Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare

Publikationer och svar på regeringsuppdrag

Ta del av Pensionsmyndighetens publikationer och rapporter.

Publikationer och rapporter 2022

 • Hur är pensionärernas ekonomiska levnadsförhållanden? (2022-01-17, pdf)
  Rapporten tar ett helhetsgrepp kring pensionärernas ekonomi och undersöker pensionärernas sammanlagda disponibla inkomster, det vill säga inkomster utöver pensionen som till exempel löner och olika bidrag, och med hänsyn tagen till skatt. Pensionärernas ekonomi jämförs med den övriga befolkningen dels på individnivå, men också på hushållsnivå för att ta hänsyn till de fördelar som kommer med att bo med en partner jämfört med att bo själv. Rapporten konstaterar att pensionärernas ekonomiska standard ligger på 82 procent av den övriga befolkningens. Rapporten undersöker även pensionärernas förmögenheter, deras utgifter och hur pensionärernas ekonomi varierar mellan olika kommuner.  
   
 • Åtgärdsplan för handläggning av bostadstillägg (2022-01-14, pdf)
  I rapporten redovisar Pensionsmyndigheten åtgärdsplan för handläggning av bostadstillägg. Åtgärdsplanen innehåller vidtagna och planerade åtgärder på kort och lång sikt samt hur myndigheten avser att hantera effekthemtagningen av systemstödet för bostadstillägg (NBT). Åtgärdsplanen innehåller även en bedömning av vilka eventuella konsekvenser åtgärderna får för myndighetens övriga verksamhet. 
   
 • Pension och skatt 2022 (2022-01-10, pdf)
  Rapporten beskriver de ekonomiska konsekvenserna av uttag av pension samt löneinkomster vid olika åldrar. Tyngdpunkten i rapporten är på skatteeffekter. 

Publikationer och rapporter 2021

 • Vägledning om robotrådgivare (2021-12-20, pdf)
  Rapporten syftar till att bidra med ökad kunskap om vad en robotrådgivare är, vilken nytta den har, vilka robotrådgivare som finns på marknaden samt vad som kan vara bra att tänka på för en sparare som funderar på att använda en robotrådgivare. Granskningen är framför allt gjord utifrån ett långsiktigt sparande, som sparandet till pensionen ofta är. Rapporten är en del i att svara upp till Pensionsmyndighetens uppdrag att stärka pensionssparares och pensionärers ställning som konsumenter av finansiella produkter inom pensionsområdet.
   
 • Hur typiskt är ett typfall? (2021-12-17, pdf)
  Rapporten visar att Pensionsmyndigheten standardtypfall – en person som börjar arbeta från 23 års ålder fram till pensionen men en snittlön – är representativ. Typfallet hamnar nära medianvärdet för nyblivna pensionärers utbetalda pension. Däremot underskattar den pensionen som andel av slutlön med cirka 13 procent men utfallet ligger nära de mest förekommande typiska utfallen.
   
 • Är Pensionsmyndighetens handläggning jämställd? (2021-12-14, pdf)
  Pensionsmyndigheten tar årligen fram könsuppdelad statistik över de delar av handläggningen där det anses relevant. Statistiken presenteras i myndighetens årsredovisning. I denna rapport analyseras statistiken för de ärenden som har handlagts inom bostadstillägg, efterlevandepension samt omprövningar. Rapporten visar att den könsuppdelade statistiken i årsredovisningen kan visa osakliga könsskillnader som i själva verket inte finns.
   
 • Utdelning av överskott ur inkomstpensionssystemets buffertfond (2021-12-09, pdf)
  Rapporten behandlar frågan om vad som menas med över- respektive underskott i inkomstpensionssystemet. Resonemanget utgår i huvudsak från en tidigare utredning samt från att en slutlig avstämning mellan inkomstpensionssystemet och staten inte är gjord. Pensionsmyndigheten anser att den slutliga avstämningen mellan staten och inkomstpensionssystemet ska göras först. Vidare presenteras alternativ för hur utdelning kan genomföras.
   
 • Är pensionerna tillräckliga? Rapport 1 i Pensionsmyndighetens faktaserie om pensioner (2021-11-12, pdf)
  Rapporten redovisar beräkningar av kompensationsgrader och pensionsnivåer i syfte att besvara frågan om pensionssystemet levererar tillräckliga pensioner. Eftersom tillräcklighet inte är ett exakt begrepp och beroende av värderingar finns inget exakt svar på frågeställningen. Rapportens syfte är att med utgångspunkt i uttalanden om syften och målsättningar så långt det är möjligt lämna Pensionsmyndighetens bedömningar om pensionernas tillräcklighet. Rapporten är den första av sex rapporter i en faktaserie på temat Hur står det till med pensionerna?
   
 • Hur står det till med pensionerna? (2021-10-13, pdf)
  Inledande portalrapport i Pensionsmyndighetens faktaserie om pensioner. Rapporten beskriver bland annat vilka avvägningar som måste göras vid utformningen av ett pensionssystem, varför det gamla ATP-systemet frångicks samt hur kritiken mot dagens pensionssystem ser ut. I rapporten presenteras faktaseriens sex stycken kommande rapporter och vilka frågor de är tänkta att besvara. Syftet med kommande serie är att ge ett faktaunderlag som underlättar den pågående debatten om pensionssystemet, pensionerna och pensionärernas ekonomi.  
   
 • Högre startpension eller högre årliga pensionsomräkningar (2021-10-01, pdf)
  Rapporten visar vi hur förskottsränta i pension fungerar. Dagens nivå på förskottsränta i inkomstpensionen innebär en prioritering av att högre pensionsutbetalningar i början av pensioneringen framför högre årliga omräkningar av pensionerna. Rapporten lyfter flera skäl för att förskottsräntan borde vara lägre än idag och lagstiftaren bör enligt Pensionsmyndigheten se över förskottsräntans nivå. 
   
 • Inkomstpensionstillägget - statistik om första utbetalningen (2021-09-16)
  Pensionsmyndighetens statistikrapport visar vilka som  fick inkomstpensionstillägg, hur fördelningen i beloppsnivåer föll ut och hur det fördelats sett till kön, ålder och län. Den beskriver också vad inkomstpensionstillägget är, vad som kvalificerar till det och sambandet med den inkomstgrundade allmänna pensionen och intjänandetiden. Statistik per län och kommun finns tillgängligt för nedladdning i rapportens slut.
   
 • Tidigt uttag av pension i placeringssyfte (2021-09-09, pdf)
  Rapporten syftar till att vägleda de som funderar på att göra ett tidigt uttag av den allmänna pensionen för placering i vinstsyfte. Pensionsmyndigheten avråder generellt från att göra ett tidigt uttag för placering i vinstsyfte eftersom det innebär stor osäkerhet och risk för ekonomisk förlust. Har man ändå sådana planer är det bra att vara medveten om hur det kan påverka ens ekonomi.  
   
 • Riktad kontroll av utländska pensioner - Bosnien-Hercegovina (2021-08-10, pdf)
  Rapporten utgör Pensionsmyndighetens redovisning av kontroll gällande utländsk pension från Bosnien-Hercegovina i förhållande till bosättningsbaserade förmåner. Den första kontrollen har lett till återbetalningar och hindrade framtida utbetalningar på sammanlagt 35 miljoner kronor. Rapporten ska också utgöra en grund för det fortsatta kontrollarbetet genom att öka kunskap om riskfaktorer och därigenom bidra till nya insikter om det förbyggande arbetet. 
   
 • Påverkar gigekonomin pensionerna? (2021-06-29, pdf)
  Rapporten syftar till att belysa omfattningen och utvecklingen av gigekonomin för att på så vis kunna dra slutsatser om hur den kan påverka arbetstagarnas pensioner.
   
 • Att vara jobbonär - en lönsam affär (2021-06-18, pdf)
  Rapporten beskriver hur många pensionärer som har en förvärvsinkomst samtidigt som de också tar ut sin allmänna pension och vilka inkomster dessa har. Rapporten redovisar också hur deltidsarbete i kombination med pensionsuttag påverkar pensionen och tips till dig som funderar på att jobba vidare.
   
 • Sommarjobbare och pension (2021-05-18, pdf)
  För den som sommarjobbar och har en relativt låg årsinkomst kan det vara bra att veta vad som betalas in till allmän pension. Det finns bland annat en nedre inkomstgräns som man måste komma över för att tjäna in till allmän pension, det vill säga få intjänade pensionsrätter.

 • Riktmärke för låg avgift för sparande i global indexfond (2021-05-07, pdf)
  Rapporten innehåller en rekommendation till spararna om vad som ses som en låg årlig avgift för sparande i global aktieindexfond. Rapporten är en vägledning för sparande inom premiepension, tjänstepension och privat sparande. 
   
 • Premiepensionen: Pensionsspararna och pensionärerna 2020 (2021-05-06, html)
  Rapporten ger en sammanfattning av läget för pensionsspararna och pensionärerna i premiepensionen vid slutet av 2020 i termer av deras premiepensionskapital och värdeutveckling. Den visar också bland annat statistik över spararnas aktivitet på fondtorget och vilka fonder som väljs mest.

Svar på regeringsuppdrag 2021

Publikationer och rapporter 2020

 • Inkomsttak inom socialförsäkringen (2020-12-18, pdf)
  I den här rapporten redovisar vi hur intjänandetaken för förmånerna sjukpenning, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, allmän pension och a-kassa har varit under perioden 1960–2020. Ett syfte med denna rapport är att ta reda på och informera om den betydelse pensionsreformens beslut att inkomstindexera det allmänna ålderspensionssystemets tak har haft.
   
 • Blev det som du tänkt dig? En studie bland 70-75-åringar. (2020-11-18, pdf)
  Sveriges befolkning i åldern 70 – 75 är nöjda med de flesta av sina pensionsbeslut. De uppger att de har en bättre hälsa än när de gick i pension och har anpassat sig till en ny ekonomisk situation sedan de började ta ut pension. Men mellan fem och tio år efter pensionering uppger många att de hellre skulle ha arbetat längre och börjat ta ut pension senare. En del skulle också ha valt att ta ut sin tjänstepension på längre tid.

 • Hur påverkar ekonomiska drivkrafter pensionsbeslutet? En litteraturöversikt (2020-11-18, pdf)
  Syftet med denna rapport är att med hjälp av en litteraturstudie sammanfatta kunskapen om sambandet mellan ekonomiska drivkrafter och pensionsbeslutet i Sverige.

 • Årliga omräkningar av inkomstpensionen 2002-2020 (2020-10-29, pdf)
  Rapporten visar på inkomstpensionens årliga omräkning sedan den följsamhetsindexerades 2002 till 2020. Av rapporten framgår att de flesta, inte alla, har fått realt förbättrade pensioner sedan de pensionerades.

 • My ideal pension: a survey of what we want from our pension (2020-11-17)
  The Swedish Pensions Agency has investigated what people would choose if they had freedom of choice, while remaining financially consistent, between when they want to retire, the size of their pension and how much they want to save. The report is based on survey data from the spring of 2020 and was published in Swedish in September 2020.

 • Min idealpension: en undersökning om hur vi vill att vår pension ska vara (2020-09-24, pdf)
  Pensionsmyndigheten har undersökt hur människor skulle välja, om de fick välja fritt, men ekonomiskt motsägelsefritt, mellan när de vill gå i pension, pensionens storlek och hur mycket de vill spara. En rapport som presenterar resultaten av en enkätundersökning genomförd under våren 2020.

 • Hållbarhet på Pensionsmyndighetens fondtorg - hur väljer pensionsspararna? (2020-06-16, pdf)
  Sedan april 2019 finns nya verktyg på Pensionsmyndighetens fondtorg med syftet att göra det enklare för pensionärer och pensionssparare att välja fonder efter olika typer av hållbarhetsmärkningar. Denna rapport presenterar resultat för hur premiepensionsspararna väljer, eller inte väljer, bland dessa märkningar och filtreringar.

 • Sommarjobbare och pension 2020 (2020-05-26, pdf)
  Det kan vara bra att veta för de som sommarjobbar och för de som har relativt låga årsinkomster vad som betalas in till allmän pension. Det finns bland annat en nedre inkomstgräns som man måste komma över för att tjäna in till allmän pension, det vill säga få intjänade pensionsrätter.

Svar på regeringsuppdrag 2020

Publikationer och rapporter 2019

 

Publikationer och rapporter 2018

 • Robotrådgivare - en marknadsöversikt,  2018-10-02 (pdf) 
  Pensionsmyndigheten har ett konsumentuppdrag från regeringen att stärka pensionssparares och pensionärers ställning som konsumenter. Som ett led i detta behöver myndigheten få kunskap om nya produkter och tjänster på sparmarknaden. I denna rapport gör vi därför en marknadsöversikt av robotrådgivare.

Svar på regeringsuppdrag 2018

Publikationer och rapporter 2016

Publikationer och rapporter 2015

Publikationer och rapporter 2002

Försäkringskassans rapporter