA, vid Stockholms tingsrätt och begärde skadestånd för affärer som Allra genomförde under 2015 och 2016. Stämningen rörde riggade upphandlingar av värdepapperstransaktioner. Syftet med affärerna var att Allras bolag i Dubai skulle få höga ersättningar från affärerna på pensionsspararnas bekostnad. Pensionsmyndighetens krav var cirka 200 miljoner kronor jämte ränta.

Efter att Allra Luxembourg trätt i likvidation framgick att bolaget saknade medel att täcka Pensionsmyndighetens skadeståndskrav. Pensionsmyndigheten valde i december 2022 att ingå en överenskommelse med likvidatorn som innebär att Pensionsmyndigheten får huvuddelen av de medel som finns kvar i bolaget, dvs. mellan 4-4,9 miljoner euro. I samband med överenskommelsen avslutades målet i Stockholms tingsrätt.

Rättsprocess TP Manco

Den 2 juli 2021 stämde Pensionsmyndigheten UBS Third Party Management Company SA (TP Manco) vid Stockholms tingsrätt. TP Manco är en del av den internationella investmentbanken UBS. Stämningen avsåg affärer som utfördes 2015, då TP Manco hade ett samarbetsavtal med Pensionsmyndigheten gällande fonder som inte förvaltades av TP Manco, utan av en tredje part. Målet handlar om värdepappersaffärer som genomfördes av portföljförvaltaren till ett pris som Pensionsmyndigheten ansåg var till skada för pensionsspararna. Pensionsmyndigheten yrkade ersättning med ca 42 miljoner US dollar.

Överenskommelse med TP Manco

Den 22 december 2023 träffade Pensionsmyndigheten och TP Manco en överenskommelse rörande tvisten. Överenskommelsen innebar att ca 125 miljoner kronor kommer att kunna fördelas ut till de pensionssparare som drabbades av den tredje partens agerande under 2015. Spararnas andel av ersättningen beräknas individuellt och betalas ut till respektive premiepensionskonto och återinvesterats automatiskt i de fonder som spararen hade valt. Den enskilde pensionsspararen behöver inte göra någonting för att pengarna ska komma dem till del. I och med överenskommelsen avslutades processen i tingsrätten.

Beslut om utdelning av avslutslikvid till Allra-sparare

Den 26 mars 2024 fördelades sena avslutslikvider ut till de sparare som 2017 hade innehav i nedanstående Allra fonder.  Dessa fonder övertogs 2017 av Ålandsbanken. Berörda sparares kapital flyttades då över till Ålandsbankens fonder. Fonderna i sig levde dock kvar. De har därefter likviderats. Denna likvidation är nu avslutad och en utbetalning om 5 454 463 kr har inkommit till Pensionsmyndigheten. Pengarna ska nu fördelas till de sparare som hade innehav i någon eller några av fonderna vid avslutet av respektive fond 2017. Totalt berörs cirka 79 000 sparare. Det högsta beloppet som fördelas på en sparare uppgår till 311 kr. I genomsnitt får varje sparare drygt 68 kr. Pengarna placeras på kontot enligt spararens aktuella fördelning.

Andra utbetalningen till Allra-kunder i maj 2024

Den 28 maj 2024 gick den andra inbetalningen från Pensionsmyndigheten ut till konton som tillhör tidigare sparare som hade hela eller delar av sitt premiepensionskapital i fonder med kopplingar till Allra under 2012. Det handlar om 95 miljoner kronor som fördelas till 86 401 personer .

Pengarna har Pensionsmyndigheten fått in från det skadestånd som Svea hovrätt tilldömde Pensionsmyndigheten 2021. Beloppet som fördelas är lägre än skadeståndet vilket kan innebära ytterligare inbetalningar i framtiden.

FondID

 Fondnamn

322008

  Allra Strategi Försiktig

286179

  Allra Strategi Lagom

250340

 Allra Strategi Modig

Pressmeddelanden och fondhändelser för Allra

Falcon Funds Sicav p.l.c. (Falcon) var ett fondbolag hemmahörande på Malta som hade tre fonder som var valbara på premiepensionens fondtorg. I slutet av 2015 började Pensionsmyndigheten misstänka oegentligheter kring Falcon avseende deras förvaltning och införsäljning. Bland annat uppmärksammades omfattande investeringar i ovanliga värdepapper som senare visade sig orsaka fonderna stora förluster. I februari 2016 väljstoppades fonderna och i juni 2016 sades samarbetsavtalet upp. Fonderna hade då sålts till cirka 27 500 sparare som investerat 3,65 miljarder kronor.

