Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Rapporter och svar på regeringsuppdrag för åren 2000-2021

Pensionsmyndighetens rapporter och regeringsuppdrag för tidigare år.

Vägledning om robotrådgivare

Rapporten syftar till att bidra med ökad kunskap om vad en robotrådgivare är, vilken nytta den har, vilka robotrådgivare som finns på marknaden samt vad som kan vara bra att tänka på för en sparare som funderar på att använda en robotrådgivare. Granskningen är framför allt gjord utifrån ett långsiktigt sparande, som sparandet till pensionen ofta är. Rapporten är en del i att svara upp till Pensionsmyndighetens uppdrag att stärka pensionssparares och pensionärers ställning som konsumenter av finansiella produkter inom pensionsområdet. Vägledning om robotrådgivare (2021-12-20, pdf)

Hur typiskt är ett typfall? 

Rapporten visar att Pensionsmyndigheten standardtypfall – en person som börjar arbeta från 23 års ålder fram till pensionen men en snittlön – är representativ. Typfallet hamnar nära medianvärdet för nyblivna pensionärers utbetalda pension. Däremot underskattar den pensionen som andel av slutlön med cirka 13 procent men utfallet ligger nära de mest förekommande typiska utfallen. Hur typiskt är ett typfall? Rapport 2 i Pensionsmyndighetens faktaserie om pensioner (2021-12-17, pdf)

Rapport 2 i faktaserien: Faktaserie om pensionerna

Är Pensionsmyndighetens handläggning jämställd?

Pensionsmyndigheten tar årligen fram könsuppdelad statistik över de delar av handläggningen där det anses relevant. Statistiken presenteras i myndighetens årsredovisning. I denna rapport analyseras statistiken för de ärenden som har handlagts inom bostadstillägg, efterlevandepension samt omprövningar. Rapporten visar att den könsuppdelade statistiken i årsredovisningen kan visa osakliga könsskillnader som i själva verket inte finns. Är Pensionsmyndighetens handläggning jämställd? (2021-12-14, pdf)

Utdelning av överskott ur inkomstpensionssystemets buffertfond

Rapporten behandlar frågan om vad som menas med över- respektive underskott i inkomstpensionssystemet. Resonemanget utgår i huvudsak från en tidigare utredning samt från att en slutlig avstämning mellan inkomstpensionssystemet och staten inte är gjord. Pensionsmyndigheten anser att den slutliga avstämningen mellan staten och inkomstpensionssystemet ska göras först. Vidare presenteras alternativ för hur utdelning kan genomföras. Utdelning av överskott ur inkomstpensionssystemets buffertfond (2021-12-09, pdf)

Är pensionerna tillräckliga? 

Rapporten redovisar beräkningar av kompensationsgrader och pensionsnivåer i syfte att besvara frågan om pensionssystemet levererar tillräckliga pensioner. Eftersom tillräcklighet inte är ett exakt begrepp och beroende av värderingar finns inget exakt svar på frågeställningen. Rapportens syfte är att med utgångspunkt i uttalanden om syften och målsättningar så långt det är möjligt lämna Pensionsmyndighetens bedömningar om pensionernas tillräcklighet. Rapporten är den första av sex rapporter i en faktaserie på temat Hur står det till med pensionerna? Är pensionerna tillräckliga? Rapport 1 i Pensionsmyndighetens faktaserie om pensioner (2021-11-12, pdf)

Rapport 1 i faktaserien: Faktaserie om pensionerna

Hur står det till med pensionerna? (Portalrapport i faktaserie om pensionerna)

Inledande portalrapport i Pensionsmyndighetens faktaserie om pensioner. Rapporten beskriver bland annat vilka avvägningar som måste göras vid utformningen av ett pensionssystem, varför det gamla ATP-systemet frångicks samt hur kritiken mot dagens pensionssystem ser ut. I rapporten presenteras faktaseriens sex stycken kommande rapporter och vilka frågor de är tänkta att besvara. Syftet med kommande serie är att ge ett faktaunderlag som underlättar den pågående debatten om pensionssystemet, pensionerna och pensionärernas ekonomi. Hur står det till med pensionerna? Portalrapport i Pensionsmyndighetens faktaserie om pensioner (2021-10-13, pdf)

Portalrapport i faktaserien: Faktaserie om pensionerna

Högre startpension eller högre årliga pensionsomräkningar

Rapporten visar vi hur förskottsränta i pension fungerar. Dagens nivå på förskottsränta i inkomstpensionen innebär en prioritering av att högre pensionsutbetalningar i början av pensioneringen framför högre årliga omräkningar av pensionerna. Rapporten lyfter flera skäl för att förskottsräntan borde vara lägre än idag och lagstiftaren bör enligt Pensionsmyndigheten se över förskottsräntans nivå. Högre startpension eller högre årliga pensionsomräkningar (2021-10-01, pdf)

Inkomstpensionstillägget - statistik om första utbetalningen

Pensionsmyndighetens statistikrapport visar vilka som  fick inkomstpensionstillägg, hur fördelningen i beloppsnivåer föll ut och hur det fördelats sett till kön, ålder och län. Den beskriver också vad inkomstpensionstillägget är, vad som kvalificerar till det och sambandet med den inkomstgrundade allmänna pensionen och intjänandetiden. Statistik per län och kommun finns tillgängligt för nedladdning i rapportens slut. Inkomstpensionstillägget - statistik om första utbetalningen (2021-09-16)

Tidigt uttag av pension i placeringssyfte

Rapporten syftar till att vägleda de som funderar på att göra ett tidigt uttag av den allmänna pensionen för placering i vinstsyfte. Pensionsmyndigheten avråder generellt från att göra ett tidigt uttag för placering i vinstsyfte eftersom det innebär stor osäkerhet och risk för ekonomisk förlust. Har man ändå sådana planer är det bra att vara medveten om hur det kan påverka ens ekonomi. Tidigt uttag av pension i placeringssyfte (2021-09-09, pdf)

Riktad kontroll av utländska pensioner - Bosnien-Hercegovina

Rapporten utgör Pensionsmyndighetens redovisning av kontroll gällande utländsk pension från Bosnien-Hercegovina i förhållande till bosättningsbaserade förmåner. Den första kontrollen har lett till återbetalningar och hindrade framtida utbetalningar på sammanlagt 35 miljoner kronor. Rapporten ska också utgöra en grund för det fortsatta kontrollarbetet genom att öka kunskap om riskfaktorer och därigenom bidra till nya insikter om det förbyggande arbetet. Riktad kontroll av utländska pensioner - Bosnien-Hercegovina (2021-08-10, pdf)

Påverkar gigekonomin pensionerna?

Rapporten syftar till att belysa omfattningen och utvecklingen av gigekonomin för att på så vis kunna dra slutsatser om hur den kan påverka arbetstagarnas pensioner. Påverkar gigekonomin pensionerna? (2021-06-29, pdf)

Att vara jobbonär - en lönsam affär

Rapporten beskriver hur många pensionärer som har en förvärvsinkomst samtidigt som de också tar ut sin allmänna pension och vilka inkomster dessa har. Rapporten redovisar också hur deltidsarbete i kombination med pensionsuttag påverkar pensionen och tips till dig som funderar på att jobba vidare. Att vara jobbonär - en lönsam affär (2021-06-18, pdf)

Sommarjobbare och pension

För den som sommarjobbar och har en relativt låg årsinkomst kan det vara bra att veta vad som betalas in till allmän pension. Det finns bland annat en nedre inkomstgräns som man måste komma över för att tjäna in till allmän pension, det vill säga få intjänade pensionsrätter. Sommarjobbare och pension (2021-05-18, pdf)

Riktmärke för låg avgift för sparande i global indexfond

Rapporten innehåller en rekommendation till spararna om vad som ses som en låg årlig avgift för sparande i global aktieindexfond. Rapporten är en vägledning för sparande inom premiepension, tjänstepension och privat sparande. Riktmärke för låg avgift för sparande i global indexfond (2021-05-07, pdf)

Premiepensionen: Pensionsspararna och pensionärerna 2020

Rapporten ger en sammanfattning av läget för pensionsspararna och pensionärerna i premiepensionen vid slutet av 2020 i termer av deras premiepensionskapital och värdeutveckling. Den visar också bland annat statistik över spararnas aktivitet på fondtorget och vilka fonder som väljs mest. Premiepensionen: Pensionsspararna och pensionärerna 2020 (2021-05-06, html)

Effekter av höjda avgifter till det allmänna pensionssystemet

Rapporten beskriver hur en höjd pensionsavgift skulle kunna genomföras samt redovisar vissa effekter en sådan höjning skulle få. Effekter av höjda avgifter till det allmänna pensionssystemet (2021-04-23, pdf)

Pensionsnivå utifrån längd på arbetslivet och inkomstnivå

Rapporten visar vilken lön som krävs för att nå ett visst pensionsutfall förutsatt antal arbetade år. Det utfall som söks är dels den lön som innebär att grundskyddet upphör, dels den lön som krävs för att nå över nivå för relativ låg ekonomisk standard (den så kallade ”fattigdomsgränsen”). Pensionsnivå utifrån längd på arbetslivet och inkomstnivå (2021-04-15, pdf)

Spara till pension som företagare 2021

Syftet med denna vägledning är att bidra med ökad kunskap om hur en företagare som driver aktiv enskild näringsverksamhet eller aktiebolag kan spara till sin pension. Spara till pension som företagare 2021 (2021-03-22, pdf)

Avsaknad av tjänstepension 2021

De som saknar tjänstepension har i medeltal cirka 25 procent lägre pension i jämförelse med de som har en tjänstepension. Ett sätt att kompensera för detta är eget sparande. Den här promemorian belyser hur mycket mer någon som saknar tjänstepension behöver spara själv. Avsaknad av tjänstepension 2021 (2021-03-22, pdf)

Sveriges pensioner 2006-2019

Rapporten ger en övergripande beskrivning av hur de samlade pensionsbeloppen har utvecklats i Sverige under perioden 2006–2019. Den visar inbetalningar, utbetalningar, förvaltat pensionskapital och värdet på alla idag utlovade pensioner i Sverige. Sveriges pensioner 2006-2019 (2021-03-12, pdf)

Utbetalningar i premiepensionen

Rapporten visar statistik över utbetalningar av premiepensionen 2021, de årliga omräkningarna 2002–2021 och skillnader i utbetalade belopp för pensionärer med olika pensioneringsår. Den belyser bland annat skillnader i utbetalade belopp för pensionärer med olika pensioneringsår och att premiepensionen numera för unga pensionärer inte längre är en obetydlig del av deras pension. Utbetalningar i premiepensionen (2021-03-12)

Uppdrag gällande omräkningarna av garantipension, delredovisning

Delredovisning som berättar om status för handläggningen och vilket utfall, i form av förändrad garantipension, som blivit resultatet för de pensionärer som hittills fått sin pension omräknad. Uppdrag gällande omräkningarna av garantipension, delredovisning (2021-02-01, pdf)

Grundskydd från grunden - alternativa sätt att utforma ett pensionssystems grundskydd

Rapporten syftar till att illustrera att ett grundskydd i ett allmänt pensionssystem kan utformas på olika sätt och att det finns flera avvägningar och målkonflikter i utformningen av grundskydd för äldre. Grundskydd från grunden - alternativa sätt att utforma ett pensionssystems grundskydd (2021-01-22, pdf)

Tjänstepensionens delningstal och dess känslighet för ränteantagande och dödlighet

Rapporten syftar till att informera om känsligheten för olika antaganden om livslängd och förskottsränta. Informationen används för att beräkna de delningstal som olika kollektivavtal använder sig av givet deras ränte- och livslängdsantagande. Ett annat syfte är att förklara hur delningstal används i Pensionsmyndighetens typfallsmodell. Tjänstepensionens delningstal och dess känslighet för ränteantagande och dödlighet (2021-01-22, pdf)

Eget sparande till pension - en konsumentvägledning

Rapporten syftar till att bidra med ökad kunskap om vad du bör tänka på vid eget sparande till pension och de sparformer som finns för långsiktigt sparande som försörjning mot ålderdom eller försäkring vid ett långt liv. Eget sparande till pension - en konsumentvägledning (2021-01-18, pdf)

Pension och skatt 2021. Skatteavdrag för pension och lön vid olika åldrar

Rapporten beskriver de ekonomiska konsekvenserna av uttag av pension samt löneinkomster vid olika åldrar. Tyngdpunkten i rapporten är på skatteeffekter. Pension och skatt 2021. Skatteavdrag för pension och lön vid olika åldrar (2021-01-04, pdf)

Inkomsttak inom socialförsäkringen

I den här rapporten redovisar vi hur intjänandetaken för förmånerna sjukpenning, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, allmän pension och a-kassa har varit under perioden 1960–2020. Ett syfte med denna rapport är att ta reda på och informera om den betydelse pensionsreformens beslut att inkomstindexera det allmänna ålderspensionssystemets tak har haft. Inkomsttak inom socialförsäkringen (2020-12-18, pdf)

Blev det som du tänkt dig? En studie bland 70-75-åringar

Sveriges befolkning i åldern 70 – 75 är nöjda med de flesta av sina pensionsbeslut. De uppger att de har en bättre hälsa än när de gick i pension och har anpassat sig till en ny ekonomisk situation sedan de började ta ut pension. Men mellan fem och tio år efter pensionering uppger många att de hellre skulle ha arbetat längre och börjat ta ut pension senare. En del skulle också ha valt att ta ut sin tjänstepension på längre tid. Blev det som du tänkt dig? En studie bland 70-75-åringar. (2020-11-18, pdf)

Hur påverkar ekonomiska drivkrafter pensionsbeslutet? En litteraturöversikt

Syftet med denna rapport är att med hjälp av en litteraturstudie sammanfatta kunskapen om sambandet mellan ekonomiska drivkrafter och pensionsbeslutet i Sverige. Hur påverkar ekonomiska drivkrafter pensionsbeslutet? En litteraturöversikt (2020-11-18, pdf)

Årliga omräkningar av inkomstpensionen 2002-2020

Rapporten visar på inkomstpensionens årliga omräkning sedan den följsamhetsindexerades 2002 till 2020. Av rapporten framgår att de flesta, inte alla, har fått realt förbättrade pensioner sedan de pensionerades. Årliga omräkningar av inkomstpensionen 2002-2020 (2020-10-29, pdf)

My ideal pension: a survey of what we want from our pension

The Swedish Pensions Agency has investigated what people would choose if they had freedom of choice, while remaining financially consistent, between when they want to retire, the size of their pension and how much they want to save. The report is based on survey data from the spring of 2020 and was published in Swedish in September 2020. My ideal pension: a survey of what we want from our pension (2020-11-17)

Min idealpension: en undersökning om hur vi vill att vår pension ska vara

Pensionsmyndigheten har undersökt hur människor skulle välja, om de fick välja fritt, men ekonomiskt motsägelsefritt, mellan när de vill gå i pension, pensionens storlek och hur mycket de vill spara. En rapport som presenterar resultaten av en enkätundersökning genomförd under våren 2020. Min idealpension: en undersökning om hur vi vill att vår pension ska vara (2020-09-24, pdf)

Hållbarhet på Pensionsmyndighetens fondtorg - hur väljer pensionsspararna?

Sedan april 2019 finns nya verktyg på Pensionsmyndighetens fondtorg med syftet att göra det enklare för pensionärer och pensionssparare att välja fonder efter olika typer av hållbarhetsmärkningar. Denna rapport presenterar resultat för hur premiepensionsspararna väljer, eller inte väljer, bland dessa märkningar och filtreringar. Hållbarhet på Pensionsmyndighetens fondtorg - hur väljer pensionsspararna? (2020-06-16, pdf)

Sommarjobbare och pension 2020

Det kan vara bra att veta för de som sommarjobbar och för de som har relativt låga årsinkomster vad som betalas in till allmän pension. Det finns bland annat en nedre inkomstgräns som man måste komma över för att tjäna in till allmän pension, det vill säga få intjänade pensionsrätter. Sommarjobbare och pension 2020 (2020-05-26, pdf)

Allmänna ombudet för socialförsäkringen - årlig rapport 2019

Allmänna ombudet för socialförsäkringen - årlig rapport 2019 (2020-05-25, pdf)

Premiepensionen - pensionsspararna och pensionärerna 2019

Uppgången på aktiemarknaderna under 2019, både i Sverige och i stora delar av den övriga världen, påverkade värdeutvecklingen i premiepensionsfonderna positivt.  Det visar den senaste årsrapporten om premiepension från Pensionsmyndigheten. Premiepensionen - pensionsspararna och pensionärerna 2019

Sveriges pensioner 2006-2018

Beskrivande statistik av de övergripande beloppen för allmän pension, tjänstepension och privat avdragsgillt pensionssparande. Sveriges pensioner 2006-2018 (2020-04-14, pdf)

Avsaknad av tjänstepension 2020

De som saknar tjänstepension har i medeltal cirka 25 procent lägre pension i jämförelse med de som har en tjänstepension. Ett sätt att kompensera för detta är eget sparande. Den här promemorian belyser hur mycket mer någon som saknar tjänstepension behöver spara själv. Avsaknad av tjänstepension 2020 (2020-03-25, pdf)

Spara till pensionen som företagare

Syftet med denna vägledning är att bidra med ökad kunskap om hur en företagare som driver aktiv enskild näringsverksamhet eller aktiebolag kan spara till sin pension. Spara till pensionen som företagare (2020-03-25 , pdf)

Behövs en ny produkt för privat pensionssparande?

Rapporten problematiserar kortfattat vad som definierar ett pensionssparande och bland annat för- och nackdelar med avdragsrätt i ett sparande. Rapporten diskuterar också kring behovet av en ny produkt för privat pensionssparande och vad som i så fall skulle särskilja denna sparprodukt jämfört med de sparprodukter som finns idag. Behövs en ny produkt för privat pensionssparande? (2020-03-10, pdf)

Har bostadstillägget inverkan på hyran och avgiften för äldreomsorg för pensionärer

Rapporten tar upp hyran och avgiften inom äldreomsorg för pensionärer. Syftet är att analysera om bostadstillägget inverkar på pensionärens hyra och avgift för äldreomsorg. Det kan till exempel gälla när reglerna för bostadstillägg ändras. Har bostadstillägget inverkan på hyran och avgiften för äldreomsorg för pensionärer (2020-03-06, pdf)

Förmånsbestämda tjänstepensioner

Rapporten beskriver de förmånsbestämda tjänstepensionernas funktionssätt och presenterar beräkningar för hur tjänstepensionen påverkas av att sluta arbeta eller gå ned i arbetstid innan 65 års ålder. Förmånsbestämda tjänstepensioner - Hur påverkas tjänstepensionen av att sluta arbeta eller gå ned i arbetstid innan 65 års ålder? (2020-03-05, pdf)

Pension och skatt 2020. Skatteavdrag för pension och lön vid olika åldrar

Rapporten beskriver de ekonomiska konsekvenserna när man väljer tidpunkt för sitt uttag av pension och när man väljer att sluta sitt arbete. Tyngdpunkten i rapporten är på skatteeffekter. Pension och skatt 2020. Skatteavdrag för pension och lön vid olika åldrar (2020-01-10, pdf)

Tidigt uttag av pension i placeringssyfte

Rapporten ger kunskap om vad ett tidigt uttag av den allmänna pensionen för att placera pengarna innebär och ur det påverkar en individs totala pension och ekonomi. Den är en uppdatering av tidigare rapporter från 2015 och 2017. Tidigt uttag av pension i placeringssyfte, 2019-12-13 (pdf)

Theoretical Gender Gaps in Pensions

Rapporten beskriver de grundläggande orsakerna till skillnader i pension mellan kvinnor och män. För att kvantifiera orsakerna används en enkel, fiktiv metod för pensionsberäkning för ett stort antal länder. I beräkningen används vissa data om inkomsts- och livslängds skillnader mellan kvinnor och män. Rapporten är ett resultat av Pensionsmyndighetens samverkan med International Social Security Association (ISSA) och är på engelska. Theoretical Gender Gaps in Pensions, 2019-11-19 (pdf)

Typfallsberäkningar av pension för de 20 vanligaste yrkena

Uppdatering av tidigare rapport från 2015-04-13 om pensionsutfallet för de 20 vanligaste yrkena i Sverige. Typfallsberäkningar av pension för de 20 vanligaste yrkena, 2019-11-19 (pdf)

Pensionsnivåer och kompensationsgrader för nytillkomna pensionärer 2016

Rapporten beskriver storleken på pensionen i förhållande till pensionsgrundande inkomst som nyblivna pensionärer hade före pensionen. Pensionsnivåer och kompensationsgrader för nytillkomna pensionärer 2016, rapport, 2019-10-31(pdf)

Finns det en pensionärsskatt

Rapporten beskriver hur inkomstbeskattningens olika delar påverkar pensionen efter skatt. Fokus är de skattemässiga effekterna av det förhöjda grundavdraget som ges till dem som är äldre än 65 år. Den jämför också skatteuttaget mellan olika inkomst- och åldersgrupper av pensionärer och pensionssparare. Finns det en pensionärsskatt, rapport 2019-09-18 (pdf)

Sveriges pensioner 2005-2017

Rapporten ger siffror över det samlade förvaltade pensionskapitalet inom den allmänna inkomstgrundande pensionen, tjänstepensionen och den avdragsgilla privata pensionen. Sveriges pensioner 2005-2017, rapport 2019-09-03 (pdf)

Tumregler för pensionen

I rapporten presenterar Pensionsmyndigheten tumregler för pensionen som visar hur olika faktorer påverkar den framtida pensionen samt förenklade formler för den som själv vill göra pensionsberäkningar. Tumregler för pensionen, rapport, 2019-08-19 (pdf)

Idealpension - en undersökning om hur vi vill att vår pension ska vara

Pensionsmyndigheten har undersökt hur människor skulle välja – om de fick välja fritt – mellan när de vill gå i pension, pensionens storlek och hur mycket av inkomsten de är villiga att avstå till sin pension, där de tre valen är beroende av varandra. Idealpension - en undersökning om hur vi vill att vår pension ska vara, 2019-04-11

Utvärdering av individuella prognoser för allmän pension

Rapporten undersöker hur prognoserna för den allmänna pensioner överensstämmer med de faktiska belopp som utbetalades till 65-åringar vilka påbörjade sitt pensionsuttag år 2018. Utvärdering av individuella prognoser för allmän pension, 2019-06-11

Sommarjobbare och pension

Det kan vara bra att veta för de som sommarjobbar vad som betalas in till pension. Det finns bland annat en nedre inkomstgräns som man måste komma över för att få intjänade pensionsrätter. Sommarjobbare och pension, 2019-06-05 (pdf)

Passar förvalen alla?

En beskrivning av förvalsalternativen inom tjänste- och premiepensionen. Passar förvalen alla?, 2019-06-03 (pdf)

Allmänna ombudet för socialförsäkringen - årlig rapport 2018

Allmänna ombudet för socialförsäkringen - årlig rapport 2018, 2019-03-25 (pdf)

Pensionsbeslutet - blev det bra?

Rapporten beskriver en undersökning som belyser processen kring pensioneringen, alltifrån livet innan och planeringen inför pensionen till själva pensionsbeslutet och vissa aspekter av livet som pensionär. Pensionsbeslutet - blev det bra?, 2019-03-14 (pdf)

Mörkertalet inom bostadstillägg till pensionärer

I rapporten redovisas en skattning av mörkertalet inom bostadstillägg, skattningens osäkerhet samt resultat från tidigare undersökningar. Mörkertalet inom bostadstillägg till pensionärer, 2019-02-29 (pdf)

Spara till pension som företagare

En vägledning hur företagare kan spara till sin pension. Bland annat beskrivs hur företagare kan påverka den allmänna pensionen och att företagare behöver kompensera för avsaknad av tjänstepension. Spara till pension som företagare 2019-02-25 (pdf)

Avsaknad av tjänstepension - hur mycket behöver man spara för att kompensera för detta?

Rapporten visar hur mycket den som saknar tjänstepension i sin anställning behöver spara själv, antingen utifrån befintlig inkomst eller genom att begära en högre lön. Avsaknad av tjänstepension - hur mycket behöver man spara för att kompensera för detta? 2019-02-25 (pdf)

Årliga omräkningar av pensionerna – Inkomstpensionen 2002-2018

Inkomstpensionerna har sedan 2001 ökat realt med 4,5 procent. Sedan 2009 är pensioner oförändrade medan de som pensionerades 2011 har pensionerna ökat realt med 7-8 procent. Årliga omräkningar av pensionerna – Inkomstpensionen 2002-2018, 2019-01-29 (pdf)

Pension och skatt 2019

Pension och skatt 2019, 2018-12-18 (pdf)

Vem vinner och vem förlorar på uttag av allmän pension före 65 års ålder

Rapporten visar vilka inkomstgrupper som tjänar ekonomiskt på att ta ut sin allmänna pension före 65 års ålder, och vilka grupper som inte tjänar på det. Vem vinner och vem förlorar på uttag av allmän pension före 65 års ålder, 2018-12-14

Robotrådgivare - en marknadsöversikt

Pensionsmyndigheten har ett konsumentuppdrag från regeringen att stärka pensionssparares och pensionärers ställning som konsumenter. Som ett led i detta behöver myndigheten få kunskap om nya produkter och tjänster på sparmarknaden. I denna rapport gör vi därför en marknadsöversikt av robotrådgivare. Robotrådgivare - en marknadsöversikt,  2018-10-02 (pdf)

Utvärdering av individuella prognoser för allmän pension

Rapporten undersöker hur prognoserna för pensionsbelopp i orange kuvert överensstämmer med de utbetalda belopp av allmän pension som gjordes till 65-åringar som påbörjade sitt pensionsuttag år 2017. Utvärdering av individuella prognoser för allmän pension

Sommarjobbare och pension

Det kan vara bra att veta för de som sommarjobbar vad som betalas in till pension. Det finns bland annat en nedre inkomstgräns som man måste komma över för att få intjänade pensionsrätter. Sommarjobbare och pension, 2018-06-12

Äldre med låga inkomster

Rapport med fakta om äldre med låga inkomster. Äldre kvinnor och utrikesfödda löper större risk för att ha sämre inkomster. Ingen tydlig trend för ökad andel av äldre med låga inkomster sedan 2006. Äldre med låga inkomster, 2018-06-04 (pdf)

Hållbara fonder inom premiepensionssystemet

Årligen återkommande rapport som illustrerar sammanfattande statistik om fonderna på premiepensionens fondtorg, med särskilt fokus på hållbara fonder. Hållbara fonder inom premiepensionssystemet, 2017(pdf)

Premiepensionen - Pensionsspararna och pensionärerna 2017

Beskrivande statistik över värdeutveckling för pensionssparare och pensionärer sedan start och innevarande år, uppdelat på bland annat om man valt egen portfölj eller AP7 Såfa, kön, ålder, inträdesår. Premiepensionen - Pensionsspararna och pensionärerna 2017, 2018-03-27 (pdf)

Nyblivna pensionärer 2017, kommenterad statistik

Beskrivande statistik av de individer som under året påbörjade helt eller delvis uttag av allmän pension. Nyblivna pensionärer 2017, kommenterad statistik, 2018-03-22 (pdf)

Eget sparande till pension - en konsumentvägledning

Rapport som beskriver vad du bör tänka på vid eget sparande till pension och de sparformer som finns för långsiktigt pensionssparande. Att arbeta längre kan vara ett alternativ till eget sparande. Eget sparande till pension - en konsumentvägledning, 2018-02-28 (pdf)

Sveriges pensioner 2005-2016

Beskrivande statistik av de övergripande beloppen för de olika typerna av pensioner. Sveriges pensioner 2005-2016, 2018-02-19 (pdf)

Alternativ pensionsålder

I denna rapport beskrivs alternativ pensionsålder. Alternativ pensionsålder ger en fingervisning om hur långt arbetsliv som krävs för att kompensera för livslängdsökningens minskning av månadspensionen. Alternativ pensionsålder, 2018-01-17 (pdf)

Avsaknad av tjänstepension - hur mycket behöver man spara för att kompensera för detta?

Rapporten visar hur mycket den som saknar tjänstepension i sin anställning behöver spara själv, antingen utifrån befintlig inkomst eller genom att begära en högre lön. Avsaknad av tjänstepension - hur mycket behöver man spara för att kompensera för detta?, 2018-01-16 (pdf)

Spara till pension som företagare

En vägledning hur företagare kan spara till sin pension. Bland annat beskrivs hur företagare kan påverka den allmänna pensionen och att företagare behöver kompensera för avsaknad av tjänstepension. Spara till pension som företagare, 2018-01-16 (pdf)

Skydden till efterlevande inom tjänstepensionen - valen och valbeteendet

Rapporten går bland annat igenom de olika efterlevandeskydden som finns inom tjänstepensionsavtalen, vad de kostar och hur den som står inför valet att teckna ett efterlevandeskydd kan tänka. Skydden till efterlevande inom tjänstepensionen - valen och valbeteendet, 2018-02-16 (pdf)