Efter att avslutsorder skickades till Falcon tog det flera månader innan fondernas inlösen startade. Det visade sig då att många värdepapper inte gick att sälja till den av Falcon angivna värderingen. De sparare som hade andelar i Falcon när avslutet gjordes i juni 2016 har fått försäljningslikvid utbetald allt eftersom Pensionsmyndigheten har fått in pengar. Alla värdepapper är nu sålda.  

Rättsprocesser mot Falcon

Mer information finns även under "Optimus".

Hittills har ca 337 miljoner kronor återvunnits av Pensionsmyndigheten efter förhandling med försäkringsbolag och fondernas förvaringsinstitut Bank of Valetta. Återvinningen avser ersättning för bristande granskningar och kontroller av förvaringsinstitut och styrelse.

Den 23 november 2020 utbetalades 368 miljoner kronor till de berörda pensionsspararna. Beloppet bestod av den sista delen av avslutslikviden på 31,5 miljoner kronor och de 337 miljoner kronor som Pensionsmyndigheten återvunnit. Utbetalningen fördelades individuellt utifrån fastställd skada och säljbelopp. 

Under hösten 2020 hölls en rättegång i Stockholms tingsrätt mot de ansvariga i Falcon-härvan. Processen handlade om värdepappersaffärer som stred mot regelverket och som skett på bekostnad av pensionsspararnas medel. Den 3 mars 2021 dömde Stockholms tingsrätt de åtalade till fängelse och över 200 miljoner kronor förverkades såsom utbyte av brott, vilket innebär att pengarna tillföll staten. Två av de tilltalade samt åklagaren överklagade domen till hovrätten, som i en dom från 1 juni 2022 skärpte straffen för de båda tilltalade. 

Då Pensionsmyndigheten redan inlett en rättslig process i England kunde myndigheten inte biträda åtalet mot Falcon. Det innebar att Pensionsmyndigheten inte kunde kräva något skadestånd i brottmålsprocessen. 

Pensionsmyndigheten driver fortsatt flera rättsliga processer och har också framställt krav mot flera aktörer för att få skadestånd eller ersättning för oegentligheterna.

Pressmeddelanden och fondhändelser för Falcon

Optimus High Yield (Optimus) var en valbar fond på premiepensionens fondtorg mellan 2012 och 2015. Fonden hade som mest närmare 4 miljarder kronor i insättningar. Drygt 2 miljarder kronor kom in via flyttar från fonden Inside Active Global utförda av säljbolaget Strategi Placering sommaren 2013. Flytten av pensionssparare polisanmäldes av Pensionsmyndigheten.

Fonden fusionerades med Falcon Balanced i mars 2015. Närmare 12 000 personer blev på den vägen sparare också i Falcon Funds. Delvis samma personer som kontrollerade Optimus kontrollerade även de affärer som gjordes i Falcon.

Rättsprocesser mot Optimus 

Den 17 april 2020 dömde Stockholms tingsrätt samtliga tre åtalade med kopplingar till Optimus till fängelse. De ålades även att betala 300 miljoner som förverkande av brottsutbyte. Personerna hade, med fondernas medel, köpt instrument som de själva kontrollerade. Detta ledde till att fondmedel kunde föras över till gärningsmännen.

Samtliga dömda överklagade till Svea hovrätt som i oktober 2020 fastställde domen. Efter att domen överklagats, beslutade Högsta domstolen att inte bevilja prövningstillstånd. Därmed fastställes hovrättens dom. 

Liksom i fallet med Falcon biträdde inte Pensionsmyndigheten åtalet då myndigheten redan stämt gärningsmännen i England. I den processen tilldömdes Pensionsmyndigheten hösten 2022 ett skadestånd om ca 50 miljoner dollar för händelserna i Optimus. 

Pensionsmyndigheten driver fortsatt flera rättsliga processer mot flera aktörer med kopplingar till Optimus för att få skadestånd eller ersättning.

Pressmeddelanden om Optimus

Dom ekonomisk brottslighet kopplat till pensionsfonder 7 april 2020

Pensionsmyndigheten framställde under 2022 och 2023 krav på miljardbelopp mot fyra revisionsbolag och två banker. Det är i aktörernas roller som revisionsbolag respektive förvaringsinstitut till Allra och Falcon som vi anser att de har ansvar för den ekonomiska skada som pensionssparare har drabbats av. 

Rättsprocess mot SEB

Den 14 september 2023 stämde Pensionsmyndigheten Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) vid Stockholms tingsrätt med krav på cirka 470 miljoner kronor jämte ränta. SEB var under 2012 förvaringsinstitut åt Allras fonder (då Svensk Fondservice). Pensionsmyndighetens krav har koppling till det så kallade Allra-brottmålet och de transaktioner som skedde under 2012. Pensionsmyndigheten stämmer SEB eftersom myndigheten anser att SEB inte har fullgjort sina skyldigheter som förvaringsinstitut för Allras fonder. 

Framställda krav
Aktör Roll
Deloitte Revisor för Allra Sverige AB
Ernst & Young Revisor för Gustavia och därmed SFS-fonderna
KPMG Revisor för Optimus High Yield
PWC Revisor för Oak Capital
SEB Förvaringsinstitut för Allras fonder
Swedbank Förvaringsinstitut för Optimus High Yield

Information om förvaringsinstitut och revisorer

Pensionsmyndigheten stämmer SEB

Pensionsmyndigheten avregistrerade i december 2016 GFG Global Medium Risk Fund som förvaltades av den luxemburgbaserade förvaltaren Oppenheim Asset Management Financial Services S.A. 

Det framkom att personer med koppling till fonden marknadsfört densamma med olagliga metoder. Säljbolaget Lundstedt Fond & Finans AB ringde pensionssparare och genomförde fondbyte med hjälp av pensionsspararens inloggning via BankID på Pensionsmyndighetens hemsida. Fondbytet skedde till GFG Global Medium Risk Fund. På detta sätt byggdes snabbt ett stort kapital upp i fondbolaget. Vid slutet av 2015 förvaltade fonden 1 126 miljoner kronor.

Fondens medel hade dessutom investerats på ett sätt som inte var i pensionsspararnas intresse och som hade resulterat i stora förluster för pensionsspararna. Bland annat var största innehavet i fonden detsamma som största innehavet i Falcon. Pensionsmyndigheten avregistrerade fonden i december 2016. Totalt sett förlorade fonden mer än 30 procent av insatta medel. 

Avslutslikvid och överenskommelse för GFG

Spararna har i två omgångar fått pengar för avslutet av GFG:

  • Cirka 329 miljoner kronor i samband med avregistreringen 2016/17 vilket motsvarade knappt hälften av fondens innehav. Därefter trädde fonden in i likvidation vilket stoppade upp säljprocessen.
  • Ytterligare 51 miljoner kronor i skadestånd 2018 i samband med en förlikning med fondens förvaltare och förvaringsinstitut. Samma år skedde också en första utbetalning från likvidationen på strax över 227 miljoner kronor.

Pressmeddelanden och fondhändelser för GFG

Samarbetsavtalet med Solidar Fonder sades upp den 24 april 2018 efter att bolaget hade brutit mot avtalet. Samtidigt avregistrerades fonden Solidar Sicav Global Fokus från premiepensionens fondtorg. Pensionsmyndigheten upptäckte att fondernas kostnader var högre än vad fondbolagen Solidar och Lemanik tidigare uppgett.

Detta innebar att prisreduktionen till spararna varit för låg och att spararna borde fått mer pengar tillbaka. Dessutom hade Solidar handlat med ett närstående bolag på ett sätt som Pensionsmyndigheten ansåg innebar onödiga kostnader för pensionsspararna.

Avslut av Solidar och Lemanik

Inlösen av värdepappren i de åtta fonderna hos Solidar Fonder blev klar i juni 2018 och likviden betalades ut till spararna kort därefter. För Lemaniks fond Solidar Sicav Global Focus tog inlösen längre tid eftersom fonden försattes i likvidation av fondbolaget i maj 2018. Spararna fick i oktober 2018 en första likvidbetalning om cirka 400 miljoner kronor, den andra och slutliga utbetalningen om cirka 13 miljoner kronor utbetalades till spararna i april 2021.

Överenskommelser med Solidar och Lemanik

Pensionsmyndigheten träffade under 2020 och 2021 överenskommelser med de aktuella aktörerna. Överenskommelserna innebar att cirka 67 miljoner kronor kunde fördelas till berörda pensionssparare som ersättning till följd av för höga avgifter. Detta ersatte en del av skadan. De flesta berörda sparare fick tillbaka mellan 250 kronor och 750 kronor.

Tillsammans med avslutslikviden blev den totala insättningen till spararna 80,2 miljoner kronor till cirka 125 000 pensionssparare.

Spararnas fastställda andel av ersättningen beräknades individuellt och betalades ut till respektive premiepensionskonto och återinvesterats automatiskt i de fonder som spararen hade valt.

Pressmeddelanden och fondhändelser för Solidar

Den 24 november 2017 sades samarbetsavtalet med Advisor upp på grund av att bolaget hade brutit mot samarbetsavtalet efter bland annat aggressiv införsäljning av förvaltningstjänster. Innehaven i Advisors fond var vid uppsägningen värda cirka 4,4 miljarder kronor och fördelade på drygt 43 000 sparare.

Avslut av Advisor

Den 27 november skickades en inlösenorder på samtliga myndighetens andelar. Advisor vägrade dock utföra ordern. Först den 11 december 2017 påbörjades inlösen. Den första utbetalningen till spararna skedde i slutet av december 2017. Den sista delen löstes in i av Advisor i oktober 2018 och delades ut till spararna i december 2018.

Rättsprocess mot Advisor

I oktober 2019 stämde Pensionsmyndigheten Advisor eftersom bolaget vägrat betala fakturor avseende dröjsmålsränta.  Dröjsmålsräntan uppstod på grund av den försenade inlösen av Pensionsmyndighetens fondandelar, samt fakturor för kostnader av brevutskick, totalt cirka 10 miljoner kronor. Stockholms tingsrätt tilldömde Pensionsmyndigheten ersättning för fakturor och brevutskick om 88 000 kr jämte ränta. Domstolen ansåg det inte styrkt att Advisor hade kunnat lösa in fonderna snabbare. 

Pressmeddelanden och fondhändelser för Advisor

Parallellt med utredningen av Allra utredde Pensionsmyndigheten även fondbolaget Life Funds med två mindre fonder på fondtorget. I samband med beslutet om avregistrering av Allra fattade vi även beslut om avregistrering av dessa två fonder. Det främsta skälet är att personer som styrde Allras fondverksamhet ytterst kontrollerade Life Funds. Avregistreringen skedde problemfritt.

Avregistrering av Life

Fondeum Mixed Fund var en fond registrerad på Malta som i sitt upplägg hade flera likheter med upplägget av Falcon. I Pensionsmyndighetens utredning framkom tecken på bakomliggande intressekonflikter vilket gjorde att fonden inte bedömdes lämplig att finnas på premiepensionens fondtorg. Fonden avregistrerades därför under slutet av 2016 och spararna placerades i Såfa eller egen vald ny fond. Avregistreringen skedde problemfritt.

I början av 2016 köpstoppades Independents fonder efter problem med försäljningsbolaget Svensk Fond- och Försäkringsanalys (SFF) i Dubai. När Independent intygat att de avbrutit samarbetet med SFF öppnades fonderna igen. Hösten 2018 avregistrerade fondbolaget sina fonder från premiepensionens fondtorg. Avregistreringen skedde enligt plan. Pensionsmyndigheten analyserade fondernas kostnader och kunde se att de var högre än vad fondbolaget tidigare hade uppgett. Detta innebar att rabatten på fondavgiften var för låg och att pensionsspararna borde ha fått mer pengar tillbaka.

Överenskommelse med Independent 

Pensionsmyndigheten kom under 2021 överens med Independent om att fördela 5,4 miljoner kronor till berörda pensionssparare som ersättning till följd av för höga avgifter. Detta ersatte en del av skadan. De flesta berörda sparare fick tillbaka mellan 250 kronor och 750 kronor.

 

Behöver pensionsspararna göra något för att få tillbaka pengar?

Den enskilde pensionsspararen behöver inte göra någonting. Det är Pensionsmyndigheten som för talan för pensionsspararnas räkning.

När kan spararna få tillbaka pengarna?

Domstolsförhandlingar tar lång tid och besluten kan även överklagas. När Pensionsmyndigheten har medel att fördela ut kommer information skickas ut till berörda sparare och pensionärer.

Hur kommer eventuella medel fördelas till pensionsspararna?

Ersättningen betalas till myndigheten och de sparare som har lidit skada ersätts utifrån hur stor skada som pensionsspararen har drabbats av. Exakt hur ersättningen beräknas och fördelningen sker informerar vi om i samband med att medel fördelas ut av Pensionsmyndigheten